Dato for udgivelse
20 Mar 2020 09:12
Til
Leasingvirksomheder – forholdsmæssig registreringsafgift
Sagsnummer
20-0459126
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen har fået flere henvendelser fra leasingselskaber, om selskaberne i den nuværende situation med corona-virus har mulighed for i en periode at yde henstand med betalingen af leasingtagerens betaling af leasingydelsen.

Beløbet, for hvilket der er ydet henstand, afvikles efter henstandsperioden ved at forhøje størrelsen af den resterende leasingydelse eller som engangsbetaling inden udløb af leasingaftalen.


Sammenfatning

Med nyhedsbrevet orienterer Motorstyrelsen om de gældende regler for ændringer i en leasingaftale, jf. REGAL § 3 b., stk. 8, nr. 5, særligt angående  muligheden for henstand.

Baggrund og problemstilling

Bestemmelsen i REGAL § 3 b, stk. 8, nr. 5, blev vedtaget ved lov nr. 1126 af 19.11.2019 efter højesteretsdommen fra december 2017, U. 2018.1200 (SKM2018. 77). Formålet var at bringe loven i overensstemmelse med dommens præmisser.

Bestemmelsen i REGAL 3 b, stk. 8, lyder som følger:

“Hvis leasingaftalen ændres eller afbrydes eller det leasede køretøj ændrer afgiftsmæssig identitet, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret. Afbrydes en leasingaftale som nævnt i 1. pkt., tilbagebetaler told-og skatteforvaltningen den afgift og rente, der eventuelt er betalt for meget for afgiftsperioden, jf. stk. 2 og 3. 1. pkt. finder ikke anvendelse for følgende ændringer af leasingaftalen, forudsat at ændringen ikke fører til omberegning af den betalte afgift efter stk. 2 og 3, medmindre afgiften genberegnes i medfør af § 9 a, og forudsat at de øvrige betingelser for betaling af afgift efter stk. 2 og 3 fortsat er opfyldt:

...

5) En ændring, som er uden betydning for opnåelse af tilladelse efter stk. 1."

Der kan således foretages ændringer af leasingaftalens vilkår, som er uden betydning for opnåelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift efter stk. 1. Der er tale om en opsamlingsbestemmelse, som skal gøre det muligt at kunne foretage sådanne ændringer i leasingaftaler, som ikke vil være bestemmende for, om tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift efter REGAL § 3 b, stk. 1 kan opnås. Det vil sige, at eksempelvis ubetydelige formfejl vil kunne ændres, ligesom der vil kunne foretages ændringer, som ikke har nogen betydning for ejerforhold, afgiftsbetaling og lignende.

Det er leasinggiver, der hæfter for, at de foretagne ændringer har en sådan karakter, at de kan foretages uden Skatteforvaltningens fornyede godkendelse.

Motorstyrelsen vurderer, at henstand med betaling af den månedlige leasingydelse under coronakrisen er en ændring omfattet af REGAL § 3 b, stk. 8, nr. 5, som leasingselskaberne kan foretage uden Skatteforvaltningens fornyede godkendelse. Motorstyrelsen har lagt vægt på, at henstand ikke medfører ændringer i den samlede økonomi i leasingaftalen, idet ydelserne stadig vil skulle erlægges indenfor kontraktens løbetid, men blot på et senere tidspunkt, og at henstand i denne situation ikke anses for at have betydning for ejerforhold, afgiftsbetaling og lignende.

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os.