Indhold

Dette afsnit omhandler baggrunden og formålet med regelsættet.

Afsnittet indeholder

  • Om DAC6 (EU)
  • Om MDR (OECD)

Om DAC6 (EU)

EU-Rådets direktiv (EU) 2011/16 af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (på dansk kaldet "bistandsdirektivet") kaldes også for "DAC" efter direktivets engelske titel (Directive on Administrative Cooperation).

Bistandsdirektivet er efterfølgende ændret flere gange. Det femte ændringsdirektiv, Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 ("DAC6"), er således den sjette version af bistandsdirektivet og omhandler obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. DAC6 er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 5. juni 2018 og trådte ifølge artikel 3 i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen, dvs. den 25. juni 2018.

DAC6-direktivet er efterfølgende fulgt op af Rådets direktiv (EU) 2020/876 af 24. juni 2020 om ændring af bistandsdirektivet, som gav medlemsstaterne mulighed for at udskyde tidsfristerne for de første indberetninger og udvekslinger på grund af covid-19-pandemien.

SIL § 46 a indeholder hjemlen til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af DAC 6. SIL § 46 a er indført ved lov nr. 1573 af 27. december 2019, og bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2020.

I medfør af bemyndigelsen i SIL § 46 a har skatteministeren i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 bl.a. fastsat regler for,

  • hvilke ordninger, der skal indberettes,
  • hvilke oplysninger, der skal indberettes,
  • hvornår indberetningen skal ske, og
  • hvem, der skal indberette de relevante oplysninger, herunder særregler om mellemmænd, som er advokater.

De indberettede oplysninger vil automatisk blive udvekslet med skattemyndighederne i de øvrige EU-lande. Se SKL § 66 samt afsnit A.B.1.2.9.8.3.

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 er ændret ved BEK nr. 1049 af 29. juni 2020 med henblik på at udnytte muligheden for at udskyde tidsfristerne for de første indberetninger og udvekslinger på grund af covid-19-pandemien.

Implementeringen af DAC6 skal medvirke til at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning. Begrebet "aggressiv skatteplanlægning" indgår dog ikke i afgrænsningen af de indberetningspligtige ordninger og er således ikke defineret nærmere i regelsættet.

Det er derfor ikke er nødvendigt at foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt der er tale om aggressiv skatteplanlægning. I stedet for er de indberetningspligtige ordninger baseret på mere objektive kendetegn, dvs. særlige træk eller egenskaber, som antyder, at ordningen potentielt kan benyttes til skatteundgåelse. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 14.

Om MDR (OECD)

MDR står for Mandatory Disclosure Rules (on CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures) og er titlen på OECD’s tilsvarende regelsæt til bekæmpelse af undgåelse af udveksling af oplysninger om finansielle konti via den fælles rapporteringsstandard (Common Reporting Standard). MDR har væsentlige ligheder med de dele af DAC 6, som omhandler samme emne, primært kendetegn D. DAC6 er dog væsentligt bredere end MDR.

►OECD's Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange Regarding CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshoe Structures (MDR MCAA) er åbnet for undertegnelse den 9. november 2022. Se liste over underskrivende lande og jurisdiktioner her: Signatories of the MCAA on the Automatic Exchange Regarding CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (oecd.org)

Da MDR MCAA'en endnu ikke er effektueret af nogen af underskriverne, beskriver de følgende afsnit i denne vejledning kun regelsættet under DAC6.◄