Hvis en momsangivelse ikke indsendes rettidigt, minder identifikationsmedlemslandet i elektronisk form afgiftspligtige personer eller formidlere, der handler på deres vegne, om deres forpligtelse til at indsende en sådan angivelse. Identifikationsmedlemslandet fremsender en påmindelse den tiende dag, efter at angivelsen skulle have været indsendt, og underretter de andre medlemslande i elektronisk form om, at der er fremsendt en påmindelse.

Eventuelle efterfølgende påmindelser og foranstaltninger til at fastsætte og opkræve moms er den berørte forbrugsmedlemslands ansvar.

Uanset eventuelle fremsendte påmindelser og foranstaltninger foretaget af et forbrugsmedlemsland indsender den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, momsangivelsen til identifikationsmedlemslandet.

Se momsforordningens artikel 60a, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Artikel 60a betyder med andre ord, at når identifikationsmedlemslandet har påmindet den afgiftspligtige person om den manglende angivelse, så overgår ansvaret for at udsende eventuelle yderligere påmindelser til forbrugsmedlemslandene. Tilsvarende overgår ansvaret for opkrævning og inddrivelse af momsen for perioden til forbrugsmedlemslandene. Indbetaling af moms for perioden kan derfor kun ske til forbrugsmedlemsstaterne. Momsangivelsen skal dog stadig sendes til identifikationsmedlemslandet.

Se også

  • Afsnit D.A.16.3.5.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse og særligt omtalen af "stadig undladelse (manglende overholdelse af reglerne)"
  • Afsnit D.A.16.3.7 om betaling, herunder særligt omtalen af ingen eller for lille betaling.