DIS-indkomst - fuldt skattepligtige personer
DIS-indkomsten skal indberettes, når en person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, har erhvervet indkomsten ved tjeneste om bord på et dansk skib, der er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. 

DIS-indkomsten er fritaget for am-bidrag, og du skal indberette indkomsten i felt 14 Am-bidragfri A-indkomst. Sammen med lønnen skal der indberettes en indtægtsart og antal dage med søindkomst (også ferie- og afspadseringsdage). Se evt. nærmere i afsnit 15 om sødage.

Beregning af beløb til indberetning følger de almindelige regler.

Sådan indberetter du:

  • Indkomsttype 09 (Skattefri indkomst mv.)
  • Indtægtsart 27 ved tjeneste på DIS-skibe. (DIS-indkomst ved sejlads "i anden fart" og lønindkomst ved arbejde på stenfiskerfartøjer og sandsugere m.fl. udenfor EU/EØS området, herunder også tjeneste på de specialskibe ordningen blev udvidet med pr. 1.1.2019, dvs skibe, der primært udfører de aktiviteter, der typisk udføres af vagt og supplyskibe, rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, ishåndteringsskibe og ASV’er).
  • Indtægtsart 57 ved tjeneste på DIS-skibe i begrænset fart (færge-DIS, rutetrafik fra havn til havn på under 50 sømil).
  • Løn i felt 14 (Am-bidragsfri A-indkomst)
  • Sødage i felt 83 (Antal sødage)
  • Ved bopæl udenfor Danmark: Fødselsdato, navn, adr. og landekode

DIS-indkomst - begrænset skattepligtige personer
Du skal også indberette løn for udenlandske søfarende, der har gjort tjeneste på DIS-skibe. DIS-indkomsten skal indberettes, når en person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, har erhvervet indkomsten ved tjeneste om bord på et dansk skib, der er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. 

Generelt følges samme regler som for fuldt skattepligtige personer, med undtagelse af dette:

Vigtigt at undlade det fulde cpr-nr. i indberetningen
Ved indberetning må personernes eventuelle cpr-nr. ikke bruges. I stedet lægges 6 til første ciffer i cpr-nummeret. Andre løsninger, der heller ikke anvender det fulde cpr-nr. accepteres også. Årsagen til denne fremgangsmåde er, at man skal undgå at få dannet en årsopgørelse, hvor der ikke tages korrekt hensyn til sømandsbeskatningsreglerne. Der sker ukorrekt beskatning, når der indberettes på et dansk cpr-nr., fordi der så sker automatisk dannelse af årsopgørelse.