Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Indledning (dette afsnit)
  • Indberetningspligten påhviler en mellemmand (A.B.1.2.9.6.1)
  • Dobbeltindberetning og regler, der skal begrænse dobbeltindberetning for mellemmænd (A.B.1.2.9.6.2)
  • Indberetningspligten påhviler en relevant skatteyder (A.B.1.2.9.6.3)
  • Dobbeltindberetning og regler, der skal begrænse dobbeltindberetning for skatteydere (A.B.1.2.9.6.4)

Indledning

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 indeholder regler om, hvornår der skal indberettes til Skatteforvaltningen i Danmark, når indberetningspligten påhviler henholdsvis en mellemmand (§ 4) og skatteyderen (§ 7).

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 indeholder i tilknytning hertil regler, der tilsigter at undgå dobbeltindberetning (§§ 5 og 6 vedrørende mellemmænd og §§ 8-9 vedrørende skatteydere). Reglerne hindrer dog ikke fuldstændig, at dobbeltindberetning vil kunne forekomme.

Når reglerne beskrevet i dette afsnit fører til, at indberetning skal ske i Danmark, skal de danske indberetningsregler følges ved denne indberetning, uanset om der også måtte være indberetningspligt eller anden tilknytning til et andet land. 

Udtrykket dobbeltindberetning er her brugt om situationer, hvor det i udgangspunktet er de samme oplysninger om samme ordning, der indberettes to gange. Det er ikke det samme som den tilsigtede successive (kvartalsvise) indberetning af markedsegnede ordninger i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24, stk. 2. Se afsnit A.B.1.2.9.8.1.2.

Dobbeltindberetning kan opstå på flere måder:

  1. samme indberetningspligtige kan være indberetningspligtig af samme ordning til to forskellige lande
  2. to indberetningspligtige kan være indberetningspligtige af samme ordning til samme land
  3. to indberetningspligtige kan være indberetningspligtige af samme ordning til to forskellige lande

Disse tre dobbeltindberetningssituationer kan forekomme både for mellemmænd og for skatteydere. Derudover kan samme indberetningspligtige være indberetningspligtig af samme ordning både som skatteyder og som mellemmand.

Eksempel:

Et selskab i en koncern har internt udviklet en indberetningspligtig ordning til egen brug. Selskabet stiller derefter ordningen til rådighed for andre selskaber i koncernen.

Selskabet skal først indberette ordningen i egenskab af skatteyder, idet ordningen er udviklet uden mellemmand, BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 7, stk. 1. At skatteyderen har foretaget indberetning på egne vegne i den situation, fritager ikke for pligten til også at indberette ordningen i egenskab af mellemmand (udbyder) efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, når samme ordning er stillet til rådighed for andre.

I en sådan situation skal det selskab, som udviklede ordningen, derfor indberette ordningen to gange.