Indhold

Dette afsnit omhandler generelt om grundforbedringsfradrag.

Det følger af EVL § 22, stk. 1, at fradrag i grundværdien for grundforbedringer, som er givet i medfør af afsnit D i VUL, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, jf. § 3, stk. 2-10, i lov nr. 925 af 18. september 2012, fortsat gives, så længe betingelserne i nævnte lovgivning herfor er opfyldt.

Endvidere følger det af EVL § § 22, stk. 2, at det videreførte fradrag gives i den til enhver tid ansatte grundværdi og ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget havde pr. 1. januar 2013 eller på ansættelsestidspunktet, hvis dette ligger senere. Fradraget kan ikke overstige størrelsen pr. 1. januar 2013 eller et senere ansættelsestidspunkt. Har en ejendom flere forskellige grundforbedringsfradrag, beregnes fradraget for hver del for sig.

Indtil 2013 skulle der efter den dagældende vurderingslovs §§ 17, 18, 21 og 21 A ansættes et grundforbedringsfradrag, hvor dette var aktuelt.

Grundforbedringsfradraget blev givet for en periode på 30 år (60 år for skove). Fradraget var en selvstændig ansættelse, som blev foretaget ved hver vurdering. Der blev således ansat såvel en grundværdi som et grundforbedringsfradrag. Fradraget reducerede ikke i sig selv grundværdien, men indgik som et element i beregningen af grundskylden.

Grundforbedringsfradraget udgjorde det beløb, som forbedringsarbejdet forøgede grundens værdi med, dog højst den faktiske udgift. Fradraget kunne være af forskellig størrelse fra vurdering til vurdering.

Grundforbedringsfradraget blev afskaffet med virkning fra og med 1. maj 2013, jf. lov nr. 925 af 18. september 2012. Loven medførte, at eksisterende fradrag fortsætter til udløb, men fradraget beregnes i den resterende periode frem til udløb som en fast andel af grundværdien, dog højst det beløb, som fradraget udgjorde pr. 1. januar 2013. En overgangsregel i lov nr. 925 af 18. september 2012 sikrede, at der kunne gives grundforbedringsfradrag for arbejde, der var påbegyndt pr. 1. januar 2013, men som ikke var afsluttet. Sådanne fradrag kan ikke overstige det beløb, der blev fastsat på det tidspunkt, hvor fradraget blev givet.

De fradrag i grundværdien for forbedringer, der er ansat efter VUL, skal alene videreføres efter EVL, og videreførelsen sker efter rent beregningstekniske regler, der ikke indeholder elementer af skøn.

Fradraget gives således i den til enhver tid ansatte grundværdi med det beløb, som forholdsmæssigt svarer til fradraget størrelse pr. 1. januar 2013, dog højest med det beløb, som fradraget havde pr. 1. januar 2013.

Det følger af EVL § 23, stk. 3, at fradrag som nævnt i EVL § 22 samt i § 23, stk. 1, ikke kan genoptages. Fradragene er således endeligt fastlagt og beregnes skematisk frem til udløb.

Denne regel svarer til de regler, som siden 2013 under den tidligere vurderingsordning har været gældende.

Om reglernes praktiske anvendelse henvises til Den juridiske vejledning 2017-2 afsnit H.A.3.3.1 og afsnit H.A.3.3.2.