Om advokaters fritagelse for indberetningspligt, reglerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 §§ 27-28, henvises til afsnit A.B.1.2.9.5.4.1.2.

Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 3, omfatter en mellemmand, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader rettidigt at opfylde en indberetningspligt efter § 27, stk. 2, inden for 30-dages fristen i § 23 eller "hver tredje-måneds-fristen" i § 24, hvis mellemmanden

  • er advokat,
  • er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. RPL § 126, stk. 1, og
  • ikke er fritaget for at skulle indberette efter reglerne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2 (ved at dokumentere, at de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 er indberettet af en anden mellemmand),

og den relevante skatteyder ikke inden for indberetningsfristerne har dokumenteret over for advokaten, at de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 er indsendt til Skatteforvaltningen.