Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde efter ABL §§ 35 B - 35 F.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Grundlæggende betingelser for anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde (C.B.2.13.5.1)
  • Opgørelse af gevinst og tab (C.B.2.13.5.2)
  • Beholdningsoversigt og saldo for stifterskat (C.B.2.13.5.3)
  • Udlodninger og dispositioner, der ikke er omfattet af ABL § 35 D, vedrørende aktier på beholdningsoversigten (C.B.2.13.5.4)
  • Oplysningspligt og sikkerhedsstillelse (C.B.2.13.5.5)

Regel

Fysiske personer og dødsboer kan overdrage (donere) aktierne i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden, at dette udløser beskatning ved overdragelsen. Se ABL §§ 35 B - 35 F

Reglerne har virkning for overdragelse af aktier, der foretages den 1. januar 2021 eller senere, og som for både overdrageren og fonden foretages i indkomståret 2021 eller senere indkomstår. Se § 7, stk. 2, i lov nr. 1836 af 8. december 2020.

Overdragerens avanceskat (stifterskatten) opgøres på overdragelsestidspunktet. Stifterskatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet med den for fonden på dette tidspunkt gældende skattesats. Stifterskatten udskydes, indtil fonden enten afstår aktierne, modtager udbytte mv.

Der udarbejdes en beholdningsoversigt over samtlige aktier, der overdrages til fonden ved anvendelse af de pågældende regler for overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde.