Dato for offentliggørelse
21 Dec 2020 12:31
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
02 Feb 2021 23:59
Kontaktperson
Markus Momos Meelby
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1251961
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Personalegoder, sundhedsydelser
Status
Bortfaldet
Resumé

Styresignalet fastlægger den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalt corona-test og arbejdsgiverbetalt mundbind.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som udgangspunkt skattepligtige personalegoder for medarbejderen.

Når arbejdsgiver af hensyn til virksomhedens drift kræver, at medarbejderen bliver testet, er testen konkret arbejdsmæssigt begrundet, og derfor ikke skattepligtig for medarbejderen. En arbejdsgiverbetalt corona-test er i andre tilfælde som udgangspunkt omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år (2020).

Arbejdsgiverbetalte mundbind, som medarbejderen bruger ved arbejdet, er skattefri. Hvis medarbejderen får mundbind til privat brug - herunder transporten mellem hjem og arbejde - vil det som udgangspunkt være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år (2020). Under visse betingelser kan arbejdsgiverbetalt mundbind være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.300 kr. pr. år (2020).

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.A.5.15.

Redaktionelle noter

Ved Lov  nr. 533 af 27. marts 2021 om ændring af ligningsloven og lov om spil er der indført regler, der regulerer beskatningen af arbejdsgiverbetalt COVID-19-test og arbejdsgiverbetalte værnemidler. Med de nye bestemmelser, der fremgår af ligningslovens § 30, stk. 7 og 8, er dette udkast til styresignal ikke længere relevant.    

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1. Baggrund for fastlæggelse af praksis

I forbindelse med corona-pandemien er der opstået spørgsmål om, hvordan arbejdsgiverbetalte corona-test og mundbind skal behandles skattemæssigt. Dette styresignal fastlægger, hvornår arbejdsgiverbetalt corona-test og arbejdsgiverbetalt mundbind er skattepligtigt, skattefrit eller omfattet af bagatelgrænserne for personalegoder.

2. Det retlige grundlag

Det følger af principper i statsskatteloven og den heraf følgende praksis, at en ansats helbred og generelle sundhedstilstand skatteretligt set er et privat anliggende - selvom det er relevant for arbejdsevnen. Se for eksempel TfS 1998, 98 HR. Det betyder, at arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser som hovedregel anses som skattepligtige personalegoder for den medarbejder, der modtager dem. Se statsskatteloven (SL) § 4, ligningsloven (LL) § 16 og Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.15.1.

Dette gælder dog ikke sundhedsydelser, der er konkret arbejdsmæssigt begrundet. Efter statsskattelovens principper er sådanne ydelser ikke personalegoder. En arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse, der er konkret arbejdsmæssigt begrundet, er derfor ikke skattepligtig.

Hvis der ikke er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse, er det som nævnt et skattepligtigt personalegode. Der er dog en række undtagelser, der kan fritage sundhedsydelsen for beskatning:

Undtagelse 1: Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder

Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 6.300 kr. pr. år, (2020). Se LL § 16, stk. 3, 6. pkt.

Hvis den samlede værdi af de personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, overstiger beløbsgrænsen på 6.300 kr., bliver medarbejderen skattepligtig af alle goderne.

Undtagelse 2: Bagatelgrænsen for mindre personalegoder

Mindre personalegoder beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.200 kr. pr. år, (2020). Se LL § 16, stk. 3, 3. pkt.

Hvis den samlede værdi af de mindre personalegoder overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Dog ikke eventuelle julegaver på maksimum 900 kr., der tæller med i beløbsgrænsen, men ikke beskattes.

Undtagelse 3: Personaleplejefritagelsen

Goder uden en væsentlig økonomisk værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje beskattes ikke. Se CIR. Nr. 72 af 17/04/1996, pkt. 12.4.2. Denne undtagelse indeholder tre betingelser:

  1. Godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi
  2. Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og
  3. Det skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje. Dette indebærer, at godet er stillet til rådighed for alle medarbejdere, og at det er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Er alle tre betingelser opfyldt, anses godet ikke som en et skattepligtigt personalegode omfattet af LL § 16.

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser og de nævnte undtagelser er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.

3. Ny praksis

Arbejdsgiverbetalt corona-test - skattefri, når det af hensyn til virksomhedens drift er påkrævet eller omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder

Som udgangspunkt er arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser skattepligtige for den medarbejder, der modtager dem. Betaler arbejdsgiveren for en medarbejders corona-test, er udgangspunktet derfor, at der tale om et skattepligtigt personalegode.

Der er dog ikke tvivl om, at corona-test af en eller flere medarbejdere kan være nødvendig af hensyn til virksomhedens drift. En enkelt corona-smittet, der møder på arbejdet, kan medføre hjemsendelse af alle kollegaer og kan betyde, at afdelinger og hele virksomheder må lukke ned.

Når arbejdsgiver af hensyn til virksomhedens drift kræver, at en eller flere medarbejdere bliver testet, er det Skattestyrelsens opfattelse, at testen er konkret arbejdsmæssigt begrundet, og derfor ikke skattepligtig for medarbejderen. Vigtigheden af at medarbejdere lader sig teste fremgår også af indførelsen af Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. Af loven fremgår, at arbejdsgiver i yderste konsekvens har ret til at pålægge medarbejdere en corona-test.   

Da corona-test foretages for at minimere smittespredningen, er det en forudsætning for, at en corona-test anses som begrundet i hensyn til virksomhedens drift - og dermed skattefrit - at den eller de konkrete medarbejdere ikke har reel mulighed for at arbejde hjemme i den pågældende periode, for derigennem at eliminere smitterisikoen.

I tilfælde, hvor en arbejdsgiverbetalt corona-test ikke er påkrævet af hensyn til virksomhedens drift, vil den som udgangspunkt kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år.

I visse situationer kan arbejdsgiver være interesseret i at betale for, at medarbejderens nærmeste familie bliver testet, for dermed at undgå at medarbejderen går i selv-isolation, og ikke kan komme på arbejde.

Arbejdsgiverbetalt corona-test af medarbejderens familie, der bor i samme husstand, er et skattepligtigt personalegode, der beskattes hos medarbejderen. Det vil dog - i lighed med coronatest af medarbejderen selv - kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år (2020).

Arbejdsgiverbetalt mundbind - skattefrit i arbejdstiden og omfattet af bagatelgrænserne ved privat brug

Som udgangspunkt er arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser skattepligtige for den medarbejder, der modtager dem.

En arbejdsgiver kan stille mundbind, visir el.lign. til rådighed for medarbejderne både i forbindelse med arbejdet og til privat brug, herunder transporten mellem hjem og arbejde. Hvorvidt det er skattefrit eller omfattet af undtagelserne for personalegodebeskatning afhænger af de konkrete forhold.

I det følgende er skitseret 3 overordnede kategorier, der omfatter de typiske situationer, hvor en arbejdsgiver vil stille mundbind til rådighed. Der er endvidere et 4. punkt, der særligt vedrører nøglemedarbejdere:

  1. Mundbind er påkrævet pga. arbejdet
  2. Mundbind er generelt til rådighed på arbejdspladsen uden at være påkrævet
  3. Mundbind er til rådighed for privat benyttelse, herunder transporten mellem hjem og arbejde.
  4. Mundbind er til rådighed for nøglemedarbejdere.

Vedr. 1) Mundbind er påkrævet pga. arbejdet - skattefrit

Det kan være påkrævet efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, at medarbejdere bruger mundbind. Skatteretligt set er mundbindet i sådanne tilfælde ikke et personalegode, men et arbejdsredskab. Det er derfor skattefrit for medarbejderen. Dette gælder for alle, der i bestemte arbejdssituationer skal bruge mundbind eller visir, såsom buschauffører, skolelærere, butikspersonale og sundhedspersonale.

Tilsvarende gælder hvis medarbejderen som led i sit arbejde færdes i den offentlige trafik, butikker, restauranter og andre steder, hvor det er påkrævet eller anbefalet at bruge mundbind. Her vil det også være skattefrit for medarbejderen, at arbejdsgiver stiller mundbind til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse.

Om transport mellem hjem og arbejde, se nærmere nedenfor under Mundbind til privat brug.

Vedr. 2) Mundbind på arbejdspladsen uden det er påkrævet - skattefri personalepleje

Hvis det ikke er hverken anbefalet eller påkrævet af sundhedsmyndighederne at bruge mundbind, men arbejdsgiver alligevel stiller mundbind til rådighed på arbejdspladsen, er det et personalegode, der kan blive skattepligtigt.

Goder uden væsentlig økonomisk værdi, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, for alle medarbejdere som led i almindelig personalepleje er omfattet af personaleplejefritagelsen og dermed skattefri.

Da mundbind antagelig ikke har væsentlig økonomisk værdi, vil det være omfattet af personaleplejefritagelsen, hvis det kun er til rådighed på arbejdspladsen og for alle medarbejdere, der ønsker at bruge mundbind.    

Hvis mundbindene ikke kun er til rådighed på arbejdspladsen eller kun er til rådighed for bestemte medarbejdere, er de ikke omfattet af personaleplejefritagelsen. Men de vil i så fald kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år (2020).

Vedr. 3) Mundbind til privat brug - omfattet af bagatelgrænsen på 1.200 kr. pr. år.

Hvis arbejdsgiver giver mundbind som medarbejderen kan bruge privat - uden for arbejdspladsen - er det et personalegode. Det vil som udgangspunkt være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år (2020).

Det betyder, at hvis værdien af mundbindene sammenlagt med eventuelt andre mindre personalegoder, som medarbejderen har fået i årets løb - fra en eller flere arbejdsgivere - ikke overstiger 1.200 kr. pr. år (2020), er de skattefri. Overstiges beløbsgrænsen på 1.200 kr. pr. år skal medarbejderen selvangive det samlede beløb.

Transporten mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt privat. For arbejdsgiverbetalt mundbind til transport mellem hjem og arbejde gælder derfor det samme som for mundbind til privat brug: Det er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode, der dog kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr. pr. år (2020). 

Vedr. 4) Mundbind til nøglemedarbejdere - omfattet af bagatelgrænsen på 6.300 kr. pr. år

Sundhedsydelser som vaccination af nøglemedarbejdere kan være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Nøglemedarbejdere er kendetegnet ved, at de af hensyn til virksomhedens drift vanskeligt kan undværes i en kommende spidsbelastningsperiode.

Tilsvarende kan mundbind til nøglemedarbejdere være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.300 kr. pr. år (2020).

Der vil i så fald ikke ske beskatning, hvis værdien heraf sammen med andre arbejdsrelaterede personalegoder ikke overstiger beløbsgrænsen på 6.300 kr. pr. år (2020).

4. Gyldighed

Dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.5.15.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2021-2 er styresignalet ophævet.