Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Generel indberetningsfrist
  • Supplerende indberetningsfrist for mellemmænd, der er tjenesteydere

Generel indberetningsfrist

Som udgangspunkt er fristen til at indberette en ordning 30 dage.

Der gælder en særlig frist for ordninger, hvor det første skridt er gennemført i perioden fra og med den 25. juni 2018 og til og med den 30. juni 2020. Disse ordninger skulle have været indberettet senest den 28. februar 2021, jf. BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 4.

For alle øvrige indberetningspligtige ordninger skal indberetningen, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 henholdsvis § 23, stk. 1, for mellemmænd og § 26 for skatteydere, foretages inden 30 dage fra:

  1. dagen efter ordningen stilles til rådighed med henblik på gennemførelse,
  2. dagen efter ordningen er klar til gennemførelse, eller
  3. dagen efter, at det første skridt i gennemførelsen af ordningen er taget,

afhængigt af, hvilken begivenhed, der indtræffer først. For ordninger, hvor nr. 1, 2 eller 3 er indtrådt i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, regnes 30 dages fristen dog først fra den 1. januar 2021 og udløb således den 31. januar 2021, jf. BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 5.

I forhold til nr. 1 og 2 er det uden betydning, om skatteyderen rent faktisk ender med at gennemføre ordningen, efter at denne er stillet til rådighed eller er klar til gennemførelse.

Hvad der udgør "det første skridt" i forhold til nr. 3, vil afhænge af ordningens karakter. Er der fx tale om en overførsel omfattet af kendetegn E 3, så vil en ledelsesbeslutning om at gennemføre denne overførsel kunne anses som det første skridt.

Supplerende indberetningsfrist for mellemmænd, der er tjenesteydere

Mellemmænd omfattet af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 2, stk. 2, har desuden pligt til at indberette inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor en sådan mellemmand direkte eller ved hjælp af andre personer har ydet støtte, assistance eller rådgivning, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23, stk. 2. Er rådgivningen ydet i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, regnes 30 dages fristen dog først fra den 1. januar 2021 og udløb således den 31. januar 2021, jf. BEK nr. 1049 af 29/6/2020. For disse mellemmænd, der i afsnit A.B.1.2.9.5.3.2 er betegnet "tjenesteydere", er der således fire begivenheder, der kan igangsætte indberetningsfristen.