Dato for udgivelse
02 Mar 2020 13:29
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport af køretøjer
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen har udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar vedrørende dokumentation ved eksport af køretøjer.


Motorstyrelsen holdt i november og december 2019 informationsmøder i Høje Taastrup, Odense, Aalborg og Aarhus om godtgørelse af registreringsafgift (eksportgodtgørelse).

Der blev på møderne stillet en række spørgsmål til kravene til eksportdokumentation. Motorstyrelsen har samlet spørgsmål og svar i nyhedsbrevet nedenfor.  

Vær opmærksom på, at besvarelserne ikke kan stå alene, da gennemgangen af eksportdokumentation afhænger af sammenhængen i den indsendte dokumentation, og om dokumenterne er udfyldt i overensstemmelse med lovgivningen.

Spørgsmål

Svar

Skal en faktura være underskrevet og skal købers CVR-nummer fremgå af fakturaen ved indenlandsk salg?

Kravene til en faktura fremgår af den juridiske vejledning afsnit A.B.3.3.1.4.

Kravene til en faktura er, at den skal indeholde:

 • Udstedelsesdato

 • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen

 • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.)

  Sælgers navn og adresse

 • Købers navn og adresse

 • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser

 • Den dato, hvor levering af varerne/ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat at denne dato er forskellig fra fakturadato

 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed

 • Gældende momssats

 • Det momsbeløb, der skal betales

Vær opmærksom på, at det fremgår af registreringsafgiftslovens § 21, at der skal udfærdiges en skriftlig kontrakt ved en virksomheds køb eller salg af et køretøj. 

Vær også opmærksom på, at hvis I handler efter de særlige reger for brugte varer, så er der særlige krav til fakturaen. Reglerne fremgår af Den juridiske vejledning D.A.18.6.2.

Henvisninger

Den juridiske vejledning afsnit A.B.3.3.1.4 og D.A.18.6.2

Momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1
(Bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 om merværdiafgift)

Registreringsafgiftsloven § 21

Anses stempel for underskrift på udførselsdokument?

Det fremgår af CMR-loven, at en underskrift kan erstattes med et stempel.

CMR-fragtbrevet skal være udfyldt i overensstemmelse med CMR-loven.

Det fremgår af § 6 i CMR-loven, at fragtbrevet skal oprettes i tre originale eksemplarer og underskrives af afsenderen og fragtføreren. Det fremgår endvidere, at disse underskrifter kan trykkes eller erstattes af stempler, for så vidt ikke andet følger af loven i den stat, hvor fragtbrevet oprettes.

Henvisninger

CMR-loven
(Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. september 2015 om fragtaftaler ved international vejtransport)

Præcisering af fradrag for hyrevogn

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 3, at i de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 procent af beløbet, dog mindst 8.500 kr. for personbiler og 4.500 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransporter.

Vær dog opmærksom på, at når en tidligere taxa er frikørt og afgiftsberigtiget på ny, bliver køretøjet betragtet som en almindelig personbil, og fradraget vil således være 8.500 kr.

Motorstyrelsen oplever, at der anmeldes køretøjer til eksport, hvor der ikke er betalt afgift. I disse tilfælde kan der ikke udbetales eksportgodtgørelse.

Henvisninger

Registreringsafgiftslovens § 7 b
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

Hvordan undgår man at sælge køretøjet til en udenlandsk herboende?

Det er ansøger, der skal sikre sig imod salg til en udenlandsk herboende. Ansøger kan fx tjekke, om kundens telefonnummer er dansk, om pengeoverførelser er fra en dansk bank, om de løse prøvemærker er udstedt til en dansk adresse og lignende.

Hvis der sker salg til en udenlandsk virksomhed, er der mulighed for at sikre sig, at virksomheden er beliggende i udlandet, og at salget således er et udenlandsk salg. 
Det er muligt at undersøge, hvorvidt et momsregistreringsnummer er gyldigt i et andet EU-land på denne hjemmeside.

Har vi udfordringer med GDPR i forhold til opbevaring af regnskabsmateriale?

Det fremgår af bogføringsloven, at den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 

Der er således ikke udfordringer i forhold til regelsættet om GDPR.

Henvisninger

Den juridiske vejledning afsnit A.B.3.1.1

Bogføringslovens § 10 (Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, Bogføringslov)

Hvordan håndterer vi påbegyndte handler, som først faktureres i efterfølgende måned?

Selvanmeldere skal sikre sig, at køretøjet påføres den rette månedsangivelse, så køretøjer, der er solgt til eksport, sættes på månedsangivelsen den måned, hvor salget faktisk har fundet sted. 

Der skal således fremlægges en faktura, som vedrører den periode, hvor køretøjet er solgt.

Det fremgår af opkrævningslovens § 2, at afregningsperioden for selvanmeldere er kalendermåneden. 

Det fremgår endvidere af opkrævningslovens § 2, stk. 4, at afgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. 

Køretøjet skal således sættes på månedsangivelsen i den måned, køretøjet er solgt. 
Selvanmelder skal således dokumentere, at køretøjet er solgt i den måned, hvor køretøjet er sat på månedsangivelsen. 

Henvisninger

Den juridiske vejledning afsnit A.B.4.4.1

Opkrævningslovens § 2
Opkrævningslovens § 12
(Lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.)

Er der krav til, at køretøjet skal være solgt for at få eksportgodtgørelse?

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 b og 7 c, at afgiften af et brugt motorkøretøj godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra køretøjsregisteret og udføres fra landet. 

Formålet med at indføre eksportgodtgørelsesordningen var at undgå dobbeltbeskatning, når private borgere ønskede at flytte til udlandet og medtage deres køretøj. Derudover ville markedet for brugtbilsforhandlere bliver forøget, da salg til udlandet ville blive mere attraktivt med indførelse af eksportgodtgørelsesordningen.  

Det fremgår af forarbejderne til lovgivningen, at der skal fremvises dokumentation fra det land, køretøjet udføres til. Det betyder, at i de tilfælde hvor årsagen til anmodning om eksport er et eksportsalg, skal ansøger kunne dokumentere, at salget er gennemført.

Henvisninger

Registreringsafgiftslovens § 7 b og § 7 c
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

Hvorfor kan en udenlandsk registreringsattest ikke stå alene?

En udenlandsk registreringsattest kan ikke stå alene, da den udenlandske registreringsattest ikke dokumenterer, hvornår køretøjet er udført af landet. 

Den udenlandske registreringsattest kan på den baggrund ikke dokumentere, hvorvidt køretøjet er blevet udført af landet i forbindelse med den konkrete anmodning om eksportgodtgørelse. 

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7c, at køretøjet skal værdifastsættes på tidspunktet for udførsel. Ansøger skal på den baggrund kunne dokumentere tidspunktet for køretøjets udførsel. 

Henvisninger

Registreringsafgiftslovens § 7 c
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

14 dages-reglen kontra særlige omstændigheder

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 18, stk. 1, at Motorstyrelsen overfor selvanmeldere kan indkalde et køretøj til besigtigelse indenfor en frist på 14 dage. 

Det fremgår desuden af registreringsafgiftslovens § 25, at Motorstyrelsen kan indkalde et køretøj til besigtigelse, såfremt det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Der er ikke fastsat en tidsgrænse for indkaldelse af køretøjer til besigtigelse efter § 25. 

Udgangspunktet er, at Motorstyrelsen indkalder alle køretøjer, som er anmeldt til eksport, indenfor 14 dage efter der er anmodet om eksportgodtgørelse.

Motorstyrelsen vil dog i helt særlige sager anvende muligheden for at indkalde køretøjer til besigtigelse udover de 14 dage. Dette vil være sager, hvor Motorstyrelsen bliver bekendt med nye oplysninger eller der i forbindelse med sagens gennemgang og den indsendte dokumentation forefindes særlige omstændigheder vedrørende det konkrete køretøj.  

Henvisninger

Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.10

Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.11

Registreringsafgiftslovens § 18

Registreringsafgiftslovens § 25 
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

Skal ansøger fortsat eje køretøjet på anmodningstidspunktet, hvis køretøjet tages af månedsangivelsen, og det sættes på i den efterfølgende måned?

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2, at afgiften udbetales til køretøjets ejer. Da godtgørelse ved udførsel udbetales til den, der har ejendomsretten til køretøjet, skal denne ejendomsret dokumenteres.
Selvanmelder skal således være ejer af køretøjet på anmodningstidspunktet.

Henvisninger

Registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

Skal vi have registreringsattestens bagside? Motorstyrelsen kan anmode om en kopi af både registreringsattestens for- og bagside.
Vil det være muligt for Motorstyrelsen selv at fremsøge indregistrering i andre lande?

Udgangspunktet i registreringsafgiftslovens § 7b og 7c er, at det er anmoder, der skal dokumentere, at køretøjet er afmeldt og udført. 

Det er på den baggrund ansøger, der har pligt til at dokumentere, at køretøjet er udført fra landet. 

I særlige tilfælde er det muligt, at Motorstyrelsen kan være behjælpelig med at undersøge, om der er modtaget oplysninger om, at et køretøj er indregistreret i et andet EU/EØS-land.

Motorstyrelsen modtager oplysninger fra lande i EU/EØS, når et køretøj, som senest har været registreret i Danmark, bliver registreret i et andet EU/EØS-land.

Motorstyrelsen modtager oplysningerne i forskellige filtyper, som ikke alle er søgbare. 

Motorstyrelsen vil i begrænsede tilfælde kunne fremsøge, om vi har modtaget oplysninger om et køretøjs indregistrering i et andet EU/EØS-land. 

Hvis man er bekendt med, i hvilket land og hvornår køretøjet er indregistreret, vil det i flere tilfælde være muligt at fremsøge, om Motorstyrelsen har modtaget oplysninger om indregistrering i et andet EU/EØS-land.

Vær opmærksom på, at en udenlandsk registreringsattest ikke kan stå alene.

Henvisninger

Registreringsbekendtgørelsens § 12
(Bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 om registrering af køretøjer)

Er det muligt at handle på kredit?

For at opnå ret til eksportgodtgørelse skal der dokumenteres ejerskab og udførsel. 

Når der anmodes om eksportgodtgørelse i forbindelse med salg til eksport, skal Motorstyrelsen sikre sig, at der er realitet i salget. 
Det kan Motorstyrelsen gøre ved at bede ansøger om at dokumentere salget med pengestrømme.

Når en forhandler handler på kredit, skal det fremgå af fakturaen. 

I disse tilfælde kan kreditaftalen og pengestrømmen være med til at dokumentere, at der er realitet i salget.

Der er ikke krav om, at et køretøj skal være afregnet, før det eksporteres. 

Motorstyrelsen kan ved en efterfølgende kontrol efterprøve, at der er sket afregning jf. kreditvilkårene på fakturaen. 

Henvisninger

Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.6.

Registreringsafgiftslovens §§ 7 b, stk. 1 og 7 c, stk. 1
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

Skal ansøger kunne dokumentere ejerskab tilbage til senest registrerede ejer (DMR)?

Motorstyrelsen skal sikre, at eksportgodtgørelse udbetales til køretøjets ejer. 
Motorstyrelsen kan altid anmode ansøger om at dokumentere ejerskab tilbage til senest registrerede ejer.

Motorstyrelsen anbefaler derfor, at det ved køb af et køretøj sikres, at registreringsattesten følger med. 

Henvisninger

Registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2
(Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 om registreringsafgift af motorkøretøjer)

Hvordan skal købet hos et onlineauktionshus dokumenteres?

For at dokumentere et køb af et køretøj igennem et onlineauktionshus kan man indsende udskrift fra kontoudtog, faktura og vindermail.

Ved køb af et køretøj hos et onlineauktionshus sender auktionshuset en vindermail til køber. Køber indbetaler købesummen til auktionshusets konto.

Onlineauktionshuset udbetaler beløbet til sælger, fratrukket salær m.v. Sælger udsteder derefter en faktura til køber, hvoraf sælgers kontonummer fremgår.

For at dokumentere ejerskab kan det være nødvendigt med en kontoudskrift, så pengestrømmen kan følges.