Et EUR.1-certifikat er dokumentation for, at de varer, der er anført i certifikatet, har præferenceoprindelse i det anførte eksportland eller eksportområde, fx EU. For at varerne kan få præferenceoprindelse, skal de opfylde betingelserne i den frihandelsaftale, der er indgået mellem de to involverede lande.

Din virksomhed kan få udstedt et EUR.1-certifikat, når følgende to betingelser er opfyldt:

 1. Varerne opfylder præferenceoprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale, og din virksomhed dokumenterer varernes præferenceoprindelse over for Toldstyrelsen. 
 2. Eksporten er sikret. Kun i særlige tilfælde kan vi udstede certifikatet, efter at eksporten er sket.

At eksporten er sikret, kan i de fleste tilfælde dokumenteres, ved at eksportangivelsen er frigivet og har fået MRN (Movement Reference Number). Det er Toldstyrelsen, der skal påføre MRN på EUR.1-certifikatet. Hvis du i særlige tilfælde ikke har et MRN, skal eksporten dokumenteres på anden vis. I den situation skal du sende relevant dokumentation til toldst@toldst.dk, før eksporten skal finde sted.

Sådan søger du om et EUR.1-varecertifikat

Du ansøger om at få udstedt et EUR.1-varecertifikat ved at udfylde og indsende blanket 13.015 til Toldstyrelsen. Blanketten skal købes i en boghandel eller et trykkeri.

Se et eksempel på blanket 13.015

Ved ansøgning forpligter din virksomhed sig til at fremlægge al yderligere dokumentation, som er nødvendig for, at Toldstyrelsen kan fastslå rigtigheden af oprindelsen for de produkter, der er omfattet af varecertifikatet. Som virksomhed forpligter du dig også til at acceptere kontrol af regnskaber og af de nærmere omstændigheder ved fremstillingen af de pågældende produkter.

Når du skal have udstedt et EUR.1-varecertifikat efter eksporten

Toldstyrelsen kan undtagelsesvist udstede et EUR.1-varecertifikat efter eksporten. Virksomheden skal i så fald begrunde, hvorfor den anmoder om at få udstedt EUR.1-varecertifikat, og den skal opfylde en af de to følgende betingelser:

 1. EUR.1-varecertifikatet er ved en fejl, ved uforsætlige undladelse eller på grund af særlige omstændigheder ikke blevet udstedt ved eksporten.
 2. Du kan dokumentere over for Toldstyrelsen, at EUR.1-varecertifikatet er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved importen i tredjelandet.

Du skal udfylde certifikatet elektronisk, på maskine eller med kuglepen og blokbogstaver.

På forsiden skal du udfylde følgende rubrikker:

 1. Afsenderadressen i rubrik 1 skal være en dansk adresse eller en anden EU-adresse. Hvis der er anført en EU-virksomhed, og der foreligger en dansk eksportangivelse, skal denne være udfyldt med "udenlandsk eksportør - DK12619863" i rubrik 2. I eksportangivelsens rubrik 44,6 skal du skrive EORI-nummer, navn, adresse og land på den udenlandske eksportør. Hvis der foreligger en udenlandsk eksportangivelse, skal varerne befinde sig i Danmark, for at EUR.1-certifikatet kan udstedes her.
 2. Samhandel mellem EU og modtagerland: Her skal du skrive EU eller EU/DK.
 3. Det er ikke et krav, at rubrik 3 er udfyldt, men det anbefales, at du udfylder med varemodtagerens navn og adresse.
 4. EU-Kommissionen anbefaler, at du skriver EU. Herudover kan du angive det specifikke oprindelsesland.
 5. Bestemmelsesland = modtagerlandet.
 6. Her skriver du evt. oplysninger vedrørende transporten. Det er dog ikke obligatorisk at udfylde denne rubrik. Hvis rubrikken ikke er udfyldt, skal den lukkes med en diagonal streg.
 7. Denne rubrik udfyldes, hvis certifikatet udstedes efterfølgende (ISSUED RETROSPECTIVELY), som erstatningscertifikat (ERSTATNINGSCERTIFIKAT/REPLACEMENT CERTIFICATE) eller som følge af tab eller bortkomst (DUPLIKAT/DUPLICATE). Du skal udfylde rubrikken på dansk, engelsk eller et af de andre godkendte sprog. Hvis rubrikken ikke er udfyldt, skal du lukke den med en diagonal streg.
 8. Varebeskrivelse i rubrik 8 skal være så konkret, at varekoden kan fastlægges på baggrund af denne. Vær opmærksom på, at HS-kode skal fremgå ved eksport til Chile og Mexico samt Peru, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama. Du skal afslutte rubrikken med en vandret og en diagonal streg efter den sidste linje med tekst for at undgå, at der tilføjes ekstra varer, efter at certifikatet er blevet attesteret
 9. Her skal du angive bruttovægt eller anden måleenhed.
 10. Her skal du henvise til faktura eller andet handelsdokument. Det er ikke obligatorisk af udfylde denne rubrik.
 11. Her står Toldstyrelsens påtegning. Rubrikken skal derfor ikke udfyldes.
 12. Dato og underskrift. Hvis det ikke er virksomheden selv, der har underskrevet certifikatet, skal der forevises en fuldmagt.

På bagsiden skal du udfylde følgende rubrikker:

Eksportørerklæring øverst:

 • Erklæringen skal angive, under hvilke omstændigheder varerne har opnået præferenceoprindelse (fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt be- eller forarbejdet).
 • Er varerne ikke fuldt ud fremstillet, skal erklæringen desuden indeholde en specifik beskrivelse af, hvilke for- eller bearbejdninger varen har undergået i henhold til proceslisterne for at opnå præferenceoprindelse.

Under eksportørerklæringen under "Vedlægger følgende dokumentation":

 • Her skal du oplyse, hvilke dokumenter der er fremlagt. Her er der mulighed for, at din virksomhed kan angive eksportangivelsens MRN.

Dato og underskrift:

 • Hvis det ikke er virksomheden selv, der har underskrevet certifikatet, skal der forevises en fuldmagt.

Hvis din virksomhed eksporterer varer med oprindelsesstatus til en værdi på under 6.000 euro, kan du ifølge de fleste frihandelsaftaler selv udfærdige og underskrive en faktura- og oprindelseserklæring.

Hvis eksporten derimod omfatter varer med oprindelsesstatus til en værdi over 6.000 euro, skal din virksomhed have en bevilling for selv at kunne udstede faktura- og oprindelseserklæringer. Når virksomheden har en bevilling til at udstede fakturaerklæringer som bevis for oprindelsen, skal den ikke længere have udstedt EUR.1-certifikater.

Det er Toldstyrelsen, der kan give din virksomhed bevilling til selv at udstede faktura- og oprindelseserklæringer. Du finder vejledning og ansøgningsblanket på skat.dk.