Indhold

Dette afsnit omhandler oplysninger fra ejendomsejer.

Det er afgørende for ensartede og præcise ejendomsvurderinger, at det nødvendige datagrundlag er til stede. Vurderingsstyrelsen har derfor mulighed for at supplere de oplysninger, der indhentes fra offentlige registre, med oplysninger fra ejendomsejeren.

Det følger af EVL § 53, 1. pkt., at ejeren eller en tidligere ejer af en ejendom efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen], skal meddele oplysninger om ejendommen, som efter told- og skatteforvaltningens [Vurderingsstyrelsens] skøn er nødvendige for vurderingen af denne ejendom eller af andre ejendomme, og som ikke allerede er registreret hos told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen].

Bestemmelsen indebærer en pligt for ejere af ejendomme til at medvirke til at tilvejebringe et oplyst grundlag for ejendomsvurderingerne. Samme pligt påhviler de tidligere ejere, for så vidt de ligger inde med de oplysninger, der udbedes.

Når oplysninger om en ejendom kan være nødvendige for vurderingen af andre ejendomme, skyldes det bl.a., at vurderinger af ejerboliger efter ejendomsvurderingsloven sker med udgangspunkt i salgspriser for relevante referenceejendomme. Forhold, der vedrører en ejendom, kan derfor have betydning for vurderingen af andre ejendomme.

Der kan også opstå den situation, hvor ejeren af ejendom A påberåber sig forhold, som vedrører ejendom B, men som ejeren samtidig mener har betydning for vurderingen af ejendom A. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for Vurderingsstyrelsen at bede om oplysninger hos ejeren af ejendom B.

Det kan også være relevant at bede om oplysninger hos en tidligere ejer, da en tidligere ejer kan være i besiddelse af oplysninger, som en nuværende ejer ikke har, fx historisk billedmateriale. En tidligere ejer har i så fald pligt til at meddele de udbedte oplysninger til Vurderingsstyrelsen. En tidligere ejer har dog ikke pligt til at opbevare oplysninger om en ejendom, som den pågældende har ejet. Oplysninger fra tidligere ejere kan derfor kun forlanges afgivet, i det omfang den tidligere ejer faktisk ligger inde med dem. Det kunne fx være billedmateriale.

Forpligtelsen til at meddele oplysninger relaterer sig til forhold vedr. ejendommen som sådan. Forpligtelsen relaterer sig således ikke til oplysninger om lejeniveauer, omkostningsniveauer og forrentningskrav mv. til brug for beregning af normtal, hvad enten sådanne oplysninger efterspørges af Vurderingsstyrelsen, brancheorganisationer eller andre, som potentielt kunne tænkes at indhente sådanne oplysninger. Der er således ikke hjemmel til at pålægge nuværende eller tidligere ejere at meddele andre typer af oplysninger end de oplysninger, der er omfattet af § 53. Andre oplysninger kan alene udbedes efter almindelige forvaltningsretlige regler.

Det følger af EVL § 53, 2. pkt., at oplysningerne efter 1. punktum skal gives indenfor de frister og i den form, der bestemmes af told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen]. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område, hvor det af § 8 fremgår, at meddelelser mv. om ejendomsvurdering kan gøres tilgængelig for den enkelte via Vurderingsportalen. Borgere, der er fritaget for digital post, kan sende oplysningerne pr. post.

Undlader ejeren eller tidligere ejere af den ejendom, der skal vurderes, at efterkomme en anmodning fra Vurderingsstyrelsen om oplysninger, vil den manglende eller utilstrækkelige medvirken efter omstændighederne kunne få bevismæssig skadevirkning, således at Vurderingsstyrelsen ved utilstrækkelige eller manglende oplysninger foretager ansættelsen skønsmæssigt på det foreliggende grundlag. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen kan meddele ejeren eller den tidligere ejer, at sagen må forventes afgjort på det foreliggende grundlag, medmindre ejeren eller den tidligere ejer bidrager med de ønskede oplysninger. Anvendelse af bevismæssig skadevirkning forudsætter dog - i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper - at Vurderingsstyrelsen nærmere har præciseret arten af de oplysninger, der ønskes, og eventuelt også vejledt ejeren om, hvordan oplysningerne kan fremskaffes.

Undlader ejeren eller den tidligere ejer forsætligt eller groft uagtsomt at afgive oplysninger, de skal afgive efter EVL § 53 bestemmelsen, eller afgiver ejeren urigtige eller vildledende oplysninger, kan der pålægges straf efter EVL § 79. Der henvises til afsnit H.A.11 om straffebestemmelser.

Foruden retten til at anmode om oplysninger efter EVL § 53 har Vurderingsstyrelsen efter de almindelige forvaltningsretlige principper mulighed for at anmode ejendomsejerne om konkrete oplysninger vedrørende landets ejendomme, uden at dette indebærer en pligt, der kan medføre sanktioner, hvis oplysningerne ikke afgives.

Ejendomsejerne har herudover i forbindelse med deklaration eller anden partshøring mulighed for at supplere de faktiske oplysninger, som Vurderingsstyrelsen er i besiddelse af, så vurderingen kan foretages på det bedst mulige grundlag. Se nærmere herom afsnit A.A.7.4.10.1 om deklarationsproces og partsinddragelse, herunder om eksempler på hvilke konkrete forhold, der alene inddrages, hvis ejeren gør opmærksom på det.