Indhold

Dette afsnit omhandler besigtigelse ved vurdering efter anden lovgivning end ejendomsvurderingsloven.

Af EVL § 63 a fremgår, at reglerne i kapitel 12 finder tilsvarende anvendelse, hvor told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] efter anden lovgivning skal træffe afgørelse eller afgive udtalelse om værdien af fast ejendom.

Vurderingsstyrelsen er også i andre sammenhænge kompetent myndighed til at afgive udtalelse om eller træffe afgørelse om værdien af fast ejendom. Det gælder fx, når det skal vurderes, om der kan udstedes en værdiforringelseserklæring efter EBL § 8, stk. 1, nr. 3, og når der foretages årsomvurderinger efter overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88. Hvis der i den forbindelse er behov for at foretage en besigtigelse, så sker det efter reglerne i EVL kapitel 12.

For yderligere om EVL § 63 a henvises der til afsnit H.A.8 om særlige regler for sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv.