Dato for udgivelse
09 Sep 2020 10:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Jul 2020 09:54
SKM-nummer
SKM2020.371.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0005414
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Tilbagekaldelse, annullation, refusion, udbytteskat, udbytterefusion, pensionsplan, pensionskasse
Resumé

Landsskatteretten fandt, at en pensionsplan ikke havde været berettiget til refusion af udbytteskat. Pensionsplanen havde således ikke dokumenteret, at den havde ejet aktier, og at den havde modtaget udbytte af disse aktier, hvor der i forbindelse med udbetalingen af udbyttet var indeholdt udbytteskat. Betingelserne for refusion af udbytteskat var således ikke opfyldt, og SKAT havde været berettiget til at annullere den tidligere afgørelse. Det forhold, at SKAT havde anvendt ordet tilbagekaldelse, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten udtalte, at pensionsplanen havde bevisbyrden for, om pensionsplanen var berettiget til refusion af udbytteskat, og at retten kunne efterprøve, om betingelserne for refusionen havde været til stede. Landsskatteretten stadfæstede herefter SKATs afgørelse.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 69 b, stk. 1
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark artikel 10, stk. 3, litra c, artikel 22, stk. 2, litra e

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.1.4.2

Redaktionelle noter

For at sikre en effektiv anonymisering offentliggøres Landsskatterettens afgørelse i en redigeret og forkortet udgave.

SKAT har tilbagekaldt tidligere afgørelser om refusion af udbytterskatter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 (Pensionsplanen), der er stiftet i marts 1999, er registreret som en pensionskasse i USA.

SKAT har i 2013 og 2014 efter anmodning fra Pensionsplanens agent, G1 Limited, udbetalt refusion af udbytteskat via G1 Limiteds bankkonto i F1-Bank.

G1 Limited har på vegne af Pensionsplanen sendt følgende anmodninger til SKAT om at få refunderet indeholdt udbytteskat på i alt 15.313.356 kr. for følgende aktier:

Aktie

Dato for anmodning

Antal i stk.

Ex-dato

Udbytte i alt i kr.

Refunderet
udbytteskat i kr.

G2 A/S

26.03.2014

   5.000.000

07.03.2014

   11.000.000

  2.970.000

F2-Bank A/S

04.04.2014

   7.375.000

19.03.2014

   14.750.000

  3.982.500

G3 A/S B

04.04.2014

    4.400.000

21.03.2014

  19.800.000

  5.346.000

G4 A/S B

16.04.2014

            5.000

01.04.2014

      7.000.000

  1.890.000

G2 A/S

14.08.2014

    2.777.424

08.08.2014

    4.166.136

  1.124.856

I alt

  56.716.136

15.313.356

Anmodningerne var vedlagt følgende bilag:

 1. Blanket 06.003 ENG - Claim to Relief from Danish Dividend Tax.
 2. Tax Vouchers - udarbejdet af Pensionsplanens custodian G5 Limited (G5).
 3. FORM 6166 from Internal Revenue Service (IRS) - Certificate of resident in USA (udstedt af de amerikanske skattemyndigheder).
 4. Power of Attorney af 25. februar 2014 til G1 Limited underskrevet af trustee A.

Ad 1. I blanket 06.003 erklæres det, at Pensionsplanen er den retmæssige ejer af aktierne og er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Ad 2. Ifølge Tax Vouchers udarbejdet af custodian G5 har Pensionsplanen modtaget nettoudbytte af aktierne.

Med udgangspunkt i at Pensionsplanen skal eje aktierne på tidspunktet for generalforsamlingen (dagen før ex-datoen), er anskaffelsessummen for Pensionsplanens køb af de aktier, som fremgår af anmodningen, beregnet på baggrund af lukkekursen på sidste børsdag før ex-datoen:

Aktie

Kursdato

Antal i stk.

Kurs

Beregnet anskaffelsessum i kr.

G2 A/S

06.03.2014

5.000.000

       52,65

                               263.250.000

F2-Bank A/S

18.03.2014

7.375.000

     145,70

                            1.074.537.500

G3 A/S B

20.03.2014

4.400.000

     245,80

                            1.081.520.000

G4 A/S B

31.03.2013

      5.000

65.000,00

325.000.000

G2 A/S

07.08.2014

2.777.424

51,35

142.620.722

Alle aktier i danske børsnoterede selskaber er registreret hos VP Securities, som er den danske værdipapircentral.

Til denne registrering hører et værdipapirdepot i en dansk bank oprettet i en aktionærs navn. Et værdipapirdepot indeholder aktionærens aktiebeholdninger, som kan være sammensat af aktier i forskellige danske børsnoterede selskaber. Et værdipapirdepot og dets beholdning kan også have flere ejere (benævnt et omnibusdepot).

Ved søgning i oplysninger fra VP Securities er der ikke fundet noget værdipapirdepot i en dansk bank, hvor Pensionsplanen er registreret som ejer.

SKAT har via kompetent myndighed i Danmark og USA modtaget oplysninger fra IRS i USA.

IRS har i brev af 3. august 2016 oplyst:

-        At IRS har modtaget oplysninger fra Pensionsplanen ved FORM 5500-EZ for 2012 og 2013 samt FORM 5500 SF (Short Form) for 2014
-        At IRS ikke har modtaget FORM 5500 for 2015, da fristen for indsendelse først udløber senere.
-        Det fremgår af oplysningerne fra de modtagne blanketter, at Pensionsplanens formue ultimo og antal deltagere i 2012, 2013 og 2014 udgør:

Kalenderår

Aktiver/formue i USD ifølge
FORM 5500-EZ/SF

DKK kurs ultimo året

DKK beregnet

Antal aktive
deltagere

2012

3.091.236

5,6591

17.493.614

2

2013

307.954

5,4127

    15.761.409

          2

2014

123.263

6,1214

18.707.378

          2

IRS har i forbindelse med generelle spørgsmål om pensionsplaner og indskud herpå fremsendt links til IRS’ hjemmeside vedrørende "Topics for Retirement Plans". Af hjemmesiden fremgår bl.a. andet følgende:

-        At en One-Participant 401(k) plan dækker en virksomhedsejer uden nogen ansatte ud over personen og dennes nærtstående personer.
-        At det årlige indskud er begrænset til mellem 12.500 og 53.000 USD alt efter indskyders alder (over eller under 50 år).

IRS har til SKAT, Kompetent Myndighed, generelt oplyst:

-        At hvis en skattefri pensionsplan driver virksomhed (Unrelated Business Income) skal den betale skat af indtægterne herfra, og der skal indgives en Form 990-T til IRS.
-        At hvis en skattefri pensionsplan har lånefinansieret indkomst (Dept-finances Income) skal der betales skat af indtægterne heraf, og der skal indgives en Form 990-T til IRS.
-        At hvis en pensionsplan udlodder midler, skal dette indberettes til IRS på en Form 1099, hvor det skal oplyses, hvor meget der er udbetalt og til hvem. Den person, der har modtaget midlerne, er skattepligtig af indtægten og skal selvangive denne.

Det fremgår af Amended Defence af 5. september 2019, at G5 har udarbejdet 420 Tax Vouchers til deres kunder, hvoraf 89 Tax Vouchers var ukorrekte, således at Pensionsplanen fik udbetalt udbytterefusion med 11.313.000 kr. på baggrund af ukorrekte Tax Vouchers.

Kammeradvokaten har på vegne af Skattestyrelsen anført, at G5 har handlet G2-aktier med få minutters mellemrum, hvilket efter Kammeradvokatens opfattelse viser, at G5 har flyttet aktier frem og tilbage mellem to interne konti.

Skatteankestyrelsen har anmodet repræsentanten om yderligere oplysninger og dokumentation til brug for sagen, herunder regnskaber for Pensionsplanen for 2012 - 2015, bankkontoudtog for Pensionsplanen for 2012 - 2015 og kontoudtog for Pensionsplanen fra konto hos G5 for 2014 - 2015.

Repræsentanten har den 15. maj 2019 og 11. juni 2019 bl.a. fremlagt Account Equity vedrørende køb af aktier samt udskrift fra bankernes fælles SWIFT-system (SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Endvidere er fremlagt Cash Equity Confirmation fra G6 samt e-mails til og fra G5 om køb og salg af aktier.

Endelig er fremlagt Account Transactions (General Ledger) vedrørende køb og salg af aktier samt Account Equity om beholdning af aktier, futures og swaps.

SKATs afgørelse
SKAT har tilbagekaldt tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter på i alt 15.313.356 kr. til Pensionsplanen, idet Pensionsplanen ikke har været berettiget til at modtage udbytteskatten.

SKAT har anført:

"Advokatfirmaet R1 har på PENSIONSPLANENs vegne anført, at PENSIONSPLANEN har været retmæssig ejer af de omhandlende aktier, og at tilbagesøgningen af den indeholdte kildeskat har været retmæssig.

Det anføres i indsigelsen, at PENSIONSPLANEN har købt de aktier, der ligger til grund for de modtagne udbytter og for tilbagesøgningen af indeholdt kildeskat.

Det anføres videre, at der er fremlagt sædvanlig skriftlig bekræftelse på købet fra PENSIONSPLANENs broker, ligesom det anføres, at SKAT har modtaget dokumentation i form af kontoudskrifter fra G5 Limited, hvoraf det fremgår, at der er betalt for købet af de omhandlede aktier. Derudover fremgår det af en "Dividend Credit Advice", at PENSIONSPLANEN har modtaget udbyttet, og at der er indeholdt udbytteskat heraf.

Advokatfirmaet R1 anfører endelig, at den fremsendte dokumentation er i overensstemmelse med, hvad SKAT efter fast praksis i mange år har accepteret som værende tilstrækkelig.

Advokatfirmaet R1 bemærker i indsigelsen, at SKAT i sit forslag har fundet, at PENSIONSPLANEN ikke har haft tilstrækkelig kapitalgrundlag til at kunne foretage de pågældende aktiekøb. Hertil anfører Advokatfirmaet R1, at SKAT ikke synes at have forholdt sig hverken generelt eller konkret til spørgsmålet om finansiering af aktiehandel, herunder PENSIONSPLANENs konkrete mulighed for at opnå ekstern finansiering af aktiekøbene. Det oplyses dog ikke i indsigelsen, om PENSIONSPLANEN har opnået finansiering til køb af aktier uden anvendelse af egenkapital.

SKAT har i forbindelse med en tidligere kontrol af en anmodning fra PENSIONSPLANEN om refusion af udbytteskat modtaget nye oplysninger fra IRS om PENSIONSPLANENs formueforhold. SKAT har på baggrund af de nye oplysninger udført kontrol af PENSIONSPLANENs tidligere refunderede udbytteskatter.

PENSIONSPLANENs formue viser, at PENSIONSPLANEN ikke har kunnet eje aktier i et sådan omfang som oplyst, hvorfor SKAT ikke finder, at Dividend Credit Advice (Tax Voucher) er tilstrækkelig dokumentation for, at pensionskassen har ejet aktierne og modtaget aktieudbyttet.

SKAT har i forbindelse med den tidligere kontrol af PENSIONSPLANENs anmodning om refusion af udbytteskat modtaget udvalgte dele af materiale fra brokervirksomheden G5 Ltd. Udskrifterne er mangelfulde, idet der mangler sider, ligesom en stor del af teksten på de sider, som SKAT modtog, var gjort ulæselige med overstregninger. Ifølge Advokatfirmaet R1s indsigelse fremgår det af materialet, at PENSIONSPLANEN har købt aktierne og modtaget aktieudbytterne. Der er dog ikke i indsigelsen redegjort for, hvordan dette fremgår af materialet. Det modtagne materiale er ufyldestgørende og mangelfuldt. Det dokumenterer ikke PENSIONSPLANENs ejerskab af de pågældende aktier eller PENSIONSPLANENs modtagelse af aktieudbytte.

Advokatfirmaet R1 har ikke bestridt, at PENSIONSPLANEN ikke har haft et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at kunne foretage de pågældende investeringer. De har alene henvist til, at SKAT ikke har forholdt sig til PENSIONSPLANENs mulighed for at opnå ekstern finansiering af de omhandlede handler. Advokatfirmaet R1 har hverken oplyst eller dokumenteret, at PENSIONSPLANEN har opnået ekstern finansiering til køb af aktierne.

Advokatfirmaet R1 har ikke med sin indsigelse fremlagt dokumentation for:

 • At PENSIONSPLANEN har købt aktierne.
 • At PENSIONSPLANEN har modtaget udbytte af aktierne.
 • At der er indeholdt udbytteskat af aktieudbytterne.

Tilsvarende har Advokatfirmaet R1 ikke fremlagt dokumentation for, at PENSIONSPLANEN har haft den fornødne kapital til rådighed, til at foretage de meget betydelige investeringer i danske aktier, der ligger til grund for de omhandlede anmodninger om refusion af udbytteskat.

PENSIONSPLANEN har derfor ikke dokumenteret, at PENSIONSPLANEN opfyldte betingelserne for at få refunderet indeholdte udbytteskatter af de pågældende aktier.

Det er derfor fortsat SKATs vurdering, at PENSIONSPLANEN ikke ejer eller har ejet de aktier, som fremgår af anmodningerne om refusion, og at udbytterne vedrørende aktierne, som fremgår af anmodningerne, ikke er tilgået PENSIONSPLANEN.

SKAT træffer derfor afgørelse i overensstemmelse med det tidligere fremsendte forslag.

Kammeradvokaten vil på vegne af SKAT rejse krav om tilbagebetaling og erstatning over for PENSIONSPLANEN."

Pensionsplanens opfattelse
Pensionsplanens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse af 4. maj 2018 ændres, således at SKATs tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter til Pensionsplanen på i alt 15.313.356 kr. stadfæstes.

Pensionsplanen blev stiftet i marts 1999 og er en amerikansk pensionsplan, der efter interne amerikanske regler er fritaget for skattepligt og som efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA er undtaget for betaling af kildeskat på udbytteudlodninger fra Danmark.

Pensionsplanen har i perioden fra 2014 til 2015 foretaget investeringer i danske aktier og har i den forbindelse modtaget udbytter af disse aktier. I forbindelse med udbetalingen af disse udbytter er der blevet indeholdt kildeskat på udbyttebetalingen. Pensionsplanen har efterfølgende løbende søgt disse indeholdte udbytteskatter udbetalt, hvilket SKAT har godkendt.

Nærværende sag omhandler det forhold, at SKAT i den påklagede afgørelse nu har tilbagekaldt disse tidligere afgørelser, hvorved SKAT anerkendte Pensionsplanens ret til at få udbetalt indeholdte udbytteskatter.

Pensionsplanens repræsentant har yderligere anført:

"1. Baggrunden for investeringerne

Pensionsplanen (Pensionsplanen) blev stiftet i marts 1999. Pensionsplanen har siden stiftelsen foretaget en lang række investeringer i både amerikanske og udenlandske (ikke-amerikanske) værdipapirer, finansielle produkter og kontrakter m.m.

I 2014 - 15 år efter stiftelsen - begyndte klager at orientere sig imod investeringer i danske aktier. Efter at have undersøgt de markedsmæssige betingelser for aktieinvesteringer i danske aktier valgte klager at tilføje de omhandlede investeringer til den portefølje af investeringer, som klager i forvejen foretog i regi af brokerselskabet G5 Limited.

G5 Limited, der er en del af G5 Group, er et stort og velrenommeret globalt finansielt broker-selskab, autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority ("FCA") ([…]). Selskabet har kontoradresse på […], London, […] og er registreret i England med et svarende til dansk CVR.nr. […].

[…].

I forbindelse med samarbejdet mellem klager og G5 Limited blev der indgået en række ramme-aftaler, som dannede grundlag for samarbejdet og de investeringer, klager valgte at foretage i de efterfølgende år.

Klager har ikke - og har aldrig haft - nogen sammenfaldende interesser med G5 Ltd.

For at få en bedre forståelse af G5 Ltd. almindelige serviceydelser kan henvises til selskabets hjemmeside, hvor der blandt andet anføres følgende:

[…]

Som det fremgår af ovenstående, tilbyder G5 Ltd. sine kunder en bred vifte af forskellige investeringsmuligheder i alle former for værdipapirer mm.

2. De foretagne investeringer

Som nævnt ovenfor, blev klager stiftet i marts 1999 og har siden da foretaget finansielle investeringer, herunder hos G5 Limited.

I 2014 blev klager anbefalet at investere i danske aktier - blandt andet som en følge af, at klager som amerikansk pensions plan har ret til 100% refusion af dansk indeholdt kildeskat på udbytter.

På den baggrund foretog klager i 2014 og 2015 samlet 5 handler i danske børsnoterede aktier, som alle gav udbytte, hvor der blev indeholdt sædvanlig kildeskat på udbyttet, og hvor den indeholdte udbytteskat efterfølgende blev tilbagesøgt af klager.

**********

Som nævnt har klager igennem mange år foretaget investeringer i værdipapirer i en række forskellige lande. For ikke at skulle sætte sig ind i tilbagesøgningsproceduren i hvert enkelt land, har klager gennem flere år anvendt forskellige professionelle serviceudbydere til at stå for den praktiske tilbagesøgning af indeholdt kildeskat efter de regler, der gælder for investeringer i det pågældende land.

Efter at klager i 2012 begyndte at investere gennem G5 Limited, blev klager introduceret for G1, som G5 Ltd. havde et samarbejde med. G1 udbyder den service at tilbagesøge indeholdt udbytteskat for udenlandske investorer.

Som følge af disse forhold udstedte klager fuldmagt til G1 med henblik på at G1 kunne tilbagesøge den indeholdte kildeskat. Som bilag 2 fremlægges den fuldmagt, der blev udstedt til brug herfor.

I forbindelse med tilbagesøgningen af indeholdt kildeskat indsendte G1, på vegne af klager, en anmodning om refusion af den indeholdte udbytteskat.

Som bilag 3fremlægges en af G1 udfyldt tilbagesøgningsblanket, af hvilken fremgår samtlige de informationer, som SKAT - dengang som nu - efterspørger for at kunne træffe beslutning om refusion af den indeholdte udbytteskat. Anmodningen fra G1 indeholdt således følgende dokumenter:

 • Købsnota, der dokumenterer købet af de udbytteudloddende aktier
 • En udbytteerklæring (Tax Voucher), der dokumenterer del udbytteudlodningen, dels den indeholdte udbytteskat
 • En såkaldt "Hjemstedserklæring", der skal dokumentere, at den person (fysisk eller juridisk) der tilbagesøger udbytteskatten, er skattemæssigt hjemmehørende i det land, med hvem Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der giver hjemmel til at tilbagesøge indeholdte kildeskatter på udbytter.

Denne "hjemstedserklæring" ("Form 6166") udstedt af det amerikanske Finansministerium, fremlægges som bilag 4.Det fremgår heraf, at klager er en pensionsplan, der er skattemæssigt hjemmehørende i USA og som er undtaget fra amerikansk skattepligt. Udover at dokumentere, at klager er skattemæssigt hjemmehørende i USA, dokumenterer erklæringen ligeledes, at klager er en amerikansk pensions plan, hvorfor klager efter artikel 10 (3) i den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst er berettiget til at få refunderet hele den indeholdte udbytteskat.

Det skal understreges, at denne Form 6166 er en standardform, som det amerikanske finansministerium anvender som dokumentation for tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat i henhold til alle dobbeltbeskatningsoverenskomster, som USA har indgået. Der er således ikke tale om en blanket der er udarbejdet særligt til klager, eller særligt til tilbagesøgning af udbytteskat fra danske aktier.

På baggrund af disse dokumenter tilbagesøgte G1 den kildeskat, der var blevet indeholdt på den udlodning, der var sket på de aktier, klager ejede på udlodningstidspunktet.

Efter SKAT’s gennemgang af ovenstående materiale traf SKAT beslutning om at udbetale den inde- holdte kildeskat, idet klager iht. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark var berettiget til at få udbetalt 100 % af den indeholdte kildeskat.

**********

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at klager har været retmæssig ejer (beneficial owner) af de omhandlede aktier på tidspunktet for vedtagelsen af udbytteudlodningerne.

Efter danske regler er det ejeren af aktierne kl. 23:59:59 på dagen for generalforsamlingens vedtagelse at udbytteudlodningen, der anses for at være den retmæssige ejer af det udloddede udbytte, og dermed også den der er berettiget til at tilbagesøge den indeholdte danske udbytteskat på aktierne.

Klager er en lovformeligt stiftet og registreret pension plan i medfør af dobbeltbeskatningsoverens- komsten mellem USA og Danmark. Der foreligger dokumentation for, at klager er skattemæssigt hjemmehørende USA men er undtaget fra amerikansk skattepligt, jf. bilag 4.

Klager har modtaget dokumentation fra G5 Limited på at have ejet og været i besiddelse af de omhandlede aktier på tidspunktet for vedtagelsen af udbytteudlodning fra det udloddende selskab.

Klager har yderligere modtaget dokumentation for at have modtaget selve udbytteudlodningen eksklusiv indeholdt kildeskat. Således har klager også modtaget dokumentation for, at der på den pågældende udbytteudlodning faktisk har været indeholdt dansk kildeskat.

Klager opfylder således betingelserne for at få refunderet den indeholdte kildeskat, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark artikel 10.

Klager har således været berettiget til at modtage refusion af den indeholdte kildeskat på udbytte- udlodningerne, og det er derfor med urette, at SKAT ved den påklagede afgørelse tilbagekaldt sin tidligere begunstigende forvaltningsakt.

**********

SKAT har i kendelsen p. 2 oplyst, at det er SKAT’s opfattelse, at refusionerne til klager skulle være formodet svindel, og det fremgår ligeledes, at SKAT har anmeldt denne - og tilsyneladende andre - sager til SØIK som følge af en mistanke om, at klager ikke skulle have ejet de aktier, som ligger til grund for tilbagesøgningerne, og som følge af en mistanke om, at klager ikke skulle have modtaget selve udbytteudlodningen fra det udloddende selskab.

Helt grundlæggende synes disse påstande ganske løsrevet fra sagens faktiske omstændigheder.

Yderligere er disse påstande i strid med den dokumentation, som klager har modtaget fra G5 Limited, og klager kan derfor ikke genkende det billede, SKAT tegner ved denne beskrivelse.

Klager har foretaget sædvanlige investeringer i danske aktier. Samtlige disse investeringer - herunder ejerskabet og modtagelsen af udbytteudlodningerne - har udmøntet sig i helt sædvanlige registreringer og posteringer på klagers konto i et internationalt stort anerkendt investeringsfirma, der er underlagt kontrol af de britiske finansmyndigheder.

Den dokumentation, der er fremlagt med tilbagesøgningsblanketten er og var helt sædvanlig og også fuldt tilstrækkelig dokumentation for både ejerskab og pengestrømme. Den omhandlede dokumentation svarer ganske til den dokumentation, SKAT fortsat anbefaler man vedlægger sin anmodning om refusion af indeholdte kildeskatter, og dokumentationen svarer ganske til den dokumentation, SKAT har krævet gennem mange års fast praksis.

Klager har på intet tidspunkt haft grundlag for at betvivle validiteten af den dokumentation, klager har modtaget fra G5 Ltd., og klager har fortsat intet belæg for at betvivle, at de posteringer og registreringer, der fremgår af materialet fra G5 Ltd. ikke skulle være korrekte.
…".

Klageren har yderligere den 11. juni 2019 fremlagt bilag bl.a. i form af e-mails til og fra G5 om køb af aktier, flere Account Equity for handel med danske aktier, flere Account Transactions vedrørende aktier og futures og SWIFT-udskrifter vedrørende aktiehandler.

I den forbindelse har R1 bl.a. anført om SWIFT-udskrifterne:

“SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Det er et datanetværk, der udveksler betalingsdata mellem 8.300 finansielle virksomheder i 208 lande. Der er således tale om et data-netværk udviklet af internationale banker til brug for international hurtig ekspedition af kontooverførsler mellem de 8300 internationale finansielle virksomheder.

Følgende information kan læses ud af bekræftelse nr. 1:

 • at der er overført DKK 360.537.300 kr., jf. rubrik 35
 • at beløbet er overført med effekt den 24. marts 2014, jf. rubrik 36
 • at beløbet omhandler betaling for 2.500.000 aktier i F2-Bank A/S, jf. rubrikkerne
 • 17, 13 og 14.
 • at der er en reference til trade date, jf. rubrik 11, og settlement date, jf. rubrik 12
 • at den angivne settlement date stemmer ganske overens med dato for overførslen af beløbet.

Det kan således konstateres, at der foreligger objektiv dokumentation for betalingen af samtlige de omhandlede aktier.

Betalingen er sket gennem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT- systemet, der administreres og kontrolleres af et netværk af internationale banker. Det kan således også konkluderes, at dokumentationen for betalingen af købesummen stammer fra uafhængig tredjemand og at det derfor foreligger objektivt ubestridelig dokumentation for, at købesummerne for aktierne er blevet betalt.

Henset til at der foreligger sådan objektivt dokumentation for betaling af købesummen er der efter klagers opfattelse intet nuværende grundlag for at kommentere på Skattestyrelsens udokumenterede påstande om manglende betaling, ligesom der ikke synes at være grundlag for at beskæftige sig med spørgsmålet om finansieringen når det kan objektivt konstateres at selve betalingen for aktierne er foretaget.

R1 har tillige om de fremlagte bilag anført:

"Som bilag 19dfremlægges bekræftelse på salget af de omhandlede aktier. Denne dokumentation fremlægges blot for god ordens skyld idet bemærkes, at det efterfølgende salg af aktierne ikke er relevant for spørgsmålet om behandlingen af berettigelsen til refusion af den indeholdte kildeskat.

G3 A/S - 4.400.000 stk.

Som bilag 20 fremlægges udskrift fra Bloomberg vedrørende aktien i G3 A/S. Der henvises til linje 17. Dette bilag er modtaget af klager direkte fra G5 og er et dokument, der viser information offentliggjort i forbindelse med meddelelse fra G3 A/S til børsmarkedet om hvilket udbytte der foreslås udbetalt på den kommende generalforsamling i selskabet.

Som bilag 20a fremlægges bekræftelse fra G5 på køb af 4.400.000 aktier den 19. marts og 20. marts med betalingsdage den 24. marts 2014 og 26. marts 2014.

Det kan således lægges til grund at klager samlet købte 4.400.000 aktier i G3 A/S den 19. og 20. marts 2014. Betalingen for disse aktier skulle ske den 24. og 26. marts 2014.

**********

Købet af aktierne blev registreret hos klagers custodian, G5 Ltd.

Som bilag 20b fremlægges Account Equity fra G5 hvoraf kan ses, at ses, at de omhandlede 4.400.000 aktier blev lagt i depot hos G5 Ltd.

Det kan således lægges til grund at de foretagne køb er registreret i depot hos klagers custodian.

**********

Til dokumentation for betalingen af aktierne fremlægges som bilag 20cdokumentation fra bankernes SWIFT-system, hvoraf fremgår under linje 35 at købesummen er betalt den 24. marts 2014, (jf. linje 36), hvilket stemmer ganske overens med sagens andre oplysninger.

Henset til at der foreligger sådan objektivt dokumentation for betaling af købesummen er der efter klagers opfattelse intet nuværende grundlag for at kommentere på Skattestyrelsens udokumenterede påstande om manglende betaling, ligesom der ikke synes at være grundlag for at beskæftige sig med spørgsmålet om finansieringen når det kan objektivt konstateres at selve betalingen for aktierne er foretaget.

**********

Som bilag 20d fremlægges bekræftelse på salget af de omhandlede aktier. Som det ses af bilag 17 er der tale om en bekræftelse fra G5 på at aktierne sælges. Denne dokumentation fremlægges blot for god ordens skyld idet bemærkes, at det efterfølgende salg af aktierne ikke er relevant for spørgsmålet om behandlingen af berettigelsen til refusion af den indeholdte kildeskat.

G2 A/S - 2.777.424 stk.

Som bilag 21fremlægges udskrift fra Bloomberg vedrørende aktien i G2 A/S. Der henvises til linje 17. Dette bilag er modtaget af klager direkte fra G5 og er et dokument, der viser information offentliggjort i forbindelse med meddelelse fra G2 A/S til børsmarkedet om hvilket udbytte der foreslås udbetalt på den kommende generalforsamling i selskabet.

Som bilag 210a fremlægges bekræftelse fra G5 på køb af 2.901.000 aktier den 7. august 2014 med betalingsdag den 11. august 2014.

Købet af aktierne blev registreret hos klagers custodian, G5 Ltd., jf. bilag 21b.

Til dokumentation for betalingen af aktierne fremlægges som bilag 21cdokumentation fra bankernes SWIFT-system.

Som bilag 21d fremlægges bekræftelse på salget af de omhandlede aktier. Som det ses af bilag 17 er der tale om en bekræftelse fra G5 på at aktierne sælges. Denne dokumentation fremlægges blot for god ordens skyld idet bemærkes, at det efterfølgende salg af aktierne ikke er relevant for spørgsmålet om behandlingen af berettigelsen til refusion af den indeholdte kildeskat.

**********

Som bilag 22 fremlægges kontoudtog for klagers konto hos G5."

Skatteankestyrelsens kontorindstilling
Skatteankestyrelsen har udsendt kontorindstilling, hvori SKATs afgørelse er indstillet stadfæstet.

Skattestyrelsens sammenfattende indlæg af 18. oktober 2019

"…
Pensionsplanen har ikke dokumenteret, at den ejede de aktier, som har dannet grundlag for refusion af indeholdt udbytteskat. Skattestyrelsen er således enig i Skatteankestyrelsens kontorindstilling af 4. oktober 2019.

Det er ødelæggende for pensionsplanens påstand under sagen, at pensionsplanens custodian G5 nu i en retssag anlagt af Skatteforvaltningen mod G5 i England har indrømmet at have udstedt et stort antal forkerte Tax Vouchers. De nu erkendt forkerte Tax Vouchers har dannet grundlag for uberettigede refusioner på ca. 184 mio. kr., jf. afsnit 4.1. Det er et kæmpebeløb, som G5 har bidraget til, at statskassen har mistet.

Det forholder sig til og med på den måde, at G5 også i klagerens egen sag har indrømmet at have udstedt dybt fejlagtige Tax Vouchers. Klageren har uberettiget fået refunderet 15.313.357 kr. G5s indrømmelse omfatter et beløb i klagerens egen sag på 11.313.000 kr.

Til og med er forholdet det, at Skattestyrelsen har dokumenteret, at G5 også for så vidt angår de Tax Vouchers, som G5 ikke på nuværende tidspunkt har erkendt er forkerte, har konstrueret forkert dokumentation til brug for attestation for ejerskab til aktier, jf. afsnit 5.

En meget stor del af pensionsplanens argumentation er støttet op på G5s troværdighed. Nu er det bevisfast også med G5s egen indrømmelse i den engelske retssag mod dem, at der ikke er nogen som helst troværdighed knyttet til G5s udsagn. Det forholder sig faktisk helt omvendt, nemlig at man ikke kan stole på udsagn fra G5.

Det tog godt nok lang tid for G5 at komme med denne indrømmelse i den engelske retssag anlagt af Skatteforvaltningen mod G5. Det blev tidligere bestridt på det kraftigste af G5, at der var noget som helst i vejen med deres Tax Vouchers. De skiftende forklaringer mindsker i sig selv G5s troværdighed.

Helt nøgtern kan man vel kun konkludere, at Landsskatteretten er nødt til at betragte enhver form for bevisførelse, der læner sig op på G5s troværdighed med den allerstørste skepsis. Og pensionsplanens sag læner sig først og fremmest op af, at G5 er troværdige, hvilket de altså ikke er - i virkeligheden forholder det sig stik modsat.

Pensionsplanen kan ikke dokumentere, at den har betalt for aktier. Den kan heller ikke dokumentere, at den har modtaget nettoudbyttet fra de aktieposter, som den påstår at have ejet, eller at den har modtaget udbytterefusion, jf. også Skatteankestyrelsens kontorindstilling, s. 2, 4. afsnit. Til gengæld ligger det fast, at den ikke havde penge til at købe de påståede aktier.

Som det fremgår af Skatteankestyrelsens kontorindstilling, s. 2, 4. afsnit, har pensionsplanen ikke dokumenteret, at pensionsplanens custodian, G5, har handlet aktier på pensionsplanens vegne, eller at aktietransaktionerne m.v. har passeret pensionsplanens økonomi. Skatteankestyrelsens kontorindstilling er meget solidt funderet i sagens omstændigheder.

I sig selv er det utroværdigt, at pensionsplanen uden nævneværdige aktiver køber så ekstremt store aktieposter som påstået. Det indtryk forstærkes betydeligt, når pensionsplanen ikke fremlægger dokumentation for pengestrømme til/fra pensionsplanens egne (bank)konti, jf. også Skatteankestyrelsens kontorindstilling, s. 2, 4. afsnit. Det er konsekvent, at ingen af pensionsplanerne repræsenteret af R1 fremlægger kontoudtog, endsige giver en forklaring på, hvorfor de ikke fremlægger egne bankkontoudtog.

Mere uddybende bemærker Skattestyrelsen følgende:
(udeladt)

Pensionsplanens sammenfattende indlæg af 14. november 2019
Pensionsplanen har udtalt sig således:

“ Med henvisning til Skatteankestyrelsens indstilling af 4. oktober 2019 og Skattestyrelsens kommentarer af 18. oktober 2019 skal klager hermed vende tilbage.

Det bemærkes, at den nedlagte påstand fastholdes.

Baggrunden for indstillingen er i det væsentligste at Skatteankestyrelsen ikke finder at den dokumentation, klager har modtaget fra G5 kan tillægges bevismæssig vægt ved sagens afgørelse.

Det skal hertil bemærkes, at G5 har ageret som custodian på vegne af klager, og at G5 har haft til opgave at foretage de handler, klager har haft mulighed for at foretage. Det har stedse været klagers opfattelse at G5 har fulgt de instrukser der er modtaget fra klager og at disse instrukser har medført de køb og salg af aktier, som klager har givet instrukser til G5 om at gennemføre.

Klager er i sagens natur ikke i stand til at udtale sig med sikkerhed om hvad der er sket internt G5 i forbindelse med gennemførelsen af transaktionerne. Klager mangler således en grundlæggende forståelse af og indsigt i de interne forhold hos G5 til at kunne udtale sig om hvorvidt de omhandlede transaktioner, som klager har instrueret G5 I at udføre, faktisk også er blevet foretaget.

Klager har imidlertid intet objektivt grundlag for at konkludere at G5 Ikke har ageret loyalt og korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Derfor må klager nødvendigvis lægge de dokumenter til grund, som klager har modtaget fra G5.

Det er fortsat klagers opfattelse at disse dokumenter netop dokumenterer de for sagen relevante forhold, nemlig;

-              At klager har haft finansiering til køb af de omhandlede aktier
-              At klager gennem G5 har købt de omhandlede aktier eftersom klager fra G5 har modtaget bekræftelse på at have købt aktierne
-              At klager har betalt købesummen for de omhandlede aktier
-              At de pågældende aktier er blevet registreret på klagers depot hos G5
-              At klager har modtaget udbytte fra det udbyttebetalende selskab
-              At klager har fået indeholdt kildeskat på udbytteudlodningen
-              At klager efterfølgende har solgt de omhandlede aktier
-              At klager har modtaget salgssummen for de omhandlede aktier

Klager har fremlagt sædvanlig og behørig dokumentation for ovenstående forhold, hvilken dokumentation da også har foranlediget SKAT til at træffe afgørelse om at SKAT ville tilbagebetale den indeholdte kildeskat, som SKAT havde modtaget fra det udbytteudloddende selskab i relation til de udbytteudlodninger, klager modtog.

*********

Skatteankestyrelsens indstilling har som det bærende element en forudsætning om at der ikke kan fæstnes lid til den dokumentation, klager har modtaget fra G5.

Som ovenfor anført har klager intet grundlag for at antage at den dokumentation, man har modtaget fra G5 ikke skulle være retvisende og et korrekt udtryk for de faktiske omstændigheder.

Klager har noteret sig indholdet af Skattestyrelsens indlæg af 18. oktober. Af dette indlæg fremgår at G5 i en retssag anlagt i England tilsyneladende skulle have anerkendt al have udstedt tax vouchers med et ikke korrekt indhold. Dette skulle gøre sig gældende 89 tilfælde og skulle vedrøre samlede refusioner på i alt ca. 184 mio. kr.

Klager har fået refunderet 15.313.357 kr. i indeholdt kildeskat og at disse beløb skulle 11.313.000 kr. af denne grund være tilbagebetalt uretmæssigt.

Klager er ikke bekendt med baggrunden for at disse Tax Vouchers skulle være forkerte. G5 har anført at klager det angivne omfang ikke har fået udbetalt dividende og derfor ikke har fået indeholdt kildeskat.

Dette synes imidlertid at være i modstrid med den dokumentation, klager har modtaget fra G5.

Klager er ikke bekendt med baggrunden for den påståede fejl og Skattestyrelsen har ikke fremlagt nogen yderligere dokumentation for at de påståede forhold skulle være korrekte, ligesom Skattestyrelsen ikke har forklaret hvorfor man anser disse Tax Vouchers for fejlagtige.

Tilbage står således at klager ikke har mulighed for at få indsigt i hvad der er sket hos G5 og hvad de påståede fejl kan skyldes. Klager må på denne baggrund nødvendigvis henholde sig til den dokumentation, klager har modtaget løbende fra G5 (klager er ikke part i det søgsmål, der er anlagt i London og hvorfra de omhandlede informationer stammer) og klager må fastholde at samtlige de modtagne Tax Vouchers (og sagens øvrige dokumenter) naturligvis er korrekte.

Det bemærkes blot for god ordens skyld at selv hvis G5 måtte have udstedt fejlagtige Tax Vouchers til klager for et beløb på 15.313.357 kr., så kan det derfor også sluttes at de Tax Vouchers, der relaterer sig til det resterende beløb, som SKAT har udbetalt til klager {11.313.000 kr.) omvendt må have et korrekt indhold som kan tjene som grundlag for klagers berettigede modtagelse af refusion af indeholdt kildeskat.

Det kan således også konkluderes at tilbagesøgning for i alt kr. 4.000.357 ifølge denne argumentation nødvendigvis må være korrekt.

**********

Skattestyrelsen har i sit indlæg af 12. august 2019 beskrevet en handel med G7-aktier, som efter Skattestyrelsens indhold ikke kan tillægges vægt.

Dette bestrides.

Skattestyrelsens opfattelse bygger på en forkert forståelse af hvorledes aktierne efter klagers opfattelse er blevet handlet. Skattestyrelsens konklusion er ligeledes fejlagtig.

Den handel med G7-aktier, som Skattestyrelsen har beskrevet i sit indlæg af 12. august er gentaget i sin helhed i Skattestyrelsens indlæg af 18. oktober. Det står ikke klart hvad baggrunden for en fuld gentagelse af samme omstændigheder er.

Med henvisning til de samme bilag, som klager selv har fremlagt og som Skattestyrelsen har fremlagt i sit Indlæg af 12. august skal klager hermed gennemgå handelen, som denne korrekt er foregået iht. de fremlagte bilag. Gennemgangen vil vise at Skattestyrelsens konklusion er fejlagtig og at klager har købt de pågældende aktier, modtaget dividende på disse og fået indeholdt kildeskat på samme udlodning.

Helt overordnet er det Skattestyrelsens konklusion at klagers tilbagesøgning på G7-aktierne ikke har været retmæssig eftersom der skulle være tale om "lånte" aktier.

Det er imidlertid ikke korrekt. Klager har ikke lånt de pågældende aktier og Skattestyrelsens konklusion bygger således på en forkert forståelse af de faktiske forhold eller en forkert forståelse eller gengivelse af den fremlagte dokumentation.

Klager har været civilretlig ejer af de pågældende aktier på datoen for vedtagelse af udbytteudlodningen, hvilket kan læses af det fremlagte bilagsmateriale, hvilket bliver gennemgået i det følgende.

Det er i den forbindelse uden betydning hvorledes G5 har anskaffet de pågældende aktier - afgørende er alene hvorvidt klager har foretaget et reelt køb af disse.

Det skal dog kraftigt betones at klager ikke har haft kendskab til hvorledes handlerne de facto er blevet gennemført og at klager således ikke har haft viden om eller kendskab til hvorledes G5 har ageret, når klager har ønsket at købe en given aktiepost. De følgende betragtninger er således baseret på klagers forståelse af det bilagsmateriale, Skattestyrelsen har fremskaffet og fremlagt i sagen

Baseret på det nu fremlagte bilagsmateriale - som klager ikke har haft kendskab til eller viden om på tidspunktet for gennemførelsen af transaktionerne - er det klagers opfattelse at hændelsesforløbet har været som følger:

Det synes korrekt at G5 har lånt 800.000 kr. aktier af G8, jf. bilag Å2.

Som de fremlagte bilag fremstår for klager må G5 have bogført disse på en custody account tilhørende G5.

G5 har herefter valgt at købe de lånte aktier, hvorefter aktierne internt G5 er blevet flyttet til en anden custody account. Det civilretlige ejerskab til aktieposten er herefter overgået til G5, og G5 har herefter været den retmæssige ejer fra et skattemæssigt synspunkt - og dette med den virkning at långiver ikke længere har været ejer (hverken civilretligt eller skattemæssigt).

G5 har herefter solgt den samme aktiepost til klager med tillæg af et processing fee på 0,00125%. Dette er ganske i overensstemmelse med Skattestyrelsens beskrivelse af faktum, jf. Skattestyrelsens indlæg af 12. august p. 13 øverst

Herefter har klager været den civilretlige ejer af den omhandlede aktiepost og klager har været den skattemæssigt retmæssige ejer af den omhandlede aktiepost.

Som det tydeligt fremgår er der ikke tale om "lånte aktier". Der er tale om at klager har købt de omhandlede aktier fra G5. Ejerskabet til aktierne er således overgået til klager.

Der er således ikke tale om "lånte aktier".

Klager har købt og civilretligt erhvervet de omhandlede aktier, hvilket da også fremgår af Skattestyrelsen egen dokumentation i sagen.

Finansieringen af handelen kan ses af bilag Å1 p. 2 under "pending trades". Det er således ikke korrekt når Skattestyrelsen påstår at klager ikke har haft økonomisk mulighed for at finansiere den pågældende handel."

Skattestyrelsens supplerende sammenfattende indlæg af 31. marts 2020

"
Skatteankestyrelsens j.nr. 18-0006637 - Førersager, klagere repræsenteret af R1 Advokatpartnerselskab - Supplement til Skattestyrelsens sammenfattende indlæg

Skattestyrelsen afgav sammenfattende indlæg i fire sager den 18. oktober 2019, hvori der planlægges retsmøde den 15. maj 2020. Dette supplement til sammenfattende indlæg angår de tre førersager, hvor G5 har været anvendt som custodian:

SANSTs j.nr.

Navn

18-0005426

Pensionplan1

18-0005414

Pensionsplanen

18-0005308

Pensionsplan2

Indlægget er supplement til det sammenfattende indlæg i hver af sagerne, afsnit 5.2 og skal læses i sammenhæng med det afsnit.

Skattestyrelsen har siden afgivelse af sammenfattende indlæg foretaget yderligere undersøgelser af forholdene angående G5. Undersøgelserne giver anledning til følgende supplerende bemærkninger i forhold til systematikken hos G5, der viser, at pensionsplanernes "aktiebesiddelser" kun har været en skrivebordsøvelse:

1.            SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER OM G5S SKRIVEBORDSØVELSE: G2-AKTIER

Skattestyrelsen gennemgik i sit sammenfattende indlæg, afsnit 5.2, hvordan G5 konstruerede køb og SWIFT-meddelelser for Pensionsplanen (SANST j.nr. 18-0005414) (“Pensionsplanen") angående G2-aktier i august 2014 ved at handle aktier frem og tilbage mellem to af G5s egne konti.

Desuden dokumenterede Skattestyrelsen, hvordan der blev konstrueret "dokumentation" for, at Pensionsplanen "solgte" aktierne i efteråret 2016 efter over to års "ejerskab" (en helt usædvanlig lang periode for dette sagskompleks), mens G5 i størstedelen af "ejerperioden" ikke havde haft én eneste G2-aktie.

Skattestyrelsen har ved yderligere gennemgang konstateret, at "salget" i september 2016 (bilag AA1 (Revideret), s. 5) tilsyneladende var motiveret af en henvendelse fra SKAT (bilag AA10). SKAT sendte en materialeforespørgsel til G5 den 4. august 2016 (bilag AA10.1). Materialet blev efterspurgt til brug for en kontrol af en G2-aktiepost i august 2015 for Pensionsplan3 ("Pensionsplan3"), hvor SKAT senere traf afgørelse om afslag på refusionsanmodningen. Pensionsplan3 påklagede ikke afslaget, men har en verserende klagesag om tilbagekaldelse af refusionsafgørelser (SANST j.nr. 18-0005398).

G5 sendte materiale til svar den 16. august 2016 (bilag AA10.2), hvilket gav anledning til en ny forespørgsel fra SKAT den 9. september 2016 (bilag AA10.3). Henvendelsen blev ikke besvaret, men den 22.-23. september 2016 "solgte" Pensionsplanen og fire andre pensionsplaner - herunder Pensionsplan3 - sine G2-aktier fra august 2014 (bilag AA1 (Revideret), s. 5, smh. med bilag AA9.1-9.5).

Den 11. oktober 2016 sendte SKAT samme brev, men til en ny adresse (bilag AA10.4). Det brev besvarede G5 den 11. november 2016 (bilag AA10.5).

Den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem SKATs henvendelse angående G2-aktier for 2015 og G5s konstruktion af salgsdokumenter for G2-aktierne fra 2014 er påfaldende.

For så vidt angår konstruktionen af salgsdokumenter for G2-aktierne fra 2014, jf. også det sammenfattende indlæg, afsnit 5.2.2, viser Skattestyrelsens undersøgelser desuden, at det ikke kun var Pensionsplanen, men også fire yderligere pensionsplaner repræsenteret af R1 Advokatpartnerselskab, herunder som nævnt Pensionsplan3, som G5 konstruerede salgsdokumentation for i september 2016 (bilag AA1 (Revideret), s. 5, smh. med bilag AA9.1-9.5). Det drejede sig om følgende fem pensionsplaner, der alle har påklaget afgørelserne om tilbagekaldelse af refusionsafgørelserne, bl.a. for disse G2-aktier fra 2014:

SANSTs j.nr.

Navn

18-0005398

Pensionsplan3

18-0005426

Pensionsplan1 (førersag)

18-0005423

Pensionsplan4

18-0005414

Pensionsplanen (førersag)

18-0005427

Pensionsplan5

Salgsdokumentationen blev konstrueret ved, at G5 den 22. september 2016 lånte 3,5 mio. G2-aktier fra F3-Bank (bilag AA1, s. 5, næstsidste postering). Derefter handlede G5 henholdsvis 3,5 mio., 3 x 3,4 mio. og 2.901.000 aktier frem og tilbage mellem to interne konti (de røde markeringer i bilag AA1 (Revideret), s. 5 og s. 12-13). De fem interne handler skete ifølge kontoudtogene med få minutters mellemrum (bilag AA7 (revideret), smh. med bilag AA8). Skattestyrelsen har i bilag AA1 (Revideret), s. 5, markeret, hvilke pensionsplaner de respektive transaktioner angår.

Herefter har de fem pensionsplaner hver en salgsnota for sin aktiepost, der matcher med et af de fem interne salg (bilag AA9.1-9.5).

Dette medfører, at hvis én af pensionsplanerne kontrolleres alene, ligner det, at G5 havde det nødvendige antal aktier på sin konto (op til 3,5 mio. G2-aktier), og der er dokumentation for handlen (pengeoverførsel og flytning af aktier mellem konti). Det er kun, når alle fem kontrolleres samlet, at det fremgår, at der er tale om konstrueret dokumentation, hvor 3,5 mio. lånte aktier blev til "salg" af 15,6 mio. aktier.

Det understreges, at G5 ikke har anerkendt nogen fejl angående G2-aktier i august 2014.

Samlet underbygger disse yderligere undersøgelser, hvordan dokumentationen fra G5 helt generelt er uden bevisværdi, idet den fremstilles til lejligheden og ikke er udtryk for reelle transaktioner."

Retsmøde
Pensionsplanens repræsentant har fastholdt påstand og anbringender.

Repræsentanten har bl.a. anført, at SKAT har begrundet afgørelsen om tilbagekaldelse af tidligere afgørelse om refusion af udbytteskatter med meget generelle betragtninger, hvilket efter almindelige forvaltningsretlige principper ikke opfylder krav til en begrundelse. 

Repræsentanten har tillige anført, at den sag, der skal bedømmes, alene er sagen om tilbagekaldelse af udbytterefusion, idet der ikke er hjemmel til at vurdere den oprindelige sag, hvor udbytterefusion blev udbetalt.

Repræsentanten har om SKATs afgørelse i øvrigt anført, at bevisbyrden for at tilbagekalde den oprindelige afgørelse påhviler SKAT, hvilken bevisbyrde SKAT ikke har løftet.

Repræsentanten har om de af G5 erkendte fejl begået i en række aktiehandler anført, at det må lægges til grund, at de øvrige aktiehandler foretaget af G5 er korrekte aktiehandler.

Skattestyrelsen repræsenteret ved Kammeradvokaten har heroverfor bl.a. anført, at en vurdering af SKATs afgørelse om tilbagekaldelse af udbytterefusion kræver stillingtagen til den oprindelige sag om udbetaling af udbytterefusion, idet det kun herved kan vurderes, om den oprindelige sag er truffet på et forkert grundlag. Der er henvist til UfR 2020.1923 H, hvoraf fremgår, at en forkert afgørelse skal tilbagekaldes.

Skattestyrelsen har om de af G5 begåede fejl udtalt, at der er tale om betydelige fejl, der ikke af G5 er nærmere redegjort for. Der kan ikke ud fra de erkendte fejl drages en slutning om, at der for så vidt angår øvrige aktiehandler er tale om korrekte transaktioner.

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår bl.a. af kildeskattelovens § 69 b, stk. 1, at har nogen, der er skattepligtige efter § 2 eller selskabsskattelovens § 2, modtaget udbytte, royalty eller renter, hvori der efter §§ 65-65 d er indeholdt kildeskat, som overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, tilbagebetales beløbet inden 6 måneder fra told- og skatteforvaltningens modtagelse af anmodning om tilbagebetaling.

Af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark fremgår af artikel 10, stk. 3, litra c, at udbytte fra et selskab hjemmehørende i Danmark ikke beskattes i Danmark, såfremt den retmæssige ejer er en pensionskasse, som omtalt i artikel 22, stk. 2, litra e, der er hjemmehørende i USA. Det er en forudsætning, at sådant udbytte ikke hidrører fra udøvelse af virksomhed af pensionskassen eller gennem et forbundet foretagende.

Af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 22, stk. 2, litra e, fremgår, at en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, alene skal være berettiget til alle fordele efter denne overenskomst, hvis denne person er en juridisk person, hvad enten fritaget for beskatning eller ikke, der er organiseret efter lovgivningen i en kontraherende stat med det formål at yde pension eller lignende ydelser efter en fastsat ordning til arbejdstagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende. Det er en forudsætning, at mere end 50 pct. af denne persons begunstigede, medlemmer eller deltagere er fysiske personer, som er hjemmehørende i en af de kontraherende stater.

Refusion af udbytteskat er betinget af, at Pensionsplanen har ejet aktier, og at Pensionsplanen har modtaget udbytte af disse aktier, hvor der i forbindelse med udbetalingen af udbyttet er indeholdt udbytteskat.

Landsskatteretten finder, at det påhviler Pensionsplanen at bevise, at disse betingelser er opfyldte, og at Pensionsplanen på den baggrund var berettiget til refusion af udbytteskat.

Det bemærkes herved, at der indenfor dansk civilret, herunder skatteretten, gælder et udgangspunkt om ligefrem bevisbyrde. Dette vil bl.a. sige, at den, der påstår at have et krav, skal godtgøre, at kravet består. Det følger således af de almindelige bevisbyrderegler, at den, der er nærmest til at tilvejebringe og sikre sig den relevante dokumentation, også bærer bevisbyrden.

Landsskatteretten finder ikke, at denne bevisbyrde er løftet.

Landsskatteretten finder, at Pensionsplanen ikke var berettiget til udbetaling af udbytterefusion. Der er herved lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at Pensionsplanen har købt og været ejer af de omhandlede påståede aktier eller har modtaget udbytte af aktierne. Den dokumentation, der er fremlagt i form af e-mails til og fra G5, udskrifter fra G5 benævnt Account Equity, Account Transactions og Account Statement vedrørende køb og salg af aktier og indgåelse af optioner og swaps, dokumenterer ikke Pensionsplanens ejerskab til aktierne. Heller ikke de fremlagte SWIFT-meddelelser, der ifølge Pensionsplanen er dokumentation for, at aktiernes købesum er betalt, opfylder krav til dokumentationen for, at der [er] handlet aktier på Pensionsplanens vegne, idet Skattestyrelsen har påvist, at G5 f.eks. har "købt" og "solgt" 2.901.000 G2-aktier med fire minutters mellemrum med sig selv som medkontrahent, hvorfor det ikke kan lægges til grund, at G5 købte disse aktier på vegne af Pensionsplanen. Det er tillige lagt til grund, at det ikke nærmere er forklaret, hvorledes Pensionsplanens store restancer, f.eks. ca. 2,6 mia. kr. den 20. maj 2014 ifølge Account Transactions, skulle finansieres, idet bemærkes, at det forekommer usandsynligt, at G5 uden sikkerhedsstillelse ville stille så store kreditter til rådighed for Pensionsplanen. Der ses således ikke at være den fornødne forbindelse til Pensionsplanen, der dokumenterer, at aktietransaktionerne m.v. har passeret Pensionsplanens økonomi, og der er ikke fremlagt dokumentation for pengestrømme til og fra Pensionsplanen vedrørende aktiehandler fra custodian eller andre aktører involveret i aktietransaktionerne m.v., ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for Pensionsplanens finansiering af aktiekøb. Det bemærkes, at der på trods af Skatteankestyrelsens anmodning om bl.a. aftaler mellem Pensionsplanen og dennes trustee samt aftaler med G5, om korrespondance mellem Pensionsplanen og G5 og om aftale mellem Pensionsplanen og G5 om køb/salg af aktier m.v. ikke er fremlagt materiale herom.

Der er endvidere henset til, at G5 har erkendt at have udarbejdet fejlagtige Tax Vouchers for amerikanske pensionsplaner. G5 har således erkendt, at 11.313.000 kr. ud af de udbetalte refusioner på i alt 15.313.357 kr. vedrører ukorrekte Tax Vouchers for så vidt angår Pensionsplanen. Landsskatteretten finder det derfor betænkeligt at lægge det modtagne materiale fra G5 til grund som dokumentation for Pensionsplanens køb af de påståede aktier.

Landsskatteretten kan ikke tiltræde det af Pensionsplanen anførte om, at der alene skal tages stilling til den foreliggende sag om tilbagekaldelse af udbytterefusion uden en vurdering af den oprindelige sag om refusion om udbytteskat.

Betingelserne for at en afgørelse er ugyldig og dermed bør annulleres er, at den pågældende afgørelse lider af en retlig mangel, at denne er væsentlig, og at særlige omstændigheder ikke taler imod ugyldighed. Til retlige mangler hører bl.a. mangler, der angår den retlige subsumption, det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for at udstede afgørelsen og kravene til dens indhold er opfyldt i det pågældende tilfælde. Årsagen hertil kan være, at myndigheden ved afgørelsens udstedelse har befundet sig i en vildfarelse om sagens faktiske omstændigheder. Sådanne retlige mangler anses i almindelighed som væsentlige i sig selv og vil typisk føre til, at afgørelsen anses for ugyldig. Retten skal i den forbindelse bl.a. henvise til FOB2005.527.

Landsskatteretten skal som klageinstans efterprøve, om betingelserne for SKATs tilbagekaldelse/ annullation af de tidligere trufne afgørelser om refusion af udbytteskat har været opfyldt. I denne prøvelse indgår en nødvendig vurdering af, om der oprindeligt var grundlag for at yde refusion af udbytteskat.

Det er Landsskatterettens vurdering, at Pensionsplanen hverken for SKAT eller Landsskatteretten har fremlagt det fornødne bagvedliggende materiale, som kan understøtte, at betingelserne for refusion af udbytteskat er opfyldt. Der henvises til Landsskatterettens afgørelser af 19. december 2019 (offentliggjort som SKM2019.650.LSR) og 13. januar 2020 (offentliggjort som SKM2020.29.LSR).

Da Pensionsplanen ikke er anset for at have ejet aktier eller modtaget udbytte som angivet i forbindelse med anmodningerne om udbytterefusion, finder Landsskatteretten, at SKAT har udbetalt refusionerne på et urigtigt grundlag på baggrund af Pensionsplanens ansøgninger. SKAT har derfor været berettiget til at annullere de oprindelige afgørelser om udbetaling af udbytterefusion, idet bemærkes, at SKATs anvendelse af ordet "tilbagekaldelse" ikke kan føre til et andet resultat.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.