Indhold

Dette afsnit omhandler indhentning af data og registerførelse over oplysninger.

Told- og skatteforvaltningen kan efter EVL § 55, stk. 1, 1. pkt., indhente data og føre registre over oplysninger om ejendomme, handelspriser, økonomiske forhold, ejerforhold, udlejningsforhold, jordbundsforhold, stand og forhold i øvrigt, når sådanne oplysninger er nødvendige for vurderingsarbejdet.

Ved "told- og skatteforvaltningen" i EVL § 55 forstås både den myndighed, der skal vurdere de enkelte ejendomme [Vurderingsstyrelsen], og andre myndigheder under Skatteministeriets ressort, der varetager vurderingsarbejdet i bred forstand [Udviklings- og Forenklingsstyrelsen]. I dette afsnit anvendes begrebet "Vurderingsstyrelsen" som dækkende for told- og skatteforvaltningen i bred forstand.

Foruden arbejdet med at vurdere de enkelte ejendomme omfatter begrebet "vurderingsarbejdet" også den løbende udvikling og forbedring af de metoder og modeller, som anvendes i forbindelse med vurderingerne, ligesom det omfatter andre opgaver, som er nødvendige for, at Vurderingsstyrelsen kan foretage retvisende vurderinger. Dataindsamling og behandling efter EVL § 55 kan således finde sted med henblik på at opfylde disse formål. Det er en forudsætning for indsamling og behandling af oplysninger, at indsamlingen og behandlingen er nødvendig for vurderingsarbejdet.

En oplysning vil fx godt kunne være nødvendig for udviklingen af en model, selv om det senere viser sig, at oplysningen ikke medtages i den endelige model, da den fx ikke forbedrer modellens træfsikkerhed.

Nødvendighedskravet for så vidt angår personoplysninger skal afgrænses i overensstemmelse med databeskyttelsesrettens proportionalitetsprincip. Indsamling og behandling af personoplysninger kan således ikke gå videre end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, som Vurderingsstyrelsen er underlagt.

Vurderingsarbejdet baserer sig i vid udstrækning på oplysninger indhentet fra offentlige registre og fra offentlige myndigheder. Det omfatter bl.a. data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), plandataregisteret Plandata.dk, geodata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, data fra Matriklen, Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Digitale Tinglysningssystem, Danmarks Adresseregister (DAR), Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) mv. En række af de nævnte registre eller data herfra fungerer som grunddataregistre i henhold til grunddataprogrammet.

Det vil imidlertid ikke være tilstrækkeligt for Vurderingsstyrelsen alene at basere sig på allerede eksisterende offentlige registre i vurderingsarbejdet, da de forskellige offentlige registre ofte er etableret og indrettet med et andet selvstændigt formål end ejendomsvurdering.

De oplysninger, der er brug for, er først og fremmest oplysninger om de ejendomme, som skal vurderes. Et eksempel er konstaterede handelspriser. For at foretage vurderinger med de metoder og modeller, der anvendes ved vurderingerne af ejerboliger, er det nødvendigt ikke alene at kende aktuelle handelspriser for ejendommene, men også historiske handelspriser og dertil hørende ejendomsoplysninger på handelstidspunktet. Handelspriser indhentes og registreres derfor på en sådan måde, at de vil kunne anvendes såvel ved den aktuelle vurdering som ved fremtidige vurderinger. Registret vil hermed skulle indeholde historiske handelspriser. Dette er nødvendigt for fremtidige vurderinger og i det løbende udviklingsarbejde.

Et andet væsentligt element for vurderingerne er ejerforhold. Grundlaget for vurdering af ejerboliger er konstaterede handelspriser i fri handel. Det er derfor nødvendigt for Vurderingsstyrelsen at kunne bedømme, om en handel er en fri handel mellem en uafhængig køber og uafhængig sælger, eller om der er tale om en handel mellem interesseforbundne parter. For beskrivelse af EVL § 55, stk. 1, 2. og 3. pkt., henvises til afsnit H.A.8.3 om oplysninger indhentet fra plandataregisteret Plandata.dk.

Efter EVL § 57, 1. pkt., skal de registre, der oprettes og føres i medfør af EVL § 55, føres inden for EU eller EØS.

Efter EVL § 57, 2. pkt., skal Vurderingsstyrelsen træffe foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende forhold for de registre, der er nævnt i EVL § 55, og som er af særlig interesse for fremmede magter.