Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 1, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, når der foreligger en indberetningspligt.

Pligten til at foretage indberetning påhviler mellemmanden eller den relevante skatteyder. Se nærmere afsnit A.B.1.2.9.5.

Fortielse af oplysninger kan ske i sammenhæng med afgivelse af andre oplysninger, men omfatter også tilfælde, hvor mellemmanden eller den relevante skatteyder undlader at indberette.