Dato for udgivelse
14 May 2020 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Apr 2020 10:24
SKM-nummer
SKM2020.193.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0813729
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Spildevand
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at afgiftsgrundlaget for spildevandsafgiften for mindre egenudledere kan fastsættes til 170 m3 pr. ejendom- dog skal der korrigeres, hvis der er boligenheder på ejendommen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at afgiftsgrundlaget for ejendomme, hvor der kun er boligenheder, kan fastsættes til 170 m3. I den situation skal afgiftsgrundlaget fastsættes ud fra den mængde vand, som der betales afgift af efter vandafgiftsloven.

Hjemmel

Spildevandsafgiftsloven
Vandafgiftsloven
Momsloven

Reference(r)

Spildevandsafgiftsloven § 1
Spildevandsafgiftsloven § 2, stk. 1
Spildevandsafgiftsloven § 2, stk. 2
Spildevandsafgiftsloven § 7, stk. 1
Spildevandsafgiftsloven § 7, stk. 2
Spildevandsafgiftsloven § 7, stk. 3
Spildevandsafgiftsloven § 7, stk. 4
Spildevandsafgiftsloven § 7, stk. 5
Spildevandsafgiftsloven § 7, stk. 6
Spildevandsafgiftsloven § 15
Vandafgiftsloven § 2
Vandafgiftsloven § 4, stk. 1
Vandafgiftsloven § 4, stk. 2
Momsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit E.A.7.13.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit E.A.7.5.6.2.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning ikke kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 170 m3?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 170 m3?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 900 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning ikke kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 250 m3?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 900 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 250 m3?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (ikke omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på 170 m3?
 6. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 800 m3 (ikke omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på 170 m3?

Svar

 1. Ja, se dog begrundelse.
 2. Nej.
 3. Ja, se dog begrundelse.
 4. Nej.
 5. Ja, se dog begrundelse.
 6. Ja, se dog begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers væsentlige aktiviteter består i drift af spildevandsforsyning inden for Y-Kommune. Spørger er 100 pct. ejet af  Z og er omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet samt vandsektorlovens indtægtsrammeregulering.

Det er spørgers ansvar at planlægge, forbedre og udbygge afløbssystemer, pumpestationer, bassiner og renseanlæg. Herudover har spørger samtidig også ansvaret for den daglige drift.

Spørger sikrer afledning af spildevand fra ca.  X ejendomme i  Y-Kommune. Derudover har de ca.  X2 ejendomme i det åbne land privat afledning af spildevand. Spørger varetager i den forbindelse driften af tømningsordningen af bundfældningstanke i kommunen.

Spørger er registreret efter spildevandsafgiftslovens § 4, stk. 1. I forbindelse med opgørelse af spildevandsmængden vil  spørger gerne have bekræftet, om spildevandsmængden kan opgøres til 170 m3 for forskellige ejendomme uden for kloakeret område.

Spørger varetager ikke tømningsopgaven for de omhandlede ejendomme i denne anmodning. Ejendommene er ikke tilsluttet noget spildevandsanlæg.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2: Ja. 

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal betales afgift af hus- og industrispildevand, som udledes til søer, vandløb, havet eller marker og lignende med henblik på nedsivning.

Af spildevandsafgiftslovens § 3, stk. 1, fremgår det, at der skal betales afgift af følgende stoffer i spildevandet:

 • Total-kvælstof, dvs. den totale mængde af kvælstof (N)
 • Total-fosfor, dvs. den totale mængde af fosfor (P)
 • Organisk materiale (BI5)

Afgiften på det faktiske indhold af ovenstående materialer i spildevandet medvirker til en forbedret rensning og til mindre spildevandsudledning. Endvidere tilskynder afgiften til, at regnvandsmængden i spildevandssystemet reduceres, idet der også skal betales afgift af den del af spildevandet, som kommer fra regnvand.

I forbindelse med opgørelse af spildevandsmængden vil  spørger gerne have bekræftet, om spildevandsmængden kan opgøres til 170 m3 for en ejendom uden for kloakeret område, når vandforbruget er på 1.100 m3, og hvor udledningen af spildevand er skønnet til ca. 170 m3. Ejendommen er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand.

I det åbne land (uden for kloakeret område) er der en række ejendomme, herunder landbrugsvirksomheder, der udleder spildevand til f.eks. en bundfældningstank. Fælles for disse landbrugsvirksomheder er, at de oftest er karakteriseret ved, at det kun er en ringe del af vandforbruget, der udledes som spildevand. 

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, at:

"Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m³ pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³. "

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, medfører, at sådanne ejendomme kan fastsætte vandforbruget til mindst 170 m3 pr. helårsbolig frem for målinger af det vandforbrug, der giver anledning til udledning af spildevandet. Det er dog en betingelse, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³.

Af den juridiske vejledning afsnit E.A.7.13.6 - opgørelse efter vandforbrug fremgår følgende oversigt, når ejendommens vandforbrug er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand:

Ejendommens vandforbrug er omfattet af vandafgiften, dvs.,
- vand fra vandværker (almene vandforsyninger)
- vand fra egen boring til beboelse
- vand fra egen boring til forlystelser mv.
Spildevand bliver kun udledt fra boligenheder Spildevand bliver udledt fra erhvervs- og boligenheder Spildevand bliver udledt fra erhvervs- og boligenheder
Der bliver udledt mindre end 1.000 m3 spildevand, og højst halvdelen af vandforbruget bliver spildevand Der bliver udledt enten mere end 1.000 m3 spildevand, eller mere end halvdelen af vandforbruget bliver spildevand 
Måler eller mængden, der bliver betalt vandafgift af for boligenheden (§ 7, stk. 3 og 5) Måler eller 170 m3 (dog mindst 170/70 m3 pr. enhed) (§ 7, stk. 4) Måler eller mængden, der bliver betalt vandafgift af brutto (§ 7, stk. 3)

På baggrund af ovenstående oversigt samt spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, er det  spørgers opfattelse, at den udledte mængde spildevand fra ejendomme kan fastsættes til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), og hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på ca. 170 m3.

Spørgsmål 3 og 4: Ja.

Ved besvarelsen af dette spørgsmål henvises der til spørgsmål 1.

På baggrund af oversigten i spørgsmål 1 samt spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, er det  spørgers opfattelse, at den udledte mængde spildevand fra ejendomme kan fastsættes til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 900 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), og hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på 250 m3.

Spørgsmål 5: Ja.

Med spørgsmål 3 ønskes det besvaret, om spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om en ejendom uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (ikke omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på ca. 170 m3.

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, at:

"Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m³ pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³. "

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, medfører, at sådanne ejendomme kan fastsætte vandforbruget til mindst 170 m3 pr. helårsbolig frem for målinger af det vandforbrug, der giver anledning til udledning af spildevandet. Det er dog en betingelse, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³.

Af den juridiske vejledning afsnit E.A.7.13.6 - opgørelse af mængden af spildevand fremgår følgende af eksempel 1:

" I dette eksempel er der tale om en landbrugsejendom med malkekvæg. Der sker udledning til septiktank fra malkerum og én boligenhed. Årligt vandforbrug: 1.200 m3. Udledning af spildevand (skønnet): 400 m3.

Ejeren kan, uanset eventuel vandmåler, fastsætte vandforbruget til beregning af spildevandsafgift til 170 m3."

På baggrund af ovenstående er det   spørgers opfattelse, at den udledte mængde spildevand fra ejendomme kan fastsættes til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), og hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på ca. 170 m3.

Spørgsmål 6: Ja.

Med spørgsmål 4 ønskes det besvaret, om spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der er tale om en ejendom uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 800 m3, men hvor ejendommens vandkøb ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, og hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på ca. 170 m3.

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, at:

"Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m³ pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³. "

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, medfører, at sådanne ejendomme kan fastsætte vandforbruget til mindst 170 m3 pr. helårsbolig frem for målinger af det vandforbrug, der giver anledning til udledning af spildevandet. Det er dog en betingelse, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³.

På baggrund af ovenstående er det  spørgers opfattelse, at den udledte mængde spildevand fra ejendomme kan fastsættes til 170 m3, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 800 m3 og ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, og hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på ca. 170 m3.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3 pr. ejendom, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning ikke kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 170 m3.

Begrundelse

Der skal betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet, jf. spildevandsafgiftslovens § 1, stk. 1. Samme bestemmelse fastsætter endvidere, at der også betales afgift af spildevand, som nedsives eller udledes til marker og lignende med henblik på nedsivning.

Ejeren af en ejendom, hvor spildevandet udledes udenom spildevandsanlæg, skal betale af afgift efter spildevandsafgiftsloven, jf. § 2, stk. 2.

Afgift, der skal betales efter spildevandsafgiftslovens § 2, stk. 2, bliver, som udgangspunkt opkrævet af den kommune, hvori den pågældende ejendom ligger.

Kommunen kan uddelegere opkrævningsopgaven til et alment forsyningsselskab, jf. spildevandsafgiftslovens § 15, stk. 2. Det er spørgers opkrævning af spildevandsafgiften i denne situation, der spørges til i dette bindende svar.

Opgørelse af spildevandsafgiften for den enkelte spildevandsudleder, forudsætter kendskab til den mængde af udledt vand, der skal svares afgift af, hvis der ikke sker direkte måling af stoffer i det udledte vand.

I forhold til mængden af udledt vand, angiver spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1, at spildevandsanlæg med en godkendt kapacitet på 2000 personækvivalenter eller derover, skal opgøre den udledte vandmængde efter måler. Det samme skal afgiftspligtige egenudledere efter § 2, stk. 2, hvis de har en udledning på over 50.000 m3 om året.

Der er ikke tale om nogen af de to situationer i denne her anmodning, hvorfor der ikke er krav om måling af den udledte mængde.

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 2, angiver, at andre spildevandsudledere skal opgøre den udledte mængde vand efter måler eller på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 3-6.

Spildevandsudledere udenfor kloakeret område, der ikke opkræver årlige driftsbidrag, og hvor mindre end halvdelen af vandforbruget udledes som afgiftspligtig spildevand, og ikke overstiger 1.000 m3, kan som udgangspunkt fastsætte vandforbruget til en standardsats på 170 m3 pr. ejendom, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4.

Denne bestemmelse blev indsat i spildevandsafgiftsloven under behandling af lovforslaget til den oprindelige udgave af spildevandsafgiftsloven. Skatteudvalget afgav betænkning nr. 249 af 11. juni 1996 over forslag til lov om afgift af spildevand. Som ændringsforslag til det oprindelige lovforslag foreslog Skatteudvalget, at visse ejendomme i det åbne land godt kunne anvende standardsatser, eftersom der ofte ville være tale om landbrugsejendomme og gartnerier, hvor kun en ringe del af vandforbruget i den erhvervsmæssige del blev udledt som spildevand.

Det lægges til grund, at der her er tale om ejendomme uden for kloakeret område, dvs. en egenudleder, der ikke betaler det årlige driftsbidrag. Det lægges endvidere til grund, at mindre end halvdelen af vandforbruget (1.100 m3) udledes som afgiftspligtig spildevand, og at den samlede udledning ikke overstiger 1.000 m3 (170 m3). Endeligt er der lagt til grund, at udledningen sker både fra boligenheder og erhverv.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spildevandafgiftslovens § 7, stk. 4 finder anvendelse, og standardsatsen på 170 m3 kan anvendes.

Hvis der dog ligger flere boligenheder på ejendommen, skal der angives yderligere vandforbrug pr. boligenhed. Satserne er 170 m3 pr. helårsbolig og 70 m3 pr. boligenhed, som ikke er en helårsbolig, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3 pr. ejendom, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 pr. ejendom (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der kun sker udledning fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 170 m3.

Begrundelse

Der er tale om stort set samme situation som i spørgsmål 1, men i spørgsmål 2 udledes kun spildevand fra boligenheder, og ingen udledning fra en eventuel erhvervsmæssig del af ejendommen.

I dette tilfælde kan standardsatsen fra spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, ikke anvendes, men i stedet skal der opgøres efter måler eller et skønnet forbrug, som minimum skal svare til den mængde vand som boligenhederne betaler afgift af ledningsført vand af, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 5.

§ 7, stk. 5 blev også indsat i spildevandsafgiftsloven på baggrund af Skatteudvalgets betænkning nr. 249 af 11. juni 1996 over forslag til lov om afgift af spildevand. I betænkningen angav Skatteudvalget, at hvis der ikke udledes spildevand fra en erhvervsmæssig del af ejendommen, skal den afgiftspligtige vandforbrug opgøres på baggrund af den mængde vand, hvoraf der for boligenheden betales afgift af ledningsført vand af.

Dermed kan standardsatsen fra spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, ikke anvendes, og spørger skal opgøre vandmængden efter spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 5.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3 pr. ejendom, når der er tale om ejendomme udenfor kloakeret område, og vandforbruget er på 900 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning ikke kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 250 m3.

Begrundelse

Udgangspunktet er, at opgørelsesmetoderne i spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 3-6, kan anvendes jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 2, for ejendomme udenfor kloakeret område, og hvor udledningen ikke overstiger 50.000 m3 spildevand årligt. Når der er tale om en spildevandsudleder udenfor kloakeret område, der ikke opkræver årlige driftsbidrag, og hvor mindre end halvdelen af vandforbruget udledes som afgiftspligtig spildevand, og ikke overstiger 1.000 m3, kan vandforbruget sættes til en standardsats på 170 m3 pr. ejendom. Se spørgsmål 1.

At ejendommens skønnede udledning af spildevand overstiger 170 m3 har ikke noget selvstændig betydning for anvendelsen af standardsatsen.  Der henvises til Skatteudvalgets betænkning nr. 249 af 11. juni 1996 over forslag til lov om afgift af spildevand, hvoraf det fremgår, "at det må antages, at ejere af ejendomme med eget rensningsanlæg altid vil fastsætte skønnet til det foreslåede minimum." Dvs. ejendomme omfattet af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4.

Det lægges til grund, at der her er tale om ejendomme uden for kloakeret område, dvs. en egenudleder, der ikke betaler det årlige driftsbidrag. Det lægges endvidere til grund, at mindre end halvdelen af vandforbruget (900 m3) udledes som afgiftspligtig spildevand, og at den samlede udledning ikke overstiger 1.000 m3 (250 m3). Endeligt er der lagt til grund, at udledningen sker både fra boligenheder og erhverv.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spildevandafgiftslovens § 7, stk. 4 finder anvendelse, og standardsatsen på 170 m3 kan anvendes.

Hvis der dog ligger flere boligenheder på ejendommen, skal der angives yderligere vandforbrug pr. boligenhed. Satserne er 170 m3 pr. helårsbolig og 70 m3 pr. boligenhed, som ikke er en helårsbolig, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3 pr. ejendom, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 900 m3 (omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning kun fra boligenheder, og den skønnede mængde spildevand er på 250 m3.

Begrundelse

Der er tale om stort set samme situation som i spørgsmål 3, men i spørgsmål 4 udledes kun spildevand fra boligenheder, og ingen udledning fra en eventuel erhvervsmæssig del af ejendommen.

I spørgsmål 4 kan standardsatsen efter spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 4, ikke anvendes, men i stedet skal vandmængden opgøres efter måler eller et skønnet forbrug som minimum skal svare til den mængde vand som boligenheden betaler afgift af ledningsført vand af, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 5. Se spørgsmål 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3 pr. ejendom, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 1.100 m3 (ikke omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på 170 m3.

Begrundelse

Spørgsmål 5 vedrører en ejendom udenfor kloakeret område, og hvor der udledes mindre end 50.000 m3 spildevand om året. Dette betyder, at udgangspunktet er, at opgørelsesmetoderne i spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 3-6, jf. spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 2, anvendes. Se nærmere under spørgsmål 1.

Ved forbrug af vand leveret fra et alment vandværk skal der altid betales afgift af ledningsført vand af, eftersom almene vandværker skal registreres, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 1, og afgiften betales af registrerede virksomheder, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 1.

Derudover betales afgiften også af ejere af ejendomme, der forsynes med ledningsført vand fra egen boring, men ikke får leveret vand fra en almen vandforsyning, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 2.

I forhold til pligten til at svare afgift af ledningsført vand for ejendomme med egen boring, fremgår følgende af Den Juridiske Vejledning E.A.7.5.6.2.3:

"Afgiftspligten påhviler ejeren af boligenheden. Det betyder, at ejeren skal betale afgift af vand, der bliver brugt i enhver privat eller erhvervsmæssigt benyttet boligenhed. Se VANDAL § 2, stk. 2.

Boligenheder i tilknytning til momspligtige virksomheder, fx landbrugsvirksomheder, skal afregne afgift til kommunen, eller til den, der på vegne af kommunen varetager opgaven, af privatforbruget af ledningsført vand fra egen boring/brønd…"

Da spørgers forbrug ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, forudsættes det derfor, at vandet stammer fra egen boring, og at der ikke er nogen boligenheder på ejendommen, eftersom privat forbrug af ledningsført vand altid er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand af.

Endvidere må ejendommen ikke være omfattet af registreringspligten i lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 2, vedrørende vandforbrug over 1000 m3 til momsfrie aktiviteter efter momslovens § 13, stk. 1. Dette ville jo også medføre, at forbruget ville være omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, eftersom registrerede virksomheder skal betale afgift af ledningsført vand af deres vandforbrug, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 1.

Dermed forudsættes det, at ejendommen i spørgsmål 5, er en erhvervsejendom med egen boring, hvor hele forbruget anvendes til erhverv, og hvor vandforbruget ikke er omfattet af § 4, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand.

Det lægges til grund, at der her er tale om ejendomme uden for kloakeret område, dvs. en egenudleder, der ikke betaler det årlige driftsbidrag. Det lægges endvidere til grund, at mindre end halvdelen af vandforbruget (1100 m3) udledes som afgiftspligtig spildevand, og at den samlede udledning ikke overstiger 1.000 m3 (170 m3).

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spildevandafgiftslovens § 7, stk. 4 finder anvendelse, og standardsatsen på 170 m3 kan anvendes.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3 pr. ejendom, når der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget er på 800 m3 (ikke omfattet af lov om afgift af ledningsført vand), hvor der sker udledning af en skønnet mængde spildevand på 170 m3.

Begrundelse

Der er tale om stort set samme situation som i spørgsmål 5, men i spørgsmål 6 er ejendommens vandforbrug mindre.

Da forbruget af vand ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, forudsættes det, at ejendommen er en erhvervsejendom med egen boring, hvor hele forbruget anvendes til erhverv, og hvor vandforbruget ikke er omfattet af § 4, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand. Se nærmere spørgsmål 5.

Det lægges til grund, at der er tale om ejendomme uden for kloakeret område, dvs. en egenudleder, der ikke betaler det årlige driftsbidrag. Det lægges endvidere til grund, at mindre end halvdelen af vandforbruget (800 m3) udledes som afgiftspligtig spildevand, og at den samlede udledning ikke overstiger 1.000 m3 (170 m3).

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spildevandafgiftslovens § 7, stk. 4 finder anvendelse, og standardsatsen på 170 m3 kan anvendes.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lov om afgift af spildevand

§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

(…)

§ 2

Afgift betales af spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom.

Stk. 2. Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg.

(…)

§ 7

For anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 personækvivalenter (PE) eller derover opgøres den udledte mængde vand efter måler. Den, der er afgiftspligtig efter § 2, stk. 2, opgør udledningen efter måler, såfremt udledningen overstiger 50.000 m3.

Stk. 2. Andre opgør den udledte mængde efter måler eller på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, jf. stk. 3-6.

Stk. 3. Vandforbruget opgøres efter måler eller som et skønnet forbrug, der dog mindst skal svare til den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand. For ejendomme, der forbruger vand, der ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, opgøres forbruget efter målere, såfremt forbruget overstiger 1.000 m³ årligt. For vandforbrug under 1.000 m³ årligt, som ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, kan vandforbruget opgøres efter måler eller fastsættes til mindst 170 m³ årligt pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. For erhvervsejendomme kan der foretages fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det pågældende spildevandsanlæg. Fradraget kan foretages i samme omfang, som der ikke opkræves bidrag til driften af spildevandsanlægget af den pågældende mængde. Ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kan kun foretage fradrag for den del, der overstiger 1.000 m³.

Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m³ pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³.

Stk. 5. For ejendomme, hvor der kun afledes spildevand fra boligenheder, fastsættes vandforbruget uanset bestemmelserne i stk. 4 efter måler eller som et skønnet forbrug, der mindst svarer til den mængde vand, hvoraf der for boligenheden betales vandafgift efter lov om afgift af ledningsført vand.

Stk. 6. For spildevandsudledere med mere end 10 tilknyttede ejendomme, som opgør den udledte mængde på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, tillægges 50 pct. til den opgjorte mængde.

(…)

§ 15

(…)

Stk. 2. Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, af andre end registrerede spildevandsudledere, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. Kommunerne kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket indbetaling.

(…)

Forarbejder

Betænkning nr. 249 af 11. juni 1996 over forslag til lov om afgift af spildevand

Ændringsforslag:

Til § 7

(…)

3) Efter stk. 3 indsættes som nye stykker:

»Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m3 pr. ejendom, dog mindst 170 m3 pr. helårsboligenhed og mindst 70 m3 pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m3.

(…)

Af bemærkningerne fremgår følgende:

(…)

Til nr. 3 I det åbne land er der en række ejendomme, herunder en række landbrugs- og gartneriejendomme, der afleder spildevand til eget rensningsanlæg eller til mindre private renseanlæg. Vandforbruget i den erhvervsmæssige del er ofte karakteriseret ved, at kun en ringe del udledes som spildevand. Der foreslås en præcisering af, at sådanne ejendomme kan anvende en standard frem for målinger af det vandforbrug, der giver anledning til udledning af spildevand. Ejere af ejendomme med eget rensningsanlæg betaler i sagens natur ikke bidrag til eget rensningsanlæg på grundlag af vandforbruget og vil med den her foreslåede affattelse også have adgang til standardansættelser.

For ejendomme, der afleder spildevand til renseanlæg, der opkræver årlige bidrag efter de principper, som gælder ifølge betalingsvedtægterne for offentlige spildevandsanlæg, vil de afgiftspligtige vandmængder uændret skulle opgøres på samme grundlag som afledningsbidragene. Ifølge betalingsvedtægterne skal bidragene opkræves på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug eventuelt med fradrag af vand, der ikke afledes som spildevand.

Ved boligenhedernes vandforbrug er der ligesom i vandafgiftsloven sigtet på en bred opfattelse af boligenheden. Forbruget i boligenheden omfatter derfor også tilknyttet havevanding og lignende. Det skal samtidig understreges, at når vandforbruget fastsættes efter skøn, udøves skønnet af den afgiftspligtige. Det må antages, at ejere af ejendomme med egen rensning altid vil fastsætte skønnet til det foreslåede minimum.

(…)

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Betænkning nr. 249 af 11. juni 1996 over forslag til lov om afgift af spildevand

Ændringsforslag:

Til § 7

(…)

3) Efter stk. 3 indsættes som nye stykker:

(…)

Stk. 5. For ejendomme, hvor der kun afledes spildevand fra boligenheder, fastsættes vandforbruget uanset bestemmelserne i stk. 4 efter måler eller som et skønnet forbrug, der mindst svarer til den mængde vand, hvoraf der for boligenheden betales vandafgift efter lov om afgift af ledningsført vand.«

(…)

Af bemærkningerne fremgår følgende:

(…)

Stk. 5 er en præcisering af, at der ses helt bort fra vandforbruget i den erhvervsmæssige del af ejendomme, når der ikke afledes afgiftspligtigt spildevand fra denne del. I disse tilfælde opgøres det afgiftspligtige vandforbrug for ejendommen som den del af vandafgiften, der kan henføres til boligenhederne.

(…)

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 2.

Spørgsmål 5

Lovgrundlag

Lov om afgift af spildevand

§ 7

For anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 personækvivalenter (PE) eller derover opgøres den udledte mængde vand efter måler. Den, der er afgiftspligtig efter § 2, stk. 2, opgør udledningen efter måler, såfremt udledningen overstiger 50.000 m3.

Stk. 2. Andre opgør den udledte mængde efter måler eller på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, jf. stk. 3-6.

Stk. 3. Vandforbruget opgøres efter måler eller som et skønnet forbrug, der dog mindst skal svare til den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand. For ejendomme, der forbruger vand, der ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, opgøres forbruget efter målere, såfremt forbruget overstiger 1.000 m³ årligt. For vandforbrug under 1.000 m³ årligt, som ikke er omfattet af lov om afgift af ledningsført vand, kan vandforbruget opgøres efter måler eller fastsættes til mindst 170 m³ årligt pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. For erhvervsejendomme kan der foretages fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det pågældende spildevandsanlæg. Fradraget kan foretages i samme omfang, som der ikke opkræves bidrag til driften af spildevandsanlægget af den pågældende mængde. Ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kan kun foretage fradrag for den del, der overstiger 1.000 m³.

Stk. 4. Spildevandsudledere, der ikke opkræver årlige driftsbidrag efter tilknyttede ejendommes vandforbrug, kan fastsætte vandforbruget til 170 m³ pr. ejendom, dog mindst 170 m³ pr. helårsboligenhed og mindst 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig. Det er en forudsætning, at mindre end halvdelen af den enkelte ejendoms vandforbrug udledes som afgiftspligtigt spildevand og ikke overstiger 1.000 m³.

Stk. 5. For ejendomme, hvor der kun afledes spildevand fra boligenheder, fastsættes vandforbruget uanset bestemmelserne i stk. 4 efter måler eller som et skønnet forbrug, der mindst svarer til den mængde vand, hvoraf der for boligenheden betales vandafgift efter lov om afgift af ledningsført vand.

Stk. 6. For spildevandsudledere med mere end 10 tilknyttede ejendomme, som opgør den udledte mængde på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, tillægges 50 pct. til den opgjorte mængde.

(…)

Lov om afgift af ledningsført vand

§ 2

Afgift betales af registrerede virksomheder.

Stk. 2. Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom, der forsynes med ledningsført vand, men ikke får leveret vand fra en almen vandforsyning.

§ 4

Almene vandforsyninger skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyninger, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1.000 m3 årligt.

(…)

Momsloven

§ 13

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

 1. Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.
 2. Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen.
 3. Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.
 4. Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.
 5. Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.
 6. Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign.
 7. Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.
 8. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.
 9. Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:
  1. Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.
  2. Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.
 10. Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.
 11. Følgende finansielle aktiviteter:
  1. Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.
  2. Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.
  3. Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer.
  4. Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset fra samlerobjekter.
  5. Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.
  6. Forvaltning af investeringsforeninger.
 12. Lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde.
 13. Postydelser og dertil knyttede varer, der leveres af postoperatører, der varetager postbefordringspligten helt eller delvis. Fritagelsen gælder alene ydelser og dertil knyttede varer omfattet af postbefordringspligten. Fritagelsen omfatter ikke leverancer, hvor der er forhandlet individuelle vilkår.
 14. Frimærker leveret til pålydende værdi, som kan anvendes til frankering her i landet, stempelmærker og lignende værdimærker.
 15. Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel. I forbindelse med befordring til eller fra udlandet omfatter fritagelsen efter 1. pkt. tillige passagernes ledsagende bagage og transportmidler.
 16. Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser.
 17. Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver virksomhed, der er registreringspligtig efter § 47, og at salget udelukkende sker til virksomheder, der er registrerede efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse.
 18. Varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.
 19. Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift i henhold til nr. 1-6, 13 og 15, for så vidt angår transport af syge eller tilskadekomne personer med transportmidler specielt konstrueret til dette formål, og nr. 17, 18 og 21, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.
 20. Investeringsguld, jf. § 73 a, herunder investeringsguld repræsenteret af værdipapirer, som indebærer en ejendomsret eller et tilgodehavende til guldet. Fritagelsen omfatter tillige formidling af investeringsguld udført af formidlere, der handler i andres navn og for andres regning.
 21. Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

(…)

Praksis

Den Juridiske Vejledning

Af afsnit E.A.7.5.6.2.3 fremgår:

(…)

Afgiftspligten påhviler ejeren af boligenheden. Det betyder, at ejeren skal betale afgift af vand, der bliver brugt i enhver privat eller erhvervsmæssigt benyttet boligenhed. Se VANDAL § 2, stk. 2.

Boligenheder i tilknytning til momspligtige virksomheder, fx landbrugsvirksomheder, skal afregne afgift til kommunen, eller til den, der på vegne af kommunen varetager opgaven, af privatforbruget af ledningsført vand fra egen boring/brønd.

(…)

Spørgsmål 6

Lovgrundlag

Se spørgsmål 5.

Praksis

Se spørgsmål 5.