Dato for udgivelse
24 Aug 2020 15:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2020 12:34
SKM-nummer
SKM2020.342.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
4-10900/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, prøvesag, transfer pricing
Resumé

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af reglerne om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, idet selskabet, for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 ikke rettidigt inden den af Skattestyrelsen fastsatte frist på 60 dage, der udløb den 8. september 2014, havde indsendt fyldestgørende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen.

Selskabet idømtes en bøde på 375.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 84, nr. 5, jf. § 39, stk. 3, jf. § 85, (dagældende skattekontrollovs § 17, stk. 3, jf. § 3B, stk. 5, jf. § 18), og § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner (dagældende bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006)

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3

Parter 

Anklagemyndigheden

(v/ advokat Marie Fog Pedersen)

mod

T1

CO. T2

Dommer Lone Molsted

Anklageskrift er modtaget den 30. april 2020.

............................................

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdet.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den tiltale, der er rejst i vedhæftede anklageskrift.

Tiltalte straffes som nedenfor bestemt,

Thi kendes for ret:

TiltalteT1 straffes med bøde på 375.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

..........................................

T1 c/o T2

tiltales ved Byretten med påstand om straf for

1.-3.

Overtrædelse af skattekontrollovens 84, nr. 5, jf. 39 stk. 3, jf. stk. 1, jf. 85, (dagældende skattekontrollovs 17, stk. 3, jf. 3 B, stk. 5, jf. 18), og 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (dagældende bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006),

idet selskabet, T1, cvr.nr. ...11, daværende adresse Y1-adresse, for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 ikke rettidigt inden den af Skattestyrelsen fastsatte frist på 60 dage, der udløb den 8. september 2014, har indsendt fyldestgørende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om en bøde på 375.000 kr.