Dato for udgivelse
22 Dec 2020 15:33
Til
Virksomheder og personer, der importerer, leaser og bruger køretøjer til særlige formål
Sagsnummer
20-1422626
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget har den 21. december vedtaget L 32 A, der sikrer, at:

  • leasingvirksomheder får bedre mulighed for at vurdere økonomien hos den borger, der ønsker at lease en bil
  • at der indføres en tidsfrist på syv dage for ansøgning om værditabsberegning af et brugt leasingkøretøj
  • at køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig transport af blod og organer fritages for afgift
  • at der indføres en tidsfrist på fire uger for toldsyn i forbindelse med import af brugte køretøjer
  • ligestilling af forsikringsselskaber og taksatorer, som får hjemmel til at afmelde et køretøj og registrere reparation eller genopbygning af et skadet køretøj.

Vanvidskørsel

Der indføres hjemmel til at virksomheder, der udbyder leasing af køretøjer, som er registreret for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14, eller som er undergivet tilsyn efter hvidvask-loven, efter samtykke fra den registrerede kan få adgang til oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden samt oplysninger i indkomstregistret, som er nødvendige til brug for en konkret vurdering af den registreredes betalingsevne.

I forhold til borgerens samtykke følger det af databeskyttelsesforordningen, at samtykket skal være en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved borgeren ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at oplysningerne videregives til den anmodede virksomhed. Virksomhedens behandling af oplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til de formål, hvortil de behandles. Borgeren vil ligesom efter gældende ret skulle give sit samtykke med sit NemID/MitID.

Samtykket vil alene gælde én gang til det/de formål, der er oplyst i forbindelse med den konkrete anmodning om videregivelse. Det betyder, at hvis en virksomhed på ny ønsker at få oplysninger, skal der gives et nyt samtykke fra borgeren.

Adgangen til oplysninger om gæld kan omfatte oplysninger om gæld, som inddrives af Gældsstyrelsen. Der videregives ikke oplysninger om, hvem den enkelte fordringshaver er, eller hvad restancen vedrører. Det vil således ikke kunne oplyses, om det fx er Skatteforvaltningen eller politiet, der er fordringshavere, eller om der er tale om fx en restskat eller en bøde, idet disse oplysninger ikke er nødvendige i forbindelse med en virksomheds vurdering af betalingsevnen.

Virksomhedens adgang til oplysninger fra indkomstregistret, eSkatData, forudsætter en aftale herom med Skatteforvaltningen. Aftalen skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden. Betalingen kan omfatte en engangsbetaling, når virksomheden tilslutter sig ordningen, en løbende betaling af et fast beløb for at være tilsluttet og en forbrugsafhængig betaling. Det vil sige, at Skatteforvaltningen kan få dækket sine omkostninger ved at stille oplysningerne til rådighed.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Motorstyrelsen udgiver et nyhedsbrev, når der er fastsat tidspunkt for ikrafttrædelse.

Toldsyn

Der indføres en tidsfrist på fire uger for foretagelse af toldsyn i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer, som indregistreres her i landet første gang. Bestemmelsen indsættes i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 3. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at toldsynet ved import foretages så tæt på registreringstidspunktet som muligt og dermed øger sikkerheden for, at det er den rette stand, der lægges til grund ved værdifastsættelse af et køretøj. Det medfører endvidere, at reglerne for toldsyn ved import og eksport ensrettes, da det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7c, at toldsyn ved eksport ikke må være ældre end fire uger, regnet fra anmodningens indgivelse.  

Det betyder, at for alle køretøjer, hvor der indgives en anmodning om værdifastsættelse 1. januar 2021 eller senere, må toldsynet ikke være ældre end fire uger regnet fra anmodningens indgivelse. 

I de tilfælde, hvor det er Motorstyrelsen, der værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt, hvor der anmodes om værdifastsættelse via Motorregistret. 
I de tilfælde, hvor det er en selvanmelder, som værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt selvanmelderen tilfører køretøjet til deres månedsangivelse.

I sager, hvor der er indgivet en anmodning om værdifastsættelse før 1. januar 2021, må toldsynet være op til 12 måneder gammelt på tidspunktet for registrering af køretøjet.    

Afgiftsfritagelse for køretøjer anvendt til erhvervsmæssig transport af blod og organer

Der indføres hjemmel til at udvide afgiftsfritagelsesbestemmelsen i registreringsafgiftsloven således, at personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport også kan anvendes til erhvervsmæssig transport af blod og organer adskilt fra en donor. 

Herved ligestilles transport af blod og organer i og uden for kroppen i en afgiftsmæssig henseende, idet transporten fremover ikke nødvendigvis skal foregå ved brug af en ambulance. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig transport vil fortsat være afgiftsfritaget, selvom køretøjet anvendes til erhvervsmæssig transport af blod og organer uden samtidig transport af en person.

Ansøgningsfrist for værditabsberegning af leasingkøretøjer

Der indføres en tidsfrist på syv dage for ansøgning om regulering af et leasingkøretøjs afgiftspligtige værdi, efter at leasingaftalen afbrydes, eller køretøjet udgår af ordningen.

Taksatorer

Der indføres hjemmel til, at taksatorer på samme måde som forsikringsselskaber kan afmelde et køretøj, registrere reparation eller genopbygning af et skadet køretøj i Motorregistret. Taksatorer kan fremadrettet også fastsætte et køretøjs handelsværdi før skaden og opgøre udgifterne til genopbygning af køretøjet. Ligesom Told- og skatteforvaltningen kan indhente enhver oplysning hos forsikringsselskaber og automobilværksteder, som er nødvendig for at føre kontrol med reparerede og ombyggede køretøjer efter registreringsafgiftslovens §§ 7 og 7a, kan Told- og skatteforvaltningen ligeledes indhente disse oplysninger hos taksatorer.  

Køretøjsimportører og -producenter

Der indføres hjemmel til at køretøjsimportører og -producenter kan oprette og registrere oplysninger om et køretøjs tekniske forhold. Køretøjsproducenter bliver med ændringen sidestillet med køretøjsimportører, og begge virksomhedstyper kan oprette køretøjer i Køretøjsregistret og registrere oplysninger om et køretøjs tekniske oplysninger deri.  


Loven træder i kraft 1. januar 2021.