I december 2017 vedtog Rådet e-handelspakken for moms. Indførslen af e-handelspakken er todelt. Den første del af reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Med virkning fra 1. juli 2021 træder den anden del af EU’s nye regler for e-handel i kraft. Ændringerne medfører, at der vil gælde ens regler for begrænset salg i forbindelse med fjernsalg af varer og TBE-ydelser i alle EU-lande.

I hovedtræk medfører de nye regler, at den nuværende mini-one-stop-shop (MOSS) for TBE-ydelser udvides til en one-stop-shop (OSS), der omfatter alle B2C ydelser og fjernsalg af EU-varer.  Reglerne medfører ligeledes, at import af varer fra 3. lande til en værdi af max 150 euro bliver omfattet af OSS-reglerne. Der indføres momsfritagelse for import af varer i tilfælde, hvor OSS-reglerne anvendes. Samtidig afskaffes den tidligere momsfritagelse for småforsendelser.

Som led i E-handelspakken er fjernsalgsreglerne præciseret og ændret.

Se reglerne i:

Rådets direktiv (EU) 2017/2455

Rådets forordning (EU) 2017/2454

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459

Rådets direktiv (EU) 2019/1995

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026

De nye regler om e-handel er implementeret i momsloven ved lov nr. 810 af 9. juni 2020. Reglerne har virkning fra 1. juli 2021. Se Rådets afgørelse 2020/1109 (EU), gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU) og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Regel

Uanset reglen for leveringssted i § 21 c for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester og reglen for leveringssted for fjernsalg af varer i § 14 b, stk. 1, er leveringsstedet i det land, hvor leverandøren er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted, når følgende betingelser alle er opfyldt:

1) Leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i ét EU-land.

2) Ydelser leveres til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted i et andet EU-land end der, hvor leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, eller varerne forsendes eller transporteres til et andet EU-land end der, hvor leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

3) Den samlede værdi uden moms af leveringerne omfattet af nr. 2 overstiger ikke 10.000 euro i det indeværende kalenderår, hvilket heller ikke var tilfældet i det foregående kalenderår.

Leverandører, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan fravælge at anvende det efter stk. 1 fastlagte leveringssted, således at leveringsstedet i stedet fastlægges i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kapitel 4. Dette valg skal gælde for en periode på mindst 2 kalenderår.

Se ML § 21 e, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 59c i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Bemærk

►Bemærk, at formuleringen "i ét EU-land" i ML § 21 e, stk. 1, nr. 1, betyder, at den afgiftspligtige person alene må være etableret i et EU-land.◄

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.6.1.6.2 om reglerne for fjernsalg

  • Afsnit D.A.6.2.8.12 om reglerne for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.