Indhold

Dette afsnit omhandler udvendig besigtigelse fra ejendommens grund.

Der kan forekomme tilfælde, hvor besigtigelse i form af en "kantstensvurdering" foretaget fra offentligt tilgængelige steder uden for ejendommen ikke er tilstrækkeligt til, at der kan foretages en retvisende vurdering. Dette kan fx være tilfældet, hvis ejendommen ligger helt eller delvis skjult, og den derfor ikke vil kunne besigtiges fra offentligt tilgængelige steder.

Det fremgår derfor af EVL § 62, stk. 1, at told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] efter forudgående underretning af ejeren uden forudgående retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation kan foretage udvendige besigtigelser af ejendomme fra positioner på den pågældende ejendoms grund, når dette efter told- og skatteforvaltningens [Vurderingsstyrelsen] skøn er nødvendigt for vurderingen af den pågældende ejendom. En sådan besigtigelse er ikke omfattet af retssikkerhedslovens regler om varsling af tvangsindgreb, men da der i bestemmelsen stilles krav om forudgående underretning, vil retssikkerhedslovens varslingsregler blive fulgt. Dette indebærer, at ejeren vil blive varslet senest 14 dagen inden besigtigelsen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at besigtigelsen skal bruges ved vurderingen af en anden ejendom end den besigtigede - uanset om dette er nødvendigt for vurderingen af denne anden ejendom.

Vurderingsstyrelsen kan ikke bemyndige ejendomsmæglere eller andre sagkyndige til selvstændigt at foretage sådanne besigtigelser. Der er dog ikke noget til hinder for, at Vurderingsstyrelsens medarbejdere medbringer en ekstern sagkyndig person ved besigtigelsen.