Toldværdien er sammen med tariferingen af varen og varens oprindelse udgangspunktet for at betale korrekt told. Når du ved, hvad det er for en vare, du ønsker at importere, og hvor varen stammer fra, har du brug for at kende varens værdi for at finde frem til det beløb, du skal betale told af. Dette beløb er toldværdien. 

Toldværdien består af den samlede pris, du som importør skal betale for varen, plus transport- og leveringsomkostninger til EU’s ydre grænse.

Her kan du læse mere om reglerne for, hvordan du beregner toldværdien korrekt.

Når du skal beregne toldværdien, skal du som udgangspunkt anvende transaktionsværdien. Det betyder, at du skal tage udgangspunkt i den værdi, der er aftalt mellem din virksomhed og den sælgende virksomhed. Herefter skal du justere prisen efter nærmere fastsatte regler, som du kan læse mere om herunder. 
For at du kan anvende transaktionsværdien skal bl.a. følgende betingelser dog være opfyldt:

 • Der skal være indgået en aftale om salg mellem køber og sælger, og købet skal indebære, at køber skal betale sælger for varerne.
 • Alle omkostninger skal kunne dokumenteres på det tidspunkt, hvor varerne toldangives, og det skal kunne dokumenteres, at en eventuel afhængighed mellem parterne ikke har påvirket prisen.
 • Hvis varerne er toldpligtige og har en værdi på over 20.000 EUR, skal der laves en toldværdideklaration.

Hvis du ikke kan opfylde betingelserne, findes der en række sekundære metoder til at beregne toldværdien, som du kan læse mere om længere nede på siden. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information om transaktionsværdimetoden, se Den juridiske vejledning.

Tag udgangspunkt i din faktura og aftalen med sælger

Transaktionsværdien er den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varerne. For at fastslå den pris skal du tage udgangspunkt i fakturaen og aftalen med sælger. Beløbet på fakturaen kan dog ændre sig, fx på grund af opnåede rabatter eller defekte varer, og i så fald har det betydning for toldværdien. Derudover kan der være andre omkostninger i forbindelse med salget, der ikke står på fakturaen, men som du alligevel skal medregne i toldværdien, fx transport- og leveringsomkostninger til EU’s ydre grænse.

Hvis du har fået en rabat, der ikke fremgår af fakturaen, kan du fraregne den toldværdien, hvis størrelsen og anvendelsen af rabatten er opnåelig på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen. Det betyder, at du ikke kan fratrække rabatter for tidligere leverede varer, eller rabatter som efterfølgende bliver reguleret, da rabatterne i disse tilfælde ikke forelå ved antagelsestidspunktet.

Eksempel

Som køber får du en mængderabat på 10% for dine køb af en bestemt vare, når du har købt mere end 1.000 styk af denne vare. Efter tre forsender når du over grænsen på de 1.000 styk og modtager din rabat:

 • Ved første forsendelse bestiller du 500 stk.
 • Ved anden forsendelse bestiller du 250 stk.
 • Ved tredje forsendelse bestiller du 500 stk.

Selvom du nu kan trække 10% af prisen for samtlige 1.000 varer, er det kun rabatten for varerne ved tredje forsendelse, som du kan fraregne toldværdien. Det skyldes, at det først er ved denne toldangivelse, at rabatten bliver aktuel. Det er altså antagelsestidspunktet, der er afgørende, og du kan derfor ikke gå tilbage i de tidligere fortoldninger og rette toldværdien.

Hvis din levering er en del af et større vareparti, hvor du har indgået en bindende aftale om køb, kan du benytte den forholdsmæssige andel af totalprisen ved værdiansættelsen. Det vil sige, at når den vare, du angiver til en toldangivelse, er en del af et større vareparti købt ved samme transaktion, skal du fastsætte prisen proportionalt på baggrund af den samlede pris, der er betalt for hele varepartiet.

Hvis du bestiller et vareparti hjem, der er blevet beskadiget inden antagelsestidspunktet for toldangivelsen, eller hvis en del af partiet er gået tabt, har du mulighed for at fratrække værdiforringelsen i fastsættelsen af toldværdien. Får du fx en kreditnota på 5.000 kr. på grund af defekte varer, kan du trække dette beløb fra toldværdien i den oprindelige import med en rettelsesangivelse.

Følgende omkostninger skal du tillægge transaktionsværdien, hvis de ikke allerede fremgår af fakturaen eller aftalen, og hvis de er afholdt af køber:

 1. Provision og honorarer til mæglere, der har medvirket til salget. Det gælder dog kun, hvis du som køber er forpligtet til at afholde omkostningerne. Det gælder ikke, hvis du har brugt din egen agent, eller hvis du selv har betalt en agent for at repræsentere dig ved indkøbet.
 2. Beholdere, emballage mv., der er en del af selve varen.
 3. Varer og tjenesteydelser til fremstilling af de importerede varer skal forholdsmæssigt medregnes, hvis de er leveret af dig som køber. Det gælder dog kun, hvis de er leveret uden beregning eller til nedsat pris. Varer og tjenesteydelser dækker i denne forbindelse over følgende:Materialer, komponenter, dele og lignende, der indgår i de indførte varer    
  -   Værktøj, matricer, forme og lignende, der er anvendt ved fremstillingen af de indførte varer
  -   Materialer, der er forbrugt ved fremstillingen af de indførte varer
  -   Ingeniørarbejde, udviklingsarbejde, kunst- og 
  designarbejde, tegninger og skitser 
 4. Royalties og licenser, hvis de vedrører den importerede vare og ikke står på fakturaen.
 5. Provenu ved videresalg for den del af omkostningerne, der tilfalder sælgeren.
 6. Transport- og leveringsomkostninger til EU’s ydre grænse.

For mere information om omkostninger, der indgår i transaktionsværdien, se Den juridiske vejledning

Følgende omkostninger skal du ikke medregne i toldværdien:

 1. Transport- og leveringsomkostninger, der er påløbet inden for EU.
 2. Omkostninger til bygnings-, installations- eller monteringsarbejde, vedligeholdelse eller teknisk bistand, som foretages efter indførslen af de pågældende varer
 3. Renteudgifter kan fradrages toldværdien, hvis varerne faktisk sælges til den omhandlede pris, og den angivne rentesats ikke overstiger det normale niveau.
 4. Omkostninger til retten til at reproducere de indførte varer i Danmark eller EU tæller ikke med i toldværdien. Omkostninger til retten til videresalg, må kun fradrages, hvis den ikke er en betingelse for købet af den importerede varer.
 5. Indkøbsprovision til jeres egen agent.
 6. Importafgifter og/eller andre afgifter, der er påløbet i EU’s toldområde.

For mere information om omkostninger, der ikke indgår i toldværdien, se Den juridiske vejledning.

Hvis varernes toldværdi er angivet i en udenlandsk valuta, skal du omregne værdien med den rigtige toldkurs til danske kroner. Toldkursen er en særlig kurs, som du skal bruge ved fortoldning af varer, og som hver måned bliver fastsat af Danmarks Nationalbank.

Du finder toldkursen i Taric under menupunktet "Beregning af told" > "Forespørgsel valutakurser".

Du skal medregne transportomkostninger indtil EU’s ydre grænse i toldværdien. For at kunne beregne toldværdien korrekt er det derfor nødvendigt, at du kender indførselsstedet. Du finder indførselstoldstedet ud fra varernes transportmåde:

Oversigt over transportmåde og indførselstoldsted
Transportmåde Indførselstoldstedet
Med jernbane, ad indre vandveje eller ad landevej Indgangstoldstedet
På anden måde, herunder fly Det sted, hvor grænsen til EU’s toldområde krydses
Ad søvejen Første ankomsthavn i EU’s toldområde
Ad søvejen Første ankomsthavn i EU’s toldområde, forudsat at de blev losset eller omladet dér
Uden omladning fra søtransport til transport ad indre vandveje Den første havn, hvor der kan foretages omladning

Luftfragtomkostninger ved handel med Storbritannien

Du kan finde en oversigt over, hvor høj en procentsats af luftfragten der skal medregnes i toldværdien ved fragt fra et givet tredjeland til EU i Kommissionens gennemførelsesforordning bilag 23-01.

Storbritannien (med undtagelse af Nordirland) er med virkning fra 1. januar 2021 blevet tilføjet til Zone Q i bilag 23-01. Det vil sige, at 5 % af luftfragtomkostningerne skal medregnes i varernes toldværdi. Det fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2038 af 10. december 2020, art. 1, nr. 1.

Du kan læse mere om indførselssted og transportomkostninger i Den juridiske vejledning.

Hvis en aftale om salg ikke opfylder betingelserne for at anvende transaktionsværdien, skal du beregne toldværdien på anden vis. Varerne skal så værdiansættes efter de sekundære metoder, som du skal anvende i følgende rækkefølge:

 1. Transaktionsværdien for tilsvarende varer
 2. Transaktionsværdien for lignende varer
 3. Værdi beregnet på grundlag af enhedsprisen ved salg i EU
 4. Beregnet toldværdi (produktionspris + avance)
 5. Anvendelse af rimelige fremgangsmåder

Du kan læse mere om de sekundære metoder i Den juridiske vejledning.

Når du skal beregne en vares toldværdi, kan det være, at du ikke kan dokumentere alle udgifter på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen, eller at en præcis beregning vil være en tung administrativ byrde. I sådanne tilfælde kan du på visse betingelser søge om en bevilling til forenklet beregning af toldværdien.

Læs mere om forenklet beregning af toldværdi (CVA).

Vi tilbyder løbende webinarer til importører og eksportører: