Dato for udgivelse
18 May 2020 09:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Apr 2020 08:19
SKM-nummer
SKM2020.196.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0849560
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Elvarmesats, afgiftsreduktion, elopvarmede sommerhuse, aftagernummer
Resumé

Spørgsmålet handlede om, hvorvidt forudsætningerne for afregning med den lave rumvarme-elafgiftssats af forbrug i sommerhuse udover 4.000 kWh pr. år var opfyldt, når det enkelte el-opvarmede sommerhus i en ejerforening på 100 huse ikke fik leveret strømmen via deres eget aftagernummer. Elforsyningen skete derimod via ejerforeningens to fælles hovedmålere (aftagernumre) der leverede elektriciteten videre til ejerforeningens sommerhuse via bimålere. Det var derfor ikke den enkelte bolig, der købte og afregnede el i forhold til el-handelsvirksomheden, men ejerforeningen. Der var endvidere ikke tale om et fælles varmeproducerende anlæg.

Skatterådet kunne ikke bekræfte at det enkelte el-opvarmede sommerhus kunne få afgiftsreduktion på elforbrug, der oversteg 4.000 kWh årligt, idet der ikke var tale om et fælles varmeproducerende anlæg og ingen af de el-opvarmede sommerhuse fik leveret strømmen via deres eget aftagenummer, var betingelserne i elafgiftslovens § 6, stk. 3, nr. 2 ikke opfyldt. Følgelig var der ikke er mulighed for afregning med den lave rumvarmesats af forbrug i sommerhuse over 4.000 kWh pr. år.

Hjemmel

Elafgiftsloven

Reference(r)

Elafgiftsloven § 6, stk. 1
Elafgiftsloven § 6, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit E.A.4.3.6.3.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at det enkelte el-opvarmede sommerhus i ejerforeningen kan få afgiftsreduktion på elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt, selv om der kun er to fælles hovedmålere for ejerforeningen, der leverer el til ejerforeningens sommerhuse via bimålere, således at det ikke er den enkelte bolig, der køber og afregner el ift.  el-handelsvirksomheden.

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

 Z er rådgiver for foreningen "Ejerforeningen Y" (herefter Spørger).

Spørger tæller x-antal privatejede huse beliggende i sammenbyggede klynger. Husene er i BBR anført som elopvarmede sommer-/fritidsboliger. 

Elforsyningen sker via X Forsyning til ejerforeningens 2 hovedmålere (aftagenumre), der alene leverer til de x-antal sommer-/fritidsboliger. I hvert hus er der én bi-måler, der aflæses, afstemmes med de 2 hovedmålere og afregnes af spørgers revisor samlet. Det er Spørger, som køber og afregner el i forhold til en elhandelsvirksomhed.

Under henvisning til SKM-nummer SKM2013.752.SR, der anses som analog forespørgsel i 2013 på helårsboliger, er det rådgivers opfattelse, at den enkelte sommer-/feriebolig er berettiget til afgiftsreduktion, når boligen er korrekt registreret i BBR som elopvarmet.


Elforbrug på de nævnte 2 hovedmålere er alene forbrug i de el-opvarmede ferieboliger. Belysning i fællesarealer og hovedbygning afregnes på separate hovedmålere, der ikke er omfattet af denne forespørgsel.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmålet angår reduceret elafgift på elopvarmede sommer-/fritidsboliger via bi-målere.

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål skal besvares med "ja".

Under henvisning til SKM-nummer SKM2013.752.SR, der anses som en analog forespørgsel på helårsboliger i 2013, er det spørgers opfattelse, at det enkelte hus efter L132 "Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet" vedtaget 29/1-2019 er berettiget til afgiftsreduktion, da boligerne er korrekt registreret i BBR som elopvarmede.

Yderligere bemærkninger efter at sagen har været i høring:

Det er spørgers opfattelse, at de x-antal husstande bør få afgiftsnedsættelse begrundet i, at det ikke giver mening at opsætte et fællesproducerende anlæg for at opnå nedsættelse af afgift. Der har aldrig været opsat individuelle aftagernumre i husene og det miljømæssige negative aftryk ved denne operation vil langt overstige en administrativ beslutning. Spørger har altid afregnet fælles el via revisor og som forening og benytter bi-målere til fordelingstal internt.

Overvejelsen er naturligvis at opsætte et fællesproducerende mikroanlæg (et solcellepanel eller lignende), således at husene af den vej kan få nedsættelse - men det giver ikke mening, hverken økonomisk eller miljømæssigt.

Der er lokalpolitisk bevågenhed om projektet og spørger ønsker en fornuftig løsning, hvor de x-antal huse på aftagernummeret bliver afgiftsnedsat på forbrug over samlet 400.000 kWh.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det enkelte el-opvarmede sommerhus kan få afgiftsreduktion på elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt, selv om der kun er to fælles hovedmålere for ejerforeningen, der leverer el til ejerforeningens sommerhuse via bimålere, således at det ikke er den enkelte bolig, der køber og afregner el i forhold til el-handelsvirksomheden.

Begrundelse

Der er efter elafgiftsloven § 6, stk. 1, 1. pkt. mulighed for afregning med den lave rumvarmesats af forbrug i ferielejligheder til eget forbrug, sommerhuse og helårsboliger udover 4.000 kWh pr. år.

Efter elafgiftsloven § 6, stk. 3, er det en forudsætning for anvendelsen af stk. 1, 1. pkt., at følgende betingelser er opfyldt:

1) Boligenheden er opført i BBR som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, elopvarmet sommerhus eller elopvarmet helårsbolig, og
2) elektriciteten skal være udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen om registrering i BBR som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, elopvarmet sommerhus eller elopvarmet helårsbolig eller til et varmeproducerende fælles anlæg, der udelukkende forsyner boligenheder af den nævnte type.

Det er oplyst, at elforsyningen sker via to hovedmålere (aftagenumre), der alene leverer strøm til de x-antal sommer/fritidsboliger, og at der i hvert hus er en bi-måler og ingen hovedmåler (aftagenummer). Strømmen anvendes således ikke i et varmeproducerende fællesanlæg. Det er ejerforeningen, som køber og afregner el i forhold til en elhandelsvirksomhed.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i nærværende sag ikke er tale om et fælles varmeproducerende anlæg, men kun om to fælles hovedmålere (aftagernumre), hvorfra elektriciteten leveres videre til ejerforeningens sommerhuse og måles via bimålere (fordelingsnet).

Nærværende sag kan derfor ikke sammenlignes med SKM2013.752.SR, idet der i denne sag var tale om et fælles varmeproducerende anlæg. I SKM2013.752.SR var der således tale om, at der var en fælles elmåler for et fælles jordvarmeanlæg med en eldrevet varmepumpe, hvor der produceredes varme, der cirkuleredes ind i boligernes vandbaserede radiatorer.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at da der ikke er tale om et fælles varmeproducerende anlæg, og da ingen af de el-opvarmede sommerhuse får leveret strømmen via deres eget aftagenummer, er betingelserne i elafgiftslovens § 6, stk. 3, nr. 2 ikke opfyldt. Følgelig er der ikke er mulighed for afregning med den lave rumvarmesats af forbrug i ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger over 4.000 kWh pr. år.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Elafgiftsloven

Af elafgiftslovens § 6, fremgår følgende:

Stk. 1, 1.pkt. Af forbrug af elektricitet i ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 25,3 øre pr. kWh (2015-niveau) fra og med den 1. maj 2018 til og med den 31. december 2019, på 20,4 øre pr. kWh (2015-niveau) fra og med den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020 og på 15,3 øre pr. kWh (2015-niveau) fra og med den 1. januar 2021 af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. (…)

Stk.3. Det er en forudsætning for anvendelsen af stk. 1, 1. pkt., at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Boligenheden er opført i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig.
  2. Elektriciteten er udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen nævnt i nr. 1, eller til et varmeproducerende fælles anlæg, der udelukkende forsyner boligenheder, der er opført i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmede ferielejligheder til eget brug, elopvarmede sommerhuse eller elopvarmede helårsboliger.

Forarbejder

Den nugældende ordlyd af elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., blev indført ved § 1, nr. 1, i lov nr. 85 af 30. januar 2019 om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (LFF 132).

Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger:

(…)

"2.1.2 Lovforslaget

Det foreslås, at elvarmesatsen for elopvarmede helårsboliger, der følger af elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., skal finde tilsvarende anvendelse for forbrug af elektricitet i ferielejligheder til eget brug og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet. (…)"

Ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven blev det foreslået, at bemyndigelsen til skatteministeren jf. dagældende elafgiftslov § 6, stk. 3. blev ophævet. Skatteministeren havde i overensstemmelse med denne bestemmelse udstedt bekendtgørelsen nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger. Af bekendtgørelse fremgik de nærmere betingelser der skulle være opfyldt for at registrering af en bolig som elopvarmet helårsbolig kunne finde anvendelse. Med ophævelsen af bemyndigelsen blev det endvidere foreslået, at der med lovforslagets foreslåede § 1, nr. 5 blev indsat nye stykker, stk. 3 og 4 i elafgiftsloven.

Af de specielle bemærkninger til § 1, nr. 5 fremgår:

"Med det foreslåede stk. 3, nr. 1, indsættes det som betingelse for, at elvarmesatsen kan finde anvendelse for el til helårsboliger, at boligenheden er registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig.(…)

Med det foreslåede stk. 3, nr. 2, foreslås endvidere, at det indsættes som en betingelse for anvendelse af elvarmesatsen, at elektriciteten til elvarmesats leveres til et aftagenummer, som kun omfatter den enkelte forbruger, hvis boligenhed er registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig.(…)

Den foreslåede betingelse skal medvirke til at sikre, at det er de rigtige forbrugere, som faktisk forbruger elektricitet med elvarmesats. Elektricitet, som udleveres til et varmeproducerende fælles anlæg, som forsyner udelukkende elopvarmede helårsboliger i BBR med varme, kan dog leveres efter regler for elvarmesatsen. Dermed fastholdes den hidtidige praksis på området, jf. Skatterådets afgørelse SKM2013.752. SR. (…)"

Praksis

SKM2013.752.SR

Sagen omhandlede en ejerforening bestående af 12 helårshuse, der tidligere var blevet opvarmet af et fælles oliefyr. Oliefyret var omstillet til et fælles jordvarmeanlæg med en varmepumpe og jordvarmeanlægget producerede varme, der cirkuleredes ind i boligernes vandbaserede radiatorer. Skatterådet bekræftede, at den enkelte bolig kunne få afgiftsreduktion på elvarme for forbrug, der oversteg 4.000 kWh, selv om der kun var en fælles elmåler for ejerforeningens jordvarmeanlæg, således at det ikke var den enkelte bolig, der modtog og afregnede elvarme overfor elleverandøren.

Den juridiske vejledning pkt. E.A.4.3.6.3

"(…) 

Betingelser for elvarmeafgift

Det er en forudsætning for anvendelsen af elvarmesatsen, jf. ELAL § 6, stk. 1, 1. pkt. at:

1.Boligenheden er opført i BBR som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, elopvarmet sommerhus eller elopvarmet helårsbolig.

2.Elektriciteten er udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen nævnt i nr. 1.

Se ELAL § 6, stk. 3.

Det er afgørende, at ferielejligheden til eget brug, sommerhuset eller helårsboligen (disse benævnes herefter samlet som boligenheder) er registreret i BBR som en boligenhed, der har elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde. Ved en elvarmeinstallation forstås fx en el-radiator, en elvarmekedel eller en eldrevet varmepumpe.

Det er et krav, at elektriciteten skal være udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden. Boligenheden skal være opført i BBR som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, elopvarmet sommerhus eller elopvarmet helårsbolig. Det betyder, at eksempelvis en boligejendom, som har nedlagt de individuelle aftagenumre i hver lejlighed, for at foretage kollektiv nettoafregning af et VE-anlæg, ikke opfylder betingelserne for elvarmesats i lejlighederne, jf. ELAL § 6, stk. 3, nr. 2.

Se bilaget i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 som ændret ved bekendtgørelse 112 af 31. januar 2019 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk.

Varmeproducerende fællesanlæg

Elektricitet, der udleveres til et varmeproducerende fællesanlæg, som udelukkende forsyner elopvarmede boligenheder i BBR med varme, kan leveres efter reglerne for elvarmesats. Se ELAL § 6, stk. 3, nr. 2.

(…)"