Indhold

Dette afsnit omhandler indberetning af oplysninger om overdragelse af fast ejendom.

Det er en nødvendig forudsætning for vurderingsarbejdet, at Vurderingsstyrelsen er i besiddelse af korrekte og opdaterede oplysninger om indgåede ejendomshandler og vilkårene herfor.

Det fremgår derfor af EVL § 54, stk. 1, 1. pkt., at erhververen af fast ejendom senest på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning af overdragelsesdokument digitalt skal indberette oplysninger om overdragelsen og om vilkårene herfor.

Det vil være uden betydning, om det er erhververen selv eller dennes eventuelle repræsentant, der foretager indberetningen.

Af EVL § 54, stk. 1, 2. pkt., fremgår, at anmelderen ved anmeldelse af servitutter til tinglysning digitalt skal indberette oplysninger om servituttens indhold, når servitutten kan have betydning for vurderingen - se dog nedenstående om bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2017. Indberetning skal ske senest på anmeldelsestidspunktet. Dette skal ses i sammenhæng med EVL § 15, stk. 4, hvorefter der ved vurderingen tages hensyn til servitutter af privatretlig karakter i det omfang, at en servitut er pålagt en ejendom til fordel for en anden ejendom. Se afsnit H.A.3 Almindelig vurdering, omvurdering og vurderingsnormen.

Af EVL § 54, stk. 2, fremgår, at skatteministeren efter forhandling med justitsministeren fastsætter regler om, hvilke oplysninger indberetningerne efter EVL § 54, stk. 1, skal indeholde, og hvilke myndigheder oplysningerne skal videregives til. Skatteministeren kan desuden efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om meddelelse af oplysninger, herunder regler om tidsfrister og form for meddelelse af oplysningerne.

Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2017 om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a., at der ikke skal foretages indberetning af ikke værdipåvirkende servitutter, som kan aflyses af ejeren af den tjenende ejendom, eller som er etableret ved tinglysning af egne vedtægtsbestemmelser for private sammenslutninger.