Indhold

Afsnittet omhandler grundværdiansættelse for rækkehuse på moderejendomme.

Det følger af EVL § 19 b, at grundværdien for rækkehuse på moderejendomme ansættes efter samme metode som ejendomme til helårsbeboelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, uanset § 15, stk. 1.

På samme måde som for ejerlejligheder, hvor grundværdien ansættes efter EVL § 19 a, medfører metoden til vurderinger af grundværdien efter § 19 b, at værdiansættelsen for grunde under rækkehuse sker ud fra en slutbrugerbetragtning og er således uafhængig af, om rækkehusene er selvstændigt udmatrikuleret eller om de er registreret som ejerlejlighedsopdelte rækkehuse. Dette sker uafhængigt af, hvad en grund ville være værd, hvis værdisætningen skulle basere sig på developer/investorsalg.

EVL § 19 b sikrer, at det er entydigt, at metoden til at beregne grundværdien under ejerlejlighedsopdelte rækkehuse vil være identisk med den, der anvendes for enfamiliehuse og rækkehuse (grundværdikurven). Hermed sikres det, at rækkehuse ansættes ens, uanset om de er opdelt i hver deres grund, eller organiseret på en fællesgrund.

Bestemmelsen sikrer endvidere, at det for ejerlejlighedsopdelte rækkehuse er entydigt, at det er slutbrugerens værdiansættelse af grunden, der bliver afgørende for ansættelsen. Denne er afspejlet i grundværdikurven og vil i visse tilfælde være væsentlig højere end den pris, investor oprindeligt gav for byggegrunden, og eventuelt de handelspriser, der kan observeres i forbindelse med faktiske salg af grunde udlagt til rækkehuse (der kan lejlighedsopdeles). De handelspriser, som bygherrerne opnår ved køb af byggegrunde, vil således ikke være relevante i forhold til grundværdiansættelserne, idet disse ikke afspejler værdien for den endelige slutbruger.

Der er i visse tilfælde også enfamiliehuse, der er opdelt i ejerlejligheder på en fælles moderejendom. Praksis herfor er uændret, og disse værdiansættes efter grundværdikurven for enfamiliehuse.

De nye beregningsmetoder for rækkehuse på moderejendommen, jf. EVL § 19 b, bevirker ikke, at der skal foretages en tilbageregning af grundværdien til basisåret i medfør af EVL § 40.