Indhold

Dette afsnit omhandler ejendomme der skifter anvendelse eller ændrer kategori.

Det fremgår af EVL § 6, stk. 3, 1. pkt., at en ejerbolig, der skifter anvendelse i det første år efter vurderingsterminen for den almindelige vurdering (altså i vurderingsåret), men fortsat skal vurderes i lige år, vil skulle omvurderes ved den kommende vurdering, men kun hvis ejendomsværdiansættelsen eller grundværdiansættelsen vil blive ændret med mere end 20 pct.

Hvis en ejendom skifter anvendelse i det andet år efter vurderingsterminen for den almindelige vurdering, vil der som udgangspunkt ikke være grundlag for at foretage en omvurdering af ejendommen, da begivenheden i stedet vil indgå ved den førstkommende almindelige vurdering.

Det kan dog ske, at ejendommen skifter anvendelse eller ændrer kategori, jf. § 6, stk. 1, nr. 6, så ejendommen eventuelt skal gå fra at skulle vurderes i lige år til at skulle vurderes i ulige år (eller omvendt), uden at betingelsen om en ændring med mere end 20 pct. er opfyldt.

Af § 6, stk. 3, 2. pkt., fremgår det derfor, at hvis en ejendom ændrer kategori, så ejendommen ikke skal vurderes efter § 5, stk. 1 eller 2, og ikke har opfyldt betingelserne for omvurdering i § 6, stk. 1, så skal ejendommen enten vurderes eller omvurderes ved den førstkommende vurderingstermin i henhold til den ændrede kategori, uanset at ændringen ikke anses for væsentlig eller af væsentlig betydning, jf. § 6, stk. 3, 1. pkt.