Indhold

Dette afsnit omhandler indsamling af billedmateriale.

Told- og skatteforvaltningen kan efter EVL § 60, stk. 1, 1. pkt., uden forudgående underretning indsamle billedmateriale af ejendomme optaget fra luften eller fra offentligt tilgængelige steder på jorden, når dette er nødvendigt for vurderingsarbejdet.

Ved "told- og skatteforvaltningen" i EVL § 60 skal forstås både den myndighed, der skal vurdere de enkelte ejendomme [Vurderingsstyrelsen] og andre myndigheder under Skatteministeriets ressort, der varetager vurderingsarbejde i bred forstand [Udviklings- og Forenklingsstyrelsen]. I dette afsnit dækker begrebet "Vurderingsstyrelsen" derfor også andre myndigheder under Skatteministeriets ressort, der varetager vurderingsarbejdet i bred forstand.

Ved "vurderingsarbejdet" forstås arbejdet med vurderinger i bred forstand. Udtrykket omfatter således ikke alene arbejdet med at vurdere de enkelte ejendomme. Vurderingsarbejdet omfatter også den løbende udvikling og forbedring af de metoder og modeller, som anvendes i forbindelse med vurderingerne, ligesom det omfatter andre opgaver, som er nødvendige for, at Vurderingsstyrelsen skal kunne foretage retvisende vurderinger.

Med "jorden" menes ikke alene landjorden, men også offentligt tilgængelige steder til vands, hvis dette måtte være aktuelt.

Told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] kan efter EVL § 60, stk. 1, 2. pkt., bemyndige eksterne leverandører til at foretage indsamlingen af billedmateriale. Disse leverandører kan være andre offentlige eller private aktører, som vil kunne løse opgaven. Indsamlingen skal ske under overholdelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Billedmaterialet vil alene blive taget fra luften eller fra offentligt tilgængelige steder på jorden. Billedmaterialet vil eventuelt kunne indeholde andre elementer end bygninger og grunde, fx mennesker og biler. Vurderingsstyrelsen skal sikre, at personer, bilers nummerplader og lignende ikke kan genkendes, så borgernes privatliv er sikret.

For nærmere om EVL § 60, stk. 2, der omhandler Vurderingsstyrelsens anvendelse af billedmateriale og oplysninger, som er tilgængelige i offentlige registre om geografiske forhold, henvises der til afsnit H.A.8 om særlige regler for sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv.