Dato for udgivelse
19 May 2020 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Apr 2020 14:04
SKM-nummer
SKM2020.201.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0001998
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Forhøjelse, momstilsvar, varsel, frist
Resumé

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde overholdt 3-måneders-fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt., i et tilfælde, hvor SKAT varslede en ændring af momstilsvaret den 15. februar 2016 og først foretog den varslede ændring af momstilsvaret ved afgørelse af 5. juli 2016. Der forelå ikke herved oplysninger om, at den afgiftspligtige havde anmodet om udskydelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. SKAT blev ikke anset for at have overholdt 3-måneders-fristen ved udsendelse af afgørelse om ændring af momstilsvaret den 14. marts 2016, idet denne afgørelse blev erstattet af afgørelsen af 5. juli 2016, og da afgørelsen af 5. juli 2016 indeholdt en uddybende begrundelse for afgørelsen.

Reference(r)

Momslovens § 57, stk. 3

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.8.3.2.1.5

-

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

2012

Forhøjelse af momstilsvar

353.962 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomhedens indehaver [A] har været registreret som filialbestyrer for virksomheden H1 filial af H2 Ltd. England, CVR-nr. […], i perioden fra virksomhedens etablering den 23. januar 2012 til dens ophør den 30. september 2013. Virksomheden var registreret under branchekoden 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester.

Indehaveren var registreret som tegningsberettiget for virksomheden H2 Ltd., England.

Virksomheden H1 filial af H2 Ltd. England har indsendt 0-angivelser for moms for hele registreringsperioden.

SKAT har konstateret, at indehaveren ikke har registreret indkomst for indkomståret 2012.

SKAT har indkaldt regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012, men har alene modtaget kontoudtog for bankkonto […].

Bankkonto […] er oprettet i indehaverens personnummer.

SKAT har ved gennemgang af kontoudtogene konstateret 109 indsætninger på i alt 1.769.809,21 kr. i perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012.

SKAT har konstateret, at indsætningerne hidrører fra vagtvirksomhed og kørsel for forskellige kunder. SKAT har indkaldt fakturaer fra kunder. Det fremgår af fakturamaterialet, at indehaveren har anvendt CVR-nr. […] tilhørende virksomheden H1 filial af H2 Ltd. England.

Der foreligger følgende indkaldte fakturamateriale vedrørende afgiftsperioden 2012:

  • 2 fakturaer vedrørende kørsel med mad indkaldt fra G1 A/S, by Y1.
  • 9 fakturaer vedrørende vagtvirksomhed indkaldt fra G2, by Y2.
  • 3 fakturaer vedrørende vagtvirksomhed indkaldt fra G3 ApS, by Y3.

SKAT har opgjort ændringen af momstilsvaret for afgiftsperioden 2012 således:

Indsætninger på bankkonto […]

1.769.809 kr.

Moms (20 % af 1.769.809 kr.)

 353.962 kr.

SKATs sagsnotat indeholder bl.a. følgende oplysninger:

  • SKAT modtog kontoudtog den 8. januar 2016.
  • SKAT sendte forslag til sagens afgørelse den 15. februar 2016.
  • SKAT sendte afgørelse den 14. marts 2016
  • SKAT sendte korrigeret afgørelse den 5. juli 2016. Som begrundelse herfor er anført, at intern revision har påtalt, at der mangler ledelsesinvolvering på afgørelsen, ligesom der ikke er henvisning til skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32.

Det fremgår ikke af SKATs forslag af 15. februar 2016 eller af afgørelsen af 14. marts 2016, at ansættelsen vedrørende momstilsvaret er foretaget efter udløbet af de ordinære ansættelsesfrister.

Virksomheder omfattet af kvartalsvis momsafregning i afgiftsperioden 2012 havde følgende angivelsesfrister, jf. momslovens § 57, stk. 3 (dagældende):

Januar kvartal

10. maj 2012

April kvartal

17. august 2012

Juli kvartal

10. november 2012

Oktober kvartal

10. februar 2013

SKATs afgørelse

SKAT har i afgørelse af 5. juli 2016 forhøjet virksomhedens momstilsvar for 2012 med 353.962 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

"(…)

1.4   SKATs bemærkninger og begrundelse

Virksomheden er ikke registreret for moms og A-skat.

Af kontoudtog fra banken fremgår, at der er indkomst fra vagtvirksomhed og kørsel for forskellige virksomheder.

Bankkontoen er oprettet med dit personnummer.

Af indkaldte fakturaer hos kunder fremgår, at du anvender CVR nr. […] tilhørende H1 FILIAL AF H2 LTD ENGLAND.

Der er indsendt 0-angivelser i moms for hele registreringsperioden 18/1 2012-30/9 2013 for denne virksomhed.

SKAT har konstateret, at du ingen indkomst har registreret for indkomståret 2012.

I den forbindelse har SKAT indkaldt diverse regnskabsmateriale, men har alene modtaget kontoudtog for perioden 1/1 2012 til 5/9 2014 for konto […].

SKAT har efterfølgende indkaldt manglende kontoudtog fra pengeinstitutter.

Af disse kontoudtog fremgår, at der i perioden 1/1 2012 til 31/12 2012 er indsætninger på med i alt kr. 1.769.809. Der foreligger ingen dokumentation for at indsætningerne kan henføres til skattefrie eller allerede beskattede midler.

Der henvises til Statsskattelovens § 4 stk. 1 litra a, Skattekontrollovens § 3 stk. 4 og § 5 stk. 3, hvoraf fremgår, at indkomsten er skattepligtig, og at SKAT kan ansætte indkomsten skønsmæssigt

Af arbejdsmarkedsbidragslovens § 4 stk. 1 fremgår, at grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for selvstændige, som ikke anvender virksomhedsordningen udgør den personlige indkomst ved selvstændig virksomhed, jf. Personskattelovens § 3.

Heraf følger, at momsen kan beregnes til 20% af kr. 1.769.809, i alt kr. 353.962, hvorefter indsætninger eksklusiv moms udgør kr. 1.415.847, jf. vedlagte opgørelse.

Der henvises til Momslovens § 3, § 4, § 27 samt SKM2014.783.SKAT, hvoraf fremgår, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, og at afgiftsgrundlaget udgør 80% af det modtagne beløb

Af Opkrævningslovens § 5 stk. 2 fremgår, at hvis størrelsen af et tilsvar ikke kan opgørelse på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningens ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt.

Endvidere fremgår, at du har udbetalt kr. 1.000 til B uden tilbageholdelse eller afregning af a-skat og am-bidrag.

På samme vis har du udbetalt kr. 204.810 til C.

Yderligere bemærkninger til advokatens mail af 8. marts 2016:

SKAT har ingen lovhjemmel til at godkende udokumenterede udgifter.

Ligeledes ligger det uden for SKATs beføjelser, at vurdere [revisors] virksomhed.

At du har udleveret dit regnskabsmateriale til [revisor], er uden betydning for, at du skal dokumentere dine udgifter for at SKAT kan indrømme fradrag.

SKAT har i det omfang, hvor det har været muligt at identificere udbetalinger af lønninger til As forældre godkendt fradrag herfor.

Desuden har du ikke tilkendegivet over for SKAT, at du har drevet momspligtig virksomhed, ligesom du ikke har ladet dig registrere som arbejdsgiver.

Der er ikke fremkommet nye oplysninger til sagen.

Af Skatteforvaltningslovens § 31 fremgår, at Told- og skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Tilsvarende kan varsel om ændring af godtgørelse af afgift ikke afsendes senere end 3 år efter, at kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende.

Af Skatteforvaltningslovens § 32 fremgår, at uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

Den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret eller godtgørelsen er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. Skatteforvaltningslovens § 32 stk. 1 nr. 3.

Det er SKATs opfattelse, at det som minimum må betegnes som groft uagtsomt, at du har drevet uregistreret virksomhed uden at indsende momsangivelser

(…)"

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at den af SKAT foretagne forhøjelse af momstilsvaret nedsættes til 0 kr.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand anført følgende:

"(…)

Sagsfremstilling

I februar 2012 blev H1 filial af H2 Ltd England oprettet. Ejeren af virksomheden var min klient, A.

Imidlertid var det problematisk at få oprettet en bankkonto til selskabet på grund af de skærpede hvidvaskningsregler, hvorfor min klient var tvunget til at bruge sin egen private bankkonto i den indledende fase, når han fakturerede fra virksomheden.

De modtagne beløb blev dog selvsagt holdt på vegne af selskabet, hvorfor der ikke er tale om hverken hævninger eller lån.

Det engelske selskab var stiftet af et selskab ved navn G4, som anbefalede min klient at benytte [navn udeladt] som revisor, der tidligere har været indehaver af G5 filial af G6 Limited England, CVR-nr. […].

Revisoren skulle momsregistrere H1 filial af H2 Ltd og indberette momsen.

[Revisor] fik aftalt vederlag og tilsendt alle bilagene, men af grunde, der er uafklarede, skete der herefter intet.

Min klient vil senere foranledige udarbejdet et regnskab for 2012 for H1 og eftersende dette.

SKAT har med sin afgørelse reelt flyttet virksomheden over til min klient som personligt ejet.

Det bemærkes i øvrigt, at der ikke ses at være noget retligt til hinder for, at en privatkonto anvendes af et selskab. Dette ses i øvrigt oftere og oftere, idet tidens skærpede hvidvask-regler reelt har den konsekvens, at mange mindre erhvervsdrivende ganske enkelt ikke kan få oprettet en erhvervskonto.

Anbringender

Det gøres overordnet gældende, at virksomheden tilhører H1 (filial), hvorfor filialen er rette indkomstmodtager til alle virksomhedens indtægter og udgifter.

At H1 (filial) midlertidig har benyttet min klients bankkonto som selskabskonto af praktiske grunde kan ikke automatisk betyde, at de indsatte beløb er overgivet til min klient.

Det gøres gældende, at der under de givne omstændigheder ikke er noget retligt til hinder for, at min klient holder indsatte beløb på vegne af virksomheden, indtil denne kan få etableret egen erhvervskonto.

(…)"

Landsskatterettens afgørelse

Det lægges til grund, at virksomheden i afgiftsperioden 2012 havde en momspligtig omsætning på over 1 mio. kr., men ikke over 15 mio. kr., og derfor var omfattet af kvartalsvis momsafregning i 2012, jf. momslovens § 57, stk. 3 (dagældende).

Det følger af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, at SKAT ikke kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb.

I medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1 skal ændringer foretaget efter denne bestemmelse være varslet senest den 10. februar 2016 for oktober kvartal 2012. Ændringer for januar, april og juli kvartal 2012 skal være varslet henholdsvis 10. maj 2015, 17. august 2015 og 1. november 2015.

SKATs forslag vedrørende forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for 2012 blev sendt den 15. februar 2016 og ligger således uden for den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31.

Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter SKATs bestemmelse blandt andet, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

En ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 32 kan kun foretages, hvis den varsles af SKAT senest 6 måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt.

En ansættelse, der er varslet af SKAT, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt.

Hvis det har betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Fristen for at foretage ansættelsen kan alene fraviges på klagerens anmodning. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 3. pkt.

Der foreligger ikke oplysninger om, at virksomheden er fremkommet med en anmodning om udskydelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt.

Det er herefter rettens opfattelse, at fristen for at gennemføre en ekstraordinær ansættelse af momstilsvaret for afgiftsperioden 2012 var overskredet, da SKAT udsendte afgørelsen den 5. juli 2016, idet 3-måneders fristen skal regnes fra den 15. februar 2016.

Det bemærkes herved, at SKAT ikke kan anses for at have overholdt 3-måneders fristen med udsendelsen af afgørelsen den 14. marts 2016, idet denne afgørelse blev erstattet af den påklagede afgørelse af 5. juli 2016, og da der i den påklagede afgørelse af 5. juli 2016 er givet en uddybende begrundelse for afgørelsen og foretaget henvisning til de relevante retsregler om ordinær og ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32.

Da fristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. er overskredet, er der ikke grundlag for at foretage en vurdering af, hvorvidt de øvrige betingelser som anført i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 1. pkt., for at foretage en ekstraordinær ansættelse, er opfyldt, ligesom den materielle ansættelse ikke efterprøves.

Den foretagne forhøjelse af momstilsvaret for afgiftsperioden 2012 kan derfor ikke gennemføres, og Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen af momstilsvaret for afgiftsperioden 2012 til 0 kr.