Om advokaters fritagelse for indberetningspligt, reglerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 §§ 27-28, henvises til afsnit A.B.1.2.9.5.4.1.2.

Regel

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 1, nr. 4, omfatter den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde underretningspligten efter 

  • § 27, stk. 1, der omfatter en mellemmand, der
   • er advokat,
   • er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. RPL § 126, stk. 1, og
   • ikke er fritaget for at skulle indberette efter reglerne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, (ved at dokumentere, at de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 er indberettet af en anden mellemmand).

    Underretningspligten indebærer, at advokaten skriftligt skal formulere og overlevere de indberetningspligtige oplysninger efter § 22 til den relevante skatteyder. Samtidig skal advokaten underrette den relevante skatteyder om, at advokaten foretager indberetningen, jf. § 27, stk. 2, til Skatteforvaltningen inden for fristerne i § 23 eller § 24, med angivelse af datoen for fristens udløb, hvis den relevante skatteyder ikke selv indberetter oplysningerne inden for den angivne frist.

    Det er ikke strafbart for den relevante skatteyder ikke at indberette inden for den angivne frist, idet indberetningspligten over for Skatteforvaltningen påhviler advokaten, hvis skatteyderen ikke selv indberetter inden for fristen. Skatteyderen vil herved have en berettiget forventning om, at Skatteforvaltningen får kendskab til de indberetningspligtige oplysninger fra advokaten.

  • § 27, stk. 3, der omfatter en mellemmand, der
   • er advokat,
   • er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. RPL § 126, stk. 1, og
   • ved indberetning efter § 27, stk. 2, inkriminerer den relevante skatteyder eller i væsentlig grad risikerer dette. Advokaten skal i denne situation straks underrette enhver anden mellemmand om dennes indberetningsforpligtelse, jf. § 27, stk. 3, 2. pkt.