Det følger af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 31, at en række regler i SIL gælder tilsvarende for overtrædelse af bekendtgørelsen. Det gælder SIL

    • § 60 om muligheden for at gøre strafansvar gældende over for juridiske personer
    • § 61 om Skattestyrelsens kompetence til at afslutte sagen med et bødeforelæg
    • § 62 om muligheden for ransagning efter reglerne i retsplejeloven
    • § 63 om en sigtets ret til ikke at udtale sig (§ 63, stk. 1) og en sigtets ret til aktindsigt efter reglerne i forsvarerbistandsloven (§ 63, stk. 2).