Afsnittet indeholder:

 • Ændringer i identifikationsoplysninger mv.
 • EU-ordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland
 • Importordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland
 • Ændringer og ophør - Den udøvede virksomhed

  Ændringer i identifikationsoplysninger mv.

  Den afgiftspligtige person skal i forbindelse med alle tre ordninger meddele Skatteforvaltningen enhver ændring i de oplysninger, der blev afgivet i anmeldelsen i forbindelse med tilslutningen til ordningen. Meddelelsen skal ske senest den 10. dag i måneden efter ændringen. Se Momsbekendtgørelsens § 113, stk. 2, og § 114, stk. 4, § 115, stk. 3, og § 116, stk. 6, og se (tredjelandsvirksomheder) artikel 361, stk. 2, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, (importordningen) artikel 369p, stk. 4, i momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, samt (alle tre ordninger) artikel 57h, stk. 1, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  EU-ordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland

  Hvis en afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen, ikke længere opfylder betingelserne i definitionen i artikel 369a, nr. 2), i direktiv 2006/112/EF, ophører det medlemsland, hvor vedkommende er blevet identificeret, med at være identifikationsmedlemslandet. Se artikel 57f, stk. 1, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Hvis denne afgiftspligtige person stadig opfylder betingelserne for at anvende denne særordning, skal vedkommende for fortsat at kunne anvende ordningen som ny identifikationsmedlemsstat angive det medlemsland, hvori vedkommende har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller, hvis vedkommende ikke har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i EU, en medlemsstat, hvori vedkommende har et fast forretningssted. Hvis den afgiftspligtige person, der anvender EU-ordningen for levering af varerne, ikke er etableret i EU, skal vedkommende som nyt identifikationsland anføre en medlemsland, hvorfra vedkommende forsender eller transporterer varer. Se artikel 57f, stk. 1, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Hvis identifikationsmedlemsstaten ændres i henhold til andet afsnit, gælder ændringen fra den dato, hvor den afgiftspligtige person ophører med at have hjemstedet for sin erhvervsmæssige virksomhed eller et fast forretningssted i det medlemsland, der tidligere var angivet som identifikationsmedlemsland, eller fra den dato, hvor den afgiftspligtige person ophører med at forsende eller transportere varer fra det pågældende medlemsland. Se artikel 57f, stk. 1, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Hvis identifikationsmedlemslandet ændres i overensstemmelse med momsforordningens artikel 57f, underretter den afgiftspligtige person eller formidleren, der handler på dennes vegne, begge de relevante medlemslande om ændringen senest den tiende dag i måneden efter ændringen af hjemstedet eller forretningsstedet. Den afgiftspligtige person meddeler det nye identifikationsmedlemsland de registreringsoplysninger, der er påkrævede, når en afgiftspligtig person anvender en særordning for første gang. Se momsforordningens artikel 57h, stk. 2 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Importordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland

  Hvis en afgiftspligtig person, der anvender importordningen, eller en formidler, der handler på vedkommendes vegne, ikke længere opfylder betingelserne i artikel 369l, andet afsnit, nr. 3), litra b)-e), i direktiv 2006/112/EF, ophører den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person eller dennes formidler er identificeret, med at være identifikationsmedlemsstaten. Se artikel 57f, stk. 2, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Hvis denne afgiftspligtige person eller dennes formidler imidlertid fortsat opfylder betingelserne for at anvende denne særordning, skal vedkommende, for fortsat at kunne anvende ordningen, som ny identifikationsmedlemsstat anføre den medlemsstat, hvori vedkommende har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller, hvis vedkommende ikke har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i Fællesskabet, en medlemsstat, hvori vedkommende har et fast forretningssted. Se artikel 57f, stk. 2, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Hvis identifikationsmedlemsstaten ændres i henhold til andet afsnit, gælder ændringen fra den dato, hvor den afgiftspligtige person eller dennes formidler ophører med at have et hjemsted eller et fast forretningssted i den medlemsstat, der tidligere var angivet som identifikationsmedlemsstat. Se artikel 57f, stk. 2, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Hvis identifikationsmedlemslandet ændres i overensstemmelse med momsforordningens artikel 57f, underretter den afgiftspligtige person eller formidleren, der handler på dennes vegne, begge de relevante medlemslande om ændringen senest den tiende dag i måneden efter ændringen af hjemstedet eller forretningsstedet. Den afgiftspligtige person meddeler det nye identifikationsmedlemsland de registreringsoplysninger, der er påkrævede, når en afgiftspligtig person anvender en særordning for første gang. Se momsforordningens artikel 57h, stk. 2 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Ændringer og ophør - Den udøvede virksomhed

  Den afgiftspligtige person skal anmelde ændring og ophør af virksomhed, som gør, at den afgiftspligtige person ikke mere opfylder betingelserne for at være omfattet af ordningen. Anmeldelsen skal ske elektronisk senest den tiende dag i måneden efter ophøret eller ændringen. Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal anmeldelsen ske til Skatteforvaltningen. Se ML § 66 b, stk. 6, og ML § 66 e, stk. 5, artiklerne 360 og 369e i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og som ændret ved direktiv 2019/1995, samt artikel 57h, stk. 1, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

  Se også

  Se også:

  • Afsnit D.A.16.3.1.4 om de anvendte definitioner i forbindelse med særordningen

  • Afsnit D.A.16.3.6.2 om indsendelse af angivelsen for den sidste periode.