Dato for udgivelse
16 Jul 2020 11:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 May 2020 14:27
SKM-nummer
SKM2020.314.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
8-2528/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsbekendtgørelsen, mærkning, prøvesag
Resumé

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen for anden gang ved at have undladt at mærke siderne på den udelukkende erhvervsmæssige anvendte varebil, som selskabet var registreret bruger af, med oplysning om selskabets navn eller logo samt cvr.nr. på begge sider af varebilen med mindst 3 cm høje ikke aftagelige bogstaver og tal. Det var endvidere tiltalt for et par færdselslovsovertrædelser.

Selskabet udeblev.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen, idet den anså selskabet for at have tilstået forholdet. T idømtes en bøde på 13.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at overtrædelsen af registreringsbekendtgørelsen nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85, udgør et andengangstilfælde, og at bøden for dette forhold alene kan udmåles til 10.000 kr.

Reference(r)
  • Registreringsbekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85
  • Færdselslovens § 118, jf. § 65, stk. 1
Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

............................................

Afsagt af dommerfuldmægtig Christian Hammer Brøndum 

Anklageskrift er modtaget den 9. marts 2020 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 26. maj 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

registreringsbekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85, ved den 15. maj 2019 at have undladt at mærke siderne på den udelukkende erhvervsmæssige anvendte varebil Bilmærke 1 med stelnr. XX og reg. nr. …Q, som selskabet var registreret som bruger af, med oplysning om selskabets navn eller logo samt cvr. nr. på begge sider af varebilen med mindst 3 cm høje ikke aftagelige bogstaver og tal.

2.

færdselslovens § 118, jf. § 65, stk. 1, ved som ejer af varebil, reg. nr….Q1, på trods af anmodning fra politiet herom, at have undladt at oplyse, hvem der som fører havde benyttet køretøjet den 20. juni 2019 kl. 04.55 på Y1-vej ved km-mrk. XX,X i Y2-by.

3.

færdselslovens § 118, jf. § 65, stk. 1, ved som ejer af varebil, reg. nr. …Q1, på trods af anmodning fra politiet herom, at have undladt at oplyse, hvem der som fører havde benyttet køretøjet den 1. marts 2019 kl. 04.09 på Y3-vej ved km-mrk. X,X i Y4-by.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har trods lovligt forkyndt indkaldelse ikke givet møde under hovedforhandlingen og har ikke givet retten oplysning om en gyldig grund til at udeblive. Herefter, og idet omstændighederne ikke taler imod det, behandler retten sagen, som om tiltalte har tilstået de forhold, som det er tiltalt for, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på i alt 13.000 kr., jf. registreringsbekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85 samt færdselslovens § 118, jf. § 65, stk. 1.

Retten har ved straffens fastsættelse lagt vægt på, at overtrædelsen af registreringsbekendtgørelsen nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85, udgør et andengangstilfælde, og at bøden for dette forhold alene kan udmåles til 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 13.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.