Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 2, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde sin indberetningspligt inden for fristerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019

  • § 23, stk. 1, hvorefter mellemmænd skal foretage indberetning af oplysninger, de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, inden 30 dage fra det tidligste af de tidspunkter, der er anført i § 23, stk. 1, nr. 1-3:
   • dagen efter den indberetningspligtige ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse
   • dagen efter den indberetningspligtige ordning er klar til gennemførelse, eller
   • dagen efter, at det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige ordning er taget.
  • § 23, stk. 2, hvorefter en mellemmand skal foretage indberetning inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor mellemmanden direkte eller ved hjælp af andre personer har ydet støtte, assistance eller rådgivning af en sådan karakter, at mellemmanden er omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 2

  • § 24, hvorefter mellemmanden for så vidt angår markedsegnede ordninger, ud over indberetningen efter § 23, hver tredje måned skal indberette nye opdaterede oplysninger efter § 24, stk. 1, nr. 1-4, der er blevet tilgængelige siden sidste indberetning

  • § 26, hvorefter den relevante skatteyder, hvis indberetningspligten påhviler denne, skal foretage indberetning senest 30 dage fra dagen efter den tidligste af følgende datoer:
   • datoen, hvor den indberetningspligtige ordning blev stillet til rådighed for gennemførelse for den relevante skatteyder
   • datoen, hvor den indberetningspligtige ordning var klar til gennemførelse af den relevante skatteyder, eller
   • datoen, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige ordning blev taget i relation til den relevante skatteyder.

  • § 32, stk. 2, hvorefter mellemmænd og relevante skatteydere senest den 31. august 2020 skal indberette indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er gennemført i perioden fra den 25. juni 2018 til den 30. juni 2020, begge dage inklusive.