Dato for udgivelse
14 Dec 2020 12:38
Til
Borgere og virksomheder, der forventer at afgiftsberigtige køretøjer den 18. december 2020 eller senere.
Sagsnummer
20-1422626
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Regeringen (S), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 4. december 2020 indgået en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen indeholder en række ændringer af bilafgifterne. 

Motorstyrelsen forventer, at skatteministeren den 18. december 2020 fremsætter et lovforslag, som skal gennemføre de aftalte ændringer af bilafgifterne. Heri foreslås det, at ændringerne vedrørende registreringsafgift får virkning for køretøjer, der indregistreres fra fremsættelsen af lovforslaget. 

Indtil loven er vedtaget og trådt i kraft, skal de hidtil gældende regler dog anvendes. Motorstyrelsens administration og vejledning fortsætter derfor uændret, indtil de nye regler er trådt i kraft. Når de nye regler er trådt i kraft, vil afgiftsbeløb blive efterreguleret tilbage fra den 18. december 2020 og til ikrafttrædelsestidspunktet. En eventuel tilbagebetaling eller efteropkrævning vil ske til den, der har pligt til at afregne afgiften.

Det fremgår af aftalen, at det for køretøjer, hvor der er indgået en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 17. december 2020, vil være muligt at vælge at afgiftsberigtige køretøjet efter de hidtil gældende regler. Bilen skal være leveret til kunden inden den 1. juli 2021, og erklæring og dokumentation skal desuden sendes til Motorstyrelsen inden registreringen.

Motorstyrelsen vil udsende et nyt nyhedsbrev, når lovforslaget er fremsat, hvor indholdet af lovforslaget beskrives overordnet. 

Bemærk, at der kan ske ændringer i de aftalte initiativer, og at indholdet først er endeligt, når loven er vedtaget. 

Motorstyrelsen kan af samme årsag ikke vejlede nærmere om de aftalte initiativer på nuværende tidspunkt.

Du kan læse mere om den politiske aftale på Skatteministeriets hjemmeside.


Politisk aftale om ændring af bilafgifterne

Regeringen (S), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 4. december 2020 indgået en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Af aftalen fremgår en række ændringer af bilafgifterne, som kan få betydning for afgiftsbetalingen af det enkelte køretøj. 

Motorstyrelsen forventer, at skatteministeren den 18. december 2020 fremsætter et lovforslag, som skal gennemføre dele af aftalen. Loven forventes at træde i kraft den 1. juni 2021, men de dele, der vedrører registreringsafgift, får virkning fra fremsættelsen af lovforslaget, og de dele, der vedrører løbende afgifter, får virkning fra forventeligt den 15. februar 2021 (syv dage efter vedtagelsen). 

Motorstyrelsen kan ikke vejlede nærmere om indholdet af aftalen, før lovforslaget er fremsat i Folketinget, og loven er vedtaget. Det skyldes, at det præcise indhold af de forskellige initiativer kan nå at ændre sig, før loven bliver vedtaget. 

Motorstyrelsen vil udsende et nyt nyhedsbrev, når lovforslaget er fremsat, hvor de foreslåede ændringer beskrives. Motorstyrelsen vil desuden udsende et nyhedsbrev, når loven er vedtaget, hvor de endelige ændringer i afgifterne beskrives. Vedtagelse forventes på nuværende tidspunkt i februar 2021.

Du opfordres derfor også til løbende at holde dig orienteret om eventuelle ændringer via medierne og til at søge ekstern rådgivning i nødvendigt omfang. Hvis der skulle opstå uoverensstemmelse mellem dette nyhedsbrev og den senere vedtagne lov, er det sidstnævnte, der gælder.

Du kan læse mere om den politiske aftale på Skatteministeriets hjemmeside.

Motorstyrelsen administrerer efter de gældende regler

Motorstyrelsen fortsætter med at administrere efter de gældende regler, indtil nye regler er vedtaget og trådt i kraft. Det vil sige, at i perioden fra 18. december 2020 til og med 31. maj 2021 vil alt umiddelbart fortsætte som hidtil. Du skal dog være opmærksom på, at de nye regler alligevel vil få betydning for køretøjer, der indregistreres den 18. december 2020 eller senere.

Der er i aftalen lagt op til, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2021. Ændringerne af registreringsafgiften vil dog få virkning tilbage fra den 18. december 2020. 

Det betyder, at køretøjer fra og med den 18. december til og med den 31. maj 2021 fortsat vil blive afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler. Både Motorregistret og beregnere og vejledning på Motorstyrelsens hjemmeside vil være baseret på de hidtil gældende regler i denne periode. Den årlige regulering af afgiftsbeløb og satser pr. 1. januar 2021 vil ligeledes ske efter de hidtil gældende regler, herunder forhøjelse af satserne for elbiler og plugin-hybridbiler.

Når loven er trådt i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 skulle fastsættes på ny efter de nye regler. Der vil ske tilbagebetaling eller efteropkrævning af eventuelle forskelsbeløb. Se mere om overgangsordning nedenfor.

Motorstyrelsen skal igen understrege, at der er tale om en politisk aftale, og at initiativerne først skal vedtages. 

Motorstyrelsen opfordrer til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for både ovenstående efterregulering af afgift, og at aftalens og lovforslagets indhold kan ændre sig inden vedtagelse.

Overgangsordning vedrørende registreringsafgift

Det fremgår af aftalen, at det for køretøjer, hvor der er indgået en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 17. december 2020, vil være muligt at vælge at afgiftsberigtige køretøjet efter de hidtil gældende regler. Bilen skal være leveret til kunden inden den 1. juli 2021, og erklæring og dokumentation skal desuden sendes til Motorstyrelsen inden registreringen.

Ønsker du som forhandler at benytte overgangsordningen, skal du inden registreringen indsende en erklæring til Motorstyrelsen om, at du ønsker at anvende de hidtil gældende regler og vedlægge dokumentation for, at der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende købsaftale. Dokumentation skal indsendes via TastSelv Erhverv, vælg Bil og motor > Bindende købsaftale (servicen er tilgængelig fra den 17. december 2020).