Indhold

Dette afsnit omhandler andre myndigheders pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for vurderingsarbejdet.

Efter EVL § 56, stk. 1, skal offentlige myndigheder og andre offentlige institutioner mv. meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger, der er nødvendige for vurderingsarbejdet. EVL § 56, stk. 1, omfatter offentlige myndigheder og institutioner mv. i bred forstand, herunder offentlige nævn, råd og udvalg, Nationalbanken, Danmarks Radio samt kommunale og regionale myndigheder.

Ved "told- og skatteforvaltningen" i § 56 forstås både den myndighed, der skal vurdere de enkelte ejendomme [Vurderingsstyrelsen], og andre myndigheder under Skatteministeriets ressort, der varetager vurderingsarbejdet i bred forstand [Udviklings- og Forenklingsstyrelsen].

Der er ikke en udtømmende liste over oplysninger, der er nødvendige for vurderingsarbejdet. Vurderingsarbejdet vil i høj grad være baseret på faktiske forhold, dvs. oplysninger om ejendomme betragtet som individuelle fysiske enheder med hver deres karakteristika med hensyn til størrelse, alder, beliggenhed osv. kombineret med oplysninger af økonomisk karakter, herunder særligt oplysninger om faktiske salg.

Det er ikke alle offentlige myndigheder og offentlige institutioner mv., der er i besiddelse af oplysninger, som vil være nødvendige for vurderingsarbejdet. Da der ikke kan opstilles en udtømmende liste med de oplysninger, der er nødvendige, kan der heller ikke udarbejdes en liste over de myndigheder og offentlige institutioner mv., som Vurderingsstyrelsen vil have brug for oplysninger fra. Skatteministeren kan derfor efter EVL § 56, stk. 2, fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvilke myndigheder og offentlige institutioner mv., der skal meddele oplysningerne samt regler for tidsfrister og form for meddelelse af oplysningerne.

EVL § 56, stk. 1, er imidlertid alment gældende, hvorfor offentlige myndigheder og andre offentlige institutioner skal meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger, der er nødvendige for vurderingsarbejdet, uanset om der er fastsat regler om dette efter EVL § 56, stk. 2. Pligten for offentlige myndigheder og andre offentlige institutioner til at meddele oplysninger efter EVL § 56, stk. 1, er således ikke betinget af, at der er fastsat regler herom efter EVL § 56, stk. 2. 

Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2017 om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 er udstedt med hjemmel i henholdsvis § 54 og § 56, stk. 2. Der henvises til afsnit H.A.9.1.2 Indberetning af oplysninger om overdragelse af fast ejendom.

Bekendtgørelse nr. 1704 af 26. november 2020 om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet er udstedt med hjemmel i § 56, stk. 2. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a., at der skal indberettes oplysninger om:

-          Erhvervsmæssig udlejning af offentligt ejede ejendomme.

-          Hel eller delvis fritagelse for grundskyld efter KESL §§ 7 og 8.

-          Basisåret, (dvs. det seneste år, hvor grundværdien - efter eventuelle fradrag for grundforbedringer og fritagelser for grundskyld - udgjorde den afgiftspligtige grundværdi efter KESL § 1, stk. 2), jf. definitionen i EVL § 42.

-          Datoen for den kommunale vejmyndigheds godkendelse af et vejprojekt, som sker som led i en byggemodning, samt oplysninger om den eller de ejendomme, der er omfattede af det godkendte vejprojekt og for hvilke der påtænkes foretaget byggemodning i form af etablering af veje, kloak- og vandledninger og forsyningsledninger til el.

-          Forventet opkrævning af dækningsafgift efter KESL § 23.

-          Jordrentepligtige ejendomme.

-          Oplysninger om ejendomme, der har fået tilkendt erstatning for bygningsskader fra Stormrådet.