Udenlandske modtagere af royalties samt renter, der ikke er skattepligtige til Danmark, kan søge om refusion af den indeholdte royalty- eller renteskat, hvis fem betingelser er opfyldt og kan dokumenteres.

Læs mere om:

  • De 5 betingelser for refusion af dansk royaltyskat samt renteskat.
  • Eksempler på dokumentation af de 5 betingelser.
  • Frister
  • Sådan ansøger du om refusion
  • Sagsbehandling og udbetaling

Der gælder fem betingelser for, at du kan ansøge om refusion af dansk royaltyskat samt renteskat. Det er vigtigt, at du dokumenterer, at alle fem betingelser er opfyldt. Læs mere under Dokumentation af de fem betingelser.

Betingelse nr. 1

Modtageren eller modtagerens repræsentant skal indgive en ansøgning om refusion af dansk royaltyskat samt renteskat ved at benytte kontaktformularen på skat.dk/english, vælg Businesses > Reduction and refund of Danish royalty and interest tax.

Ansøger du som repræsentant på vegne af modtageren, skal du vedhæfte en fuldmagt.

Betingelse nr. 2

Modtageren skal være begrænset skattepligtig til Danmark eller ikke-skattepligtig til Danmark.

Betingelse nr. 3

Selskabet, der har udbetalt royalties eller renter til modtageren, skal have indeholdt den danske royalty- eller renteskat, som der søges refusion for.

Betingelse nr. 4

Modtageren, der søger om refusion, skal have modtaget indtægt i form af dansk royalty eller rente.

Betingelse nr. 5

Det er en betingelse at den retmæssige ejer skal have ret til frafald eller nedsættelse af dansk royaltyskat eller renteskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller international aftale fx EU’s rente/royaltydirektiv.

Det skal bemærkes, at i en gennemstrømningssituation er det udelukkende den udenlandske modtager (den begrænset skattepligtige), der direkte har modtaget (oppebåret) royalty, rente- eller kursgevinsterne, der kan tilbagesøge for meget indeholdt kildeskat. Hvis den direkte modtager, ikke er retmæssig ejer af royalty, rente eller kursgevinster, opgøres en eventuel for meget indeholdt kildeskat i forhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst og/eller rente-/royaltydirektivet for den/de retmæssige ejere.

Dokumentationen skal vedhæftes, når du ansøger om refusion.

Du skal dokumentere, at modtageren lever op til de fem betingelser for refusionen. Læs mere om, hvordan de forskellige betingelser kan dokumenteres.

Betingelse nr. 1: Fuldmagt, hvis du ansøger som repræsentant for en modtager

Hvis du ansøger på vegne af én eller flere modtagere, skal du vedhæfte en fuldmagt fra hver enkelt modtager.

Betingelse nr. 2: Attest om skattemæssigt hjemsted

Du skal vedhæfte en erklæring eller anden dokumentation for modtagers skattemæssige hjemsted på tidspunktet for modtagelsen af royalty eller rente. Dokumentationen skal være attesteret af den relevante myndighed i det land, du har skattemæssigt hjemsted.

Attestationen skal dokumentere, at modtageren er fuldt skattepligtig i sit hjemland.

Bemærk, at en kopi af et pas eller et oplysningsskema ikke accepteres som dokumentation for modtagers skattemæssige hjemsted. 

Ansøgninger om refusion af royaltyskat kan evt. vedhæftes en gyldig afgørelse om royaltyfritagelse eller nettoindeholdelse udstedt af Skattestyrelsen.

Betingelse  nr. 3 og nr. 4: Dokumentation for betalt skat samt modtager

Betingelse nr. 3 og nr. 4 kan dokumenteres på flere forskellige måder, fx:

Faktura

Der skal indsendes dokumentation for, at modtager har modtaget den pågældende indtægt og at der er indeholdt kildeskat. Det kan ske ved at vedhæfte en kopi af fakturaen, som er sendt til det udbetalende danske selskab.

Kontoudtog

Ved en refusionsanmodning om royaltyskat eller renteskat skal det dokumenteres, at pengene er gået ind eller tilskrevet modtagerens konto. Vedhæft fx en kopi af modtagerens kontoudtog eventuelt suppleret med en SWIFT-confirmation eller skærmprint fra bankens system.

Er royalty eller renten overført gennem flere banker, skal der indsendes dokumentation for overførslen for alle led i kæden. Er der tale om koncernforbundne mellemregninger, skal transaktionssporet dokumenteres fra det danske selskab til det selskab, der søger refusion.

Indgåede kontrakter

Du kan fx vedhæfte en kopi af den indgåede royalty- eller låneaftale mellem det danske selskab og den udenlandske modtager.

Koncernoversigt

Du kan fx vedhæfte en koncernoversigt, som viser, hvordan modtageren og det danske selskab er forbundet. Ligeledes skal eventuelle gennemstrømningsselskaber fremgå i koncernoversigten.

Skattepligtig i hjemlandet

Du kan fx vedhæfte dokumentation for, hvordan modtageren bliver beskattet af den pågældende royalty eller rente i hjemlandet.

Betingelse nr. 5: Dobbeltbeskatningsoverenskomst eller EU’s rente- og royaltydirektiv

Du skal oplyse om grundlaget for, at den retmæssige ejer er berettiget til frafald eller nedsættelse af royaltyskat eller renteskat. Den retmæssige ejers ret til frafald eller nedsættelse af kildeskat kan fremgå af en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en international aftale, fx EU’s rente- og royaltydirektiv.

Bemærk, at du skal søge om refusion, inden forældelsesfristen udløber. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor modtager har modtaget eller er blevet godskrevet royaltyskat eller renteskat, og er i de fleste tilfælde 3 år. Er du underlagt en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan der være særlige forældelsesfrister.

Ansøgning om refusion af royalty- eller renteskat skal sendes til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/english, vælg Businesses > Reduction and refund of Danish royalty and interest tax.

Når vi har modtaget din ansøgning om refusion af royaltyskat eller renteskat, sender vi en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Har du ikke modtaget en kvittering, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18. Det kan nemlig betyde, at vi ikke har de nødvendige oplysninger om dig til at kunne færdigbehandle din ansøgning.

For at lette sagsgangen bedes du ved henvendelsen oplyse om tidspunktet for indsendelsen af ansøgningen og andet, der kan identificere ansøgningen, så kan vi hurtigere hjælpe dig videre.

Skattestyrelsen er forpligtet til at yde en rentegodtgørelse, hvis sagsbehandlingstiden overskrider en frist på 6 måneder, og forsinkelsen ikke skyldes forhold hos ansøger.

Hvis der ikke er vedhæftet eller efterfølgende indsendt fyldestgørende dokumentation (som nævnt under 5 betingelser for refusion af dansk royaltyskat eller renteskat og Dokumentation af de 5 betingelser), løber fristen på 6 måneder først fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget dokumentation i sagen.

Vi kan bede om anden eller yderligere dokumentation, hvis vi vurderer, at der er brug for det. Fristen på de 6 måneder kan i disse tilfælde afbrydes, hvis dokumentationen ikke indsendes inden for den frist, vi har sat.

Godkendes din ansøgning, vil refusionen blive udbetalt i danske kroner. Modtageren af den refunderede royalty- eller renteskat skal derfor sikre sig, at det anvendte pengeinstitut kan modtage en pengeoverførsel i danske kroner.