Dato for udgivelse
06 Mar 2020 09:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Feb 2020 08:38
SKM-nummer
SKM2020.96.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0656268
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Andet om lønsumsafgift + Andet om moms
Emneord
Registreringsafgift, momsfradrag, specialindrettet varebil, kørsel mellem arbejdsplads og bopæl, bopæl i Tyskland
Resumé

Skatterådet tager stilling til, om spørgers medarbejdere med bopæl i Tyskland kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for den reducerede registreringsafgift som varebil på gule plader. 

Registreringsafgiftslovens § 5 omhandler berigtigelse af registreringsafgift for varebiler, herunder specialindrettede varebiler. Køretøjer der opfylder betingelserne i bestemmelsen, afgiftsberigtiges med en lavere sats end eksempelvis almindelige personbiler til privat brug. 

På baggrund af spørgers anmodning er det lagt til grund, at de omhandlede køretøjer opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 vedrørende køretøjets vægt og indretning, dvs. at køretøjet har en tilladt totalvægt på ikke over 4 ton og køretøjet utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. 

Det er ligeledes lagt til grund, at køretøjerne overholder de begrænsninger i anvendelsen, som følger af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 3 vedrørende befordring af personer uden for førerrummet. 

På baggrund af spørgers anmodning, er det videre lagt til grund for besvarelsen, at spørgers køretøjer, omtalt som "specialindrettet varebil", er køretøjer omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 11, dvs. at køretøjerne har en tilladt totalvægt mellem 2,5 og 4 ton, og er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder værkstedsvogne, og ikke er eksempelvis mandskabsvogne omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. 

Under disse forudsætninger er det Skatterådets vurdering, at en virksomheds køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 5, kan anvendes til kørsel mellem de byggepladser, hvor virksomheden udfører arbejdsopgaver, og medarbejdernes bopæl. 

Det er videre Skatterådets vurdering, at der ikke efter registreringsafgiftslovens § 5 kan stilles krav om, at sådan kørsel kun må foretages her i landet. 

Skatterådet kan derfor bekræfte, at spørgers medarbejdere kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for den reducerede registreringsafgift som varebil på gule plader. 

Skatterådet tager videre stilling til, om spørgers medarbejdere med bopæl i Tyskland kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får momsmæssige konsekvenser. 

Praksis for kørsel i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton blev ændret ved styresignal SKM2008.354.SKAT om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen. 

Ved styresignal SKM2009.177.SKAT blev praksis for kørsel i sådanne køretøjer udvidet til også at omfatte kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton. 

Det fremgår af disse styresignaler, som er indarbejdet i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 og D.A.11.6.4.2, at kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af: 

  • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde
  • at den specialindrettede bil er nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde. 

Skatterådet kan derfor bekræfte, at når disse betingelser er opfyldte, kan spørgers medarbejdere køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får momsmæssige konsekvenser. 

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 5

Momslovens § 37, stk. 1 

Momslovens § 41, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit I.A.1.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit D.A.11.6.4.2

Spørgsmål 

1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers medarbejdere kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for den reducerede registreringsafgift som varebil på gule plader?

 2. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers medarbejdere kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for arbejdsgivers momsfradrag på varebilen? 

Svar 

1. Ja

2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Spørger ønsker bekræftet, at kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil ikke får moms- eller registreringsafgiftsmæssige konsekvenser, selvom medarbejderen er bosat i Tyskland, og derfor krydser grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Spørger er hjemhørende i X (Danmark). 

Spørger udfører byggeopgaver i hele Danmark. 

Spørger har medarbejdere, som har bopæl i Tyskland. For disse medarbejdere oplyser spørger, at det vil være lettere at tage færgen over Rødby efter opgaver på Sjælland eller, ved opgaver i Sønderjylland, at krydse grænsen ved Åbenrå for at køre hjem i stedet for at køre varebilen til X og derfra videre hjem. 

Spørger ønsker af sikkerhedsmæssige hensyn ikke, at bilerne efterlades uden opsyn ved byggepladserne eller på parkeringspladser i weekenden.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at begge spørgsmål skal besvares bekræftende. 

Efter spørgers opfattelse bør det ikke have betydning, at landegrænsen krydses, hvis betingelsen for kørsel hjem i en specialindrettet varevogn i øvrigt er opfyldt, således at den tilsvarende kørsel i Danmark ville have været skattefri for medarbejderen og uden moms og afgiftsmæssige konsekvenser for arbejdsgiveren. 

Spørger anfører videre, at det vil være i strid med EU retten at pålægge arbejdsgivere/medarbejdere skærpede vilkår, fordi medarbejderen er bosat uden for Danmarks grænse.

Motorstyrelsens og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at spørgers medarbejdere med bopæl i Tyskland kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for den reducerede registreringsafgift som varebil på gule plader. 

Begrundelse 

Registreringsafgiftslovens (LBKG 2019-02-25 nr. 177) § 5 omhandler berigtigelse af registreringsafgift for varebiler, herunder specialindrettede varebiler. Køretøjer der opfylder betingelserne i bestemmelsen, afgiftsberigtiges med en lavere sats end eksempelvis almindelige personbiler til privat brug.

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 stiller følgende betingelser: 

  • bilen har en tilladt totalvægt på ikke over 4 ton og
  • bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport 

Herudover fremgår det af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 3, at biler som nævnt i stk. 1 og 2 ikke må benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. 

Af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 11 fremgår, at bestemmelserne i stk. 1-9 finder tilsvarende anvendelse for biler mellem 2,5 og 4 ton tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne, biblioteksvogne og lign., og anvendes hertil. 

Af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12 følger, at en bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter § 4 (fuld registreringsafgift), når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. 

På baggrund af spørgers anmodning, er det lagt til grund for besvarelsen, at spørgers køretøjer, omtalt som "specialindrettet varebil", er køretøjer omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 11, og ikke eksempelvis mandskabsvogne omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. 

På baggrund af spørgers anmodning er det videre lagt til grund, at de omhandlede køretøjer opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 vedrørende køretøjets vægt og indretning, samt at de overholder de begrænsninger i anvendelsen, som følger af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 3 vedrørende befordring af personer uden for førerrummet. 

Under disse forudsætninger er det Motorstyrelsens vurdering, at en virksomheds køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 5, kan anvendes til kørsel mellem de byggepladser, hvor virksomheden udfører arbejdsopgaver, og medarbejdernes bopæl. 

Det er videre Motorstyrelsens vurdering, at der ikke efter registreringsafgiftslovens § 5 kan stilles krav om, at sådan kørsel kun må foretages her i landet. 

Det er derfor Motorstyrelsens vurdering, at spørgers specialindrettede varebiler kan anvendes til kørsel mellem de byggepladser i Danmark, hvor spørger udfører arbejdsopgaver, og medarbejdernes bopæl - uanset om denne er beliggende i Danmark eller Tyskland. 

Det bemærkes, at Motorstyrelsens besvarelse af spørgsmål 1 alene vedrører registreringsafgiften. 

Indstilling
Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2
Det ønskes bekræftet, at momsreglerne for kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet varebil også gælder, selv om medarbejderen er bosat i Tyskland, og derfor krydser grænsen mellem Danmark og Tyskland. 

Begrundelse
Den daværende regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik den 4. april 2008 en aftale, der forenkler reglerne for kørsel i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton. Praksis for kørsel for sådanne køretøjer blev i overensstemmelse med aftalen ændret ved styresignal SKM2008.354.SKAT om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen. 

Ved styresignal SKM2009.177.SKAT blev praksis for kørsel i sådanne køretøjer udvidet til også at omfatte kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton. 

Det fremgår af disse styresignaler, som er indarbejdet i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 og D.A.11.6.4.2, at kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af: 

  • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde
  • at den specialindrettede bil er nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde.

 Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når disse betingelser er opfyldt, kan der køres mellem hjem og arbejde, uden at det har momsmæssige konsekvenser for Spørger - også i de tilfælde, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland krydses. 

Indstilling
Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Spørgsmål 1 

Skatterådet tiltræder Motorstyrelsens indstilling og begrundelse. 

Spørgsmål 2 

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse. 

Lovgrundlag, forarbejder og praksis 

Spørgsmål 1 

Lovgrundlag

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, har følgende ordlyd: 

"For nye biler og for genopbyggede biler, der skal afgiftsberigtiges efter § 7, udgør afgiften 0 kr. af de første 54.200 kr. (2010-niveau) af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis

  1. bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og
  2. bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport." 

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 3, har følgende ordlyd: 

"Biler som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse." 

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 8, har følgende ordlyd: 

"Afgiften for brugte biler beregnes på samme måde som afgiften for nye biler. Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5, 7 og 12, § 3, stk. 2, § 5 b, stk. 2, § 5 c, stk. 3, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som bilens værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende biler, der er afgiftsberigtiget som nye." 

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 11, har følgende ordlyd: 

"For biler mellem 2,5 og 4 t tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne, biblioteksvogne og lign., og anvendes hertil, finder stk. 1-9 tilsvarende anvendelse." 

Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12, har følgende ordlyd: 

"En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For biler, der er omfattet af stk. 1, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8 med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger 54.200 kr. (2010-niveau). For biler, der er omfattet af stk. 2, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8 med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger 38.200 kr. Dog kan nedslaget højst udgøre 56.800 kr., reguleret efter stk. 8, for biler omfattet af stk. 2, 2. pkt. For biler, som er berigtiget med halv afgift efter tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct. Nedsættelserne efter 2.-4. pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt."

Praksis 

Den juridiske vejledning, afsnit I.A.1.4.3. 

Spørgsmål 2 

Lovgrundlag 

Momslovens § 37, stk. 1, har følgende ordlyd: 

"§ 37. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6." 

Momslovens § 41, stk. 1, har følgende ordlyd: 

"§ 41. Afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser." 

Praksis 

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 og D.A.6.4.2.