Alle varer har et oprindelsesland. Det er det, vi i daglig tale kalder for almindelig oprindelse eller ikke-præferenceoprindelse. Den almindelige oprindelse bruges til at angive varens oprindelse i forbindelse med både import og eksport. Varens oprindelse har betydning for, om varen er omfattet af særlige regler som fx toldkontingenter, varebestemmelser, antidumping og udligningstold.  

Der findes to overordnede regler for fastlæggelse af oprindelseslandet for den almindelige oprindelse:

1. Varen er fuldt ud fremstillet. Eksempler:

  • mineralske produkter, der er udvundet i det pågældende land eller territorium
  •  vegetabilske produkter, der er høstet dér
  • levende dyr, som er født og opdrættet dér
  • produkter, der hidrører fra levende dyr, der opdrættes dér

2. For alle øvrige varer er hovedreglen, at oprindelseslandet er det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede be- eller forarbejdning har fundet sted. Det er et krav, at fremstillingen er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og som minimum har udgjort et vigtigt trin i fremstillingen.

Nogle varer er undtaget fra denne hovedregel, og deres oprindelse skal fastlægges efter de listeregler, som er vedtaget i DF bilag 22-01

I nogle tilfælde, hvor EU har indført særlige importordninger og restriktioner, skal du kunne bevise varens oprindelsesland for toldmyndighederne i EU. Det kræver et oprindelsescertifikat fra eksportøren. Oprindelsescertifikatet kan udstedes af de kompetente myndigheder i det land, som du importerer varen fra. Det kan også være en almindeligt anerkendt organisation, der er bemyndiget til formålet af myndighederne.

Når din virksomhed importerer varer til EU, skal du altid angive i toldangivelsen, hvor varerne har oprindelse, samt oplyse hvilket certifikat du eventuelt fremlægger. 

Når du eksporterer varer med ikke-præferenceoprindelse, skal du altid være opmærksom på, hvilke regler modtagerlandet har. Det er nemlig reglerne i modtagerlandet, der bestemmer kravet om dokumentation.

Hvis du har brug for at udstede et bevis for dine varers oprindelse ved eksport i overensstemmelse med de gældende oprindelsesregler i bestemmelseslandet, kan enten Toldstyrelsen eller andre bemyndigede organisationer udstede oprindelsescertifikatet. I Danmark anvender vi oprindelsescertifikat blanket nummer 13.017 til at dokumentere en vares oprindelse.

Bemyndigede organisationer ud over Toldstyrelsen:

  • Dansk Erhverv
  • SMVDanmark
  • Dansk Industri
  • Landbrug & Fødevarer