Opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning mv. af moms. Opkrævningslovens bestemmelser finder derfor anvendelse på virksomheder uden for EU, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige kunder i Danmark eller foretager fjernsalg mv. til/i Danmark. Er der i anden lovgivning, fx momsloven, eller i EU-forordninger, fastsat særlige regler, er det i stedet de særlige regler, som finder anvendelse. Men opkrævningslovens øvrige regler finder derimod anvendelse på virksomheder uden for EU, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige kunder i Danmark eller foretager fjernsalg til/i Danmark. Dette gælder uanset, om virksomhederne er momsregistreret her efter de sædvanlige regler for udenlandske virksomheder, eller om virksomheden har valgt at gøre brug af One Stop Moms-ordningen. Og uanset om virksomheden har valgt Danmark som identifikationsland.

Se evt. forarbejderne til lov nr. 554 af 2. juni 2014.

Momslovens almindelige regler finder derfor anvendelse på udenlandske virksomheder, der har tilsluttet sig Ikke-EU-ordningen, EU-ordningen eller Importordningen, i det omfang, at lovgrundlaget for særordningerne ikke indeholder afvigende regler. Tilsvarende finder opkrævningslovens almindelige regler anvendelse, medmindre momsloven eller lovgrundlaget for særordningerne indeholder afvigende regler.

Samtidig indeholder Gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 som ændret ved Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 derudover en række bestemmelser om, at forbrugsmedlemslandenes egne regler finder anvendelse.

Se også

  • Afsnit A.B.4.2 om angivelse og betaling på momsområdet
  • Afsnit A.B.4.6 om forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
  • Afsnit D.A.16.3.6.5 om rettelser (rettelsesangivelser) og periodisering
  • Afsnit D.A.16.3.7 om betaling og særligt omtalen af betaling til Skatteforvaltningen (når Danmark er identifikationsmedlemsland) og af manglende betalinger
  • Afsnit A.D om opkrævning
  • Afsnit G.A om inddrivelse.