Afsnittet indeholder:

  • Definition på fjernsalg

  • Leveringssted ved fjernsalg

  • Begrænset salg.

I december 2017 vedtog Rådet e-handelspakken for moms. Indførslen af e-handelspakken er todelt. Den første del af reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Med virkning fra 1. juli 2021 træder den anden del af EU’s nye regler for e-handel i kraft. Ændringerne medfører, at der vil gælde ens regler for begrænset salg i forbindelse med fjernsalg af varer og TBE-ydelser i alle EU-lande.

I hovedtræk medfører de nye regler, at den nuværende mini-one-stop-shop (MOSS) for TBE-ydelser udvides til en one-stop-shop (OSS), der omfatter alle B2C ydelser og fjernsalg af EU-varer.  Reglerne medfører ligeledes, at import af varer fra 3. lande til en værdi af max 150 euro bliver omfattet af OSS-reglerne. Der indføres momsfritagelse for import af varer i tilfælde, hvor OSS-reglerne anvendes. Samtidig afskaffes den tidligere momsfritagelse for småforsendelser.

Som led i E-handelspakken er fjernsalgsreglerne præciseret og ændret.

Se reglerne i:

Rådets direktiv (EU) 2017/2455

Rådets forordning (EU) 2017/2454

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459

Rådets direktiv (EU) 2019/1995

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026

De nye regler om e-handel er implementeret i momsloven ved lov nr. 810 af 9. juni 2020. Reglerne har virkning fra 1. juli 2021. Se Rådets afgørelse 2020/1109 (EU), gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU) og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Definition på fjernsalg

Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et andet EU-land end det, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til en køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering.

Se ML § 4 c, stk. 3, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 14, stk. 4, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Ved fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et sted uden for EU til en køber i EU, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering.

Se ML § 4 c, stk. 4, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 14, stk. 4, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Momsforordningen

Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i momssystemdirektivet skal varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, navnlig i følgende tilfælde:

a) når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden

b) når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden

c) når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne

d) når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Varer anses imidlertid ikke for at være forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, når kunden transporterer varerne selv, eller når kunden arrangerer levering af varerne med en tredjemand, og leverandøren ikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelsen eller transporten af disse varer.

Se artikel 5a i momsforordningen, som indsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Leveringssted ved fjernsalg

For fjernsalg af varer inden for EU er leveringsstedet her i landet, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes.

For fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU til et andet EU-land end der, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til aftageren afsluttes, anses leveringsstedet for at være i det land, hvor varerne befinder sig på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til aftageren afsluttes.

For fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU til det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes, anses leveringsstedet for at være i dette EU-land, forudsat at afgiftsangivelsen for disse varer foretages i henhold til reglerne for importordningen i momslovens kapitel 16.

Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på leveringer af brugte varer, herunder brugte transportmidler, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, der pålægges moms i henhold til særordningen i kapitel 17.

Se ML § 14 b, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artiklerne 33 og 35 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Begrænset salg

Om begrænset salg, se afsnit D.A.6.4.

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.16.3 om importordningen i Moms One Stop Shop-særordningerne.

  • Afsnit D.A.18 om brugtmomsordningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.182.SR

►Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af træpiller via hjemmesiden efter reglerne før 1. juli 2021 ikke har leveringssted i Danmark, når de udleveres fra et lager i Tyskland og Spørger på dets hjemmeside henviser til tre fragtmænd.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger ikke vil blive omfattet af de nye regler om fjernsalg i momslovens nye bestemmelse i § 4c, stk. 3, for de transaktioner, hvor en af de tre fragtmænd listet på Spørgers hjemmeside anvendes af køber. Spørger skal derfor i disse tilfælde afregne dansk moms af salgene, jf. den nye bestemmelse i momslovens §14b, stk. 1.

Det bekræftes af Skatterådet, at der ikke skal dansk moms på transaktionerne efter de nye regler om fjernsalg, hvis Spørger ikke henviser til fragtmænd på hjemmesiden.◄