Nogle gange vælger en koncern at oprette en cash pool. Det sker typisk for at udnytte de fordele, der kan være ved at transaktionerne med koncernens bankforbindelse foretages på et nettoniveau. Derved udnyttes den overskydende likviditet, som et koncernselskab måtte have i et andet koncernselskab, der har behov herfor.

Cash pool arrangementer er underlagt  LL § 2, og er derved omfattet af de generelle retningslinjer for kontrollerede transaktioner på samme måde som andre finansielle transaktioner, fx koncerninterne lån.

I TPG 10.109-10.111 er beskrevet, hvad der forstås ved en cash pool og der beskrives to typiske cash pools arrangementer som "physical arrangement" og "notional pooling". Disse eksempler på arrangementer er dog ikke udtømmende og der kan findes arrangementer, som falder uden for disse beskrivelser, men som stadig kan betegnes som en cash pool.

Den præcise fastlæggelse af en cash pooling transaktion vil afhænge af de konkrete omstændigheder ved hver enkelt transaktion. Se TPG 10.115-10.127 og se også TPG kapitel I og C.D.11.3. om fastlæggelse af transaktionerne.

En cashpool er typisk struktureret ved at cash pool deltagere indskyder (eller får udbetalt) penge i cash pool’en (og ikke ved at deltagerne indskyder penge til eller modtager udbetalinger fra hver deltager i cash pool’en).

Ingen deltager i cash poolen ville forventes at deltage i transaktionerne såfremt det stillede dem dårligere end en alternativ løsning, eksempelvis i form af et lån hos en uafhængig eller ved tilbagebetaling af anden gæld. Der skal derfor foretages en analyse af cash pools deltagernes realistiske alternativer til deltagelse i cash poolen. Se TPG 10.118 og 10.146. 

Den korrekte aflønning af cash pool funktionen afhænger af omstændighederne vedrørende ordningen, hvilke funktioner, der er udført, hvilke aktiver der indgår og hvilke risici, der påtages ved faciliteringen af ordningen. Se TPG 1.128-10.148 om armslængde aflønning af cash pools. 

En ren administration af en cash pool skal aflønnes som en serviceydelse, idet der ikke er tale om et lån. En cash pool-udbyder, der tillige skal dække et eventuelt underskud i cash poolen skal også aflønnes for påtagelse af denne risiko. Se TPG 10.133-10.142 med eksempler på aflønning af en cash pool administrator uden yderligere risiko og en cash pool administrator, der tillige bærer risikoen for underskud. Cash pool deltagerne skal aflønnes med en armslængde rente på placeringer og lån fra cash poolen. Denne aflønning vil allokere synergi fordelene, som opstår som et resultat af deltagelsen i cash poolen mellem deltagerne.

Aflønningen vil afhænge af de specifikke omstændigheder samt de funktioner, aktiver og risici som hver deltager henholdsvis udfører, anvender eller påtager sig. Se nærmere herom i TPG 10.144.

Som led i cash pool ordningen kan der opstå krav om krydsgarantier og modregningsrettigheder for alle deltagere af cash poolen. Se TPG 10.147-10.148 om vurderingen af, hvorvidt sådanne eventuelle garantier eller modregningsrettigheder skal aflønnes eller ej.