Dato for udgivelse
18 Jan 2021 12:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Nov 2020 11:34
SKM-nummer
SKM2021.29.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
17-0992335
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, ny, brugt, afgiftspligtig, værdi
Resumé

Sagen angik, om en bil, som et selskab havde købt og videresolgt, skulle indregistreres som et nyt eller brugt køretøj. Bilen blev indregistreret første gang den 30. oktober 2014 for én dag. Selskabet købte bilen den 1. juli 2015 uden registreringsafgift. Bilens kilometerstand fremgik ikke af købsfakturaen. Det blev under sagen oplyst, at bilen ved ankomsten til Danmark havde kørt 7 km, hvorefter der blev kørt 10 km prøvekørsel, således at den herefter havde kørt 17 km i alt. En ansat hos det firma, der udleverede bilen til selskabet, havde den 20. februar 2017 oplyst, at bilen var helt ny og højest havde kørt 100 km, da bilen den 8. juli 2015 blev udleveret til selskabet. Bilen blev synet og toldsynet den 16. juli 2015, hvor kilometerstanden blev aflæst til 25.000 km. Den teknisk ansvarlige for synshallen havde oplyst, at han ikke kunne udelukke, at kilometerstanden blev aflæst forkert ved synet. Den 17. juli 2015 solgte selskabet bilen som brugt.

Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten det usandsynligt, at bilen skulle have kørt 25.000 km den 16. juli 2015, hvor den blev synet. Landsskatteretten henviste til oplysningen om, at det ikke kunne udelukkes, at kilometerstanden da blev aflæst forkert.

Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs (nu Motorstyrelsen) afgørelse, hvorefter bilen skulle indregistreres som ny.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1 - 3, § 2, stk. 1, § 8, stk. 1, 1-3 pkt., § 9, stk. 1, § 9, stk. 4, § 10, stk. 1
Bekendtgørelse om registreringsafgift § 27

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit I.A.1.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit I.A.1.5.3.1.1

SKAT (nu Motorstyrelsen) har opkrævet 451.349 kr. i registreringsafgift for køretøjet Porsche Cayenne stel.nr. […] under henvisning til at køretøjet skulle være indregistreret som et nyt køretøj, jf. registreringsafgiftslovens §§ 8 og 9 i dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabet [H1] har drevet virksomhed med salg af personbiler, varebiler og minibusser. Selskabet har haft tilladelse til selv, månedsvis, at værdiansætte og angive registreringsafgift.

Selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 1. november 2018.

Sagen vedrører berigtigelse af den afgiftspligtige værdi for køretøjet Porsche Cayenne stel.nr. […], idet SKAT er af den opfattelse, at køretøjet skulle være indregistreret som et nyt køretøj. 

Køretøjet blev indregistreret første gang den 30. oktober 2014 i Tyskland, for én dag.

Selskabet købte køretøjet den 1. juli 2015 fra G1 IVS uden registreringsafgift til 637.500 kr. Køretøjets kilometerstand fremgår ikke af fakturaen.

B, der var ansat i G2, har den 20. februar 2017 udtalt, at køretøjet var helt nyt og højest havde kørt 100 km på overdragelsestidspunktet den 8. juli 2015 til selskabet. Han har endvidere udtalt, at køretøjet blev udleveret personligt til A den 8. juli 2015 hos G2.

Køretøjet blev synet og toldsynet den 16. juli 2015, hvor køretøjets stand blev angivet til middel, og kilometerstanden blev aflæst til 25.000 km.

C, der er teknisk ansvarlig for G3 ApS, har oplyst, at han ikke kan udelukke, at kilometerstanden blev aflæst forkert på synsdatoen den 16. juli 2015.

Selskabet solgte den 17. juli 2015 køretøjet til D til en salgspris på 1.096.220 kr. inklusiv registreringsafgift. Selskabet anmeldte samme dato køretøjet til afgiftsberigtigelse som et brugt køretøj med en nypris på 1.531.207 kr. og en handelspris på 1.059.800 kr. på månedsangivelsen til SKAT. 

Køretøjet har ikke været indregistreret i Danmark, før det blev solgt til D. Dette medfører, at køretøjet skulle have kørt ca. 25.000 km i perioden fra 8. juli 2015 til 16. juli 2015.

SKATs afgørelse
SKAT opkræver yderligere registreringsafgift på i alt 451.349 kr., idet SKAT er af den opfattelse, at sagens køretøj er indregistreret med en for lav afgiftspligtig værdi.

SKAT har som begrundelse anført følgende (uddrag): 

"[…]

I forbindelse med H1 A/S’s indregistrering af ovennævnte Porsche Cayenne Diesel den 17. juli 2015 er der anvendt en for lav afgiftspligtig værdi.

Der opkræves yderligere registreringsafgift med 451.349 kr.

[…]

Sagsfremstilling og begrundelsen for afgørelsen er følgende:

Hvilke oplysninger danner grundlag for dette forslag

I dette forslag indgår, udover oplysninger fra SKAT, også oplysninger, som SKAT har modtaget fra Politiet i henhold til Forvaltningslovens § 28.

1. Om H1 A/S (cvr nr. […])

H1 A/S er 100 % ejet af H2 Holding ApS (cvr nr. […]), som igen er 100% ejet af A.

Selskabet, som er beliggende på [adr.], er autoriseret forhandler af […], […] og […] køretøjer. Der sælges også dyrere brugte køretøjer.

Selskabet har regnskabsår fra 1. oktober til 30. september.

Af årsrapport for 2014/2015 fremgår det, at selskabet gennemsnitlig havde 15 medarbejdere. Egenkapitalen udgjorde pr 30. september 2015 11.845.000 kr. Selskabet havde for kalenderåret 2015 en omsætning på 46,2 mill. kr (ekskl. moms)

A har været direktør i selskabet siden dets stiftelse 1. oktober 2009. I perioden 1. april 2016 til 14. september 2016 har E tillige være direktør.

Selskabet har været momsregistreret siden 1. oktober 2009.

Selskabet er tillige registreret for registreringsafgift af motorkøretøjer fra den 8. oktober 2009. Registreringen indebærer, at selskabet har tilladelse til selv, månedsvis, at værdiansætte og angive registreringsafgift.

2. Faktiske forhold

Resume:

Køretøjet importeres til Danmark i oktober 2013. Der er tale om et nyt køretøj. I oktober 2014 bliver køretøjet indregistreret i Tyskland for én dag.

Senere, i november 2014 sælges køretøjet til G4, Tyskland. G4 er repræsenteret af A. Pris 490.385 kr. Betaling sker 12. november 2014, 8.500 euro (omregnet til 63.253 kr.) samt 7. juli 2015, 77.000 kr. og 8. juli 2015 350.000 kr., i alt 490.253 kr.

Betaling sker til virksomheden G5 A/S, som ejer G2 og G6.

Ifølge faktura af 1. juli 2015 sælges køretøjet af virksomheden G1 IVS til H1 A/S. Betaling fra H1 A/S til G1 IVS sker den 27. oktober 2015. SKAT er ikke bekendt med baggrunden for at G1 IVS udsteder fakturaen.

Den 8. juli 2015 udleveres køretøjet fra G5 A/S til A. Køretøjet har kørt under 100 km. Den 16. juli 2015 synes køretøjet og har da angiveligt kørt 25.000 km. Registreringsafgift for køretøjet angives af H1 A/S.

[…]

2.1 Oplysninger fra Politiet

Det fremgår af politirapport, j nr. […], bilag 38-15, blandt andet at:

G2 v/sælger B forklarede den 20.02.17, at det var mistænkte, A, som havde repræsenteret det tyske selskab G4 GmbH i forbindelse med salget af bilen. Al kommunikation var foregået gennem A. Bilen blev udleveret personligt til A den 08.07.2015 hos G2 på adressen […]. Den leveringsdato, som fremgik af fakturaen var forkert.

Sælger, B, oplyste endvidere, at den omhandlede Porsche Cayenne var en helt ny køretøj, som højst havde kørt 100 km, da den blev overdraget til A.

Bilen blev synet i Danmark den 16.07.2015 kl.14:54 hos G3 ApS, [adr.]. Der blev ved den lejlighed anført et km-tal på 25.000. Bilen blev efterfølgende den 17.07.15 indregistreret af H1 A/S til D. Jf. registreringsanmeldelsen indsendt til SKAT af H1 A/S blev bilens afgiftspligtige værdi i den forbindelse fastsat til 389.119 dkk. Dette beløb blev angivet af H1 og dannede grundlag for beregningen af registreringsafgiften. SKAT oplyste, at H1 A/S efterfølgende havde indbetalt registreringsafgiften på 660.367 dkk.

Teknisk ansvarlig for G3 ApS, C, oplyste den 240217, at han ikke kunne udelukke, at kilometertallet var blevet aflæst forkert. Det var før sket, at hans ansatte forvekslede kilometertallet med bilens angivelsen af kilometertallet for næste serviceeftersyn. Denne fejl kunne også været sket i dette tilfælde.

Porschen blev solgt den 17.07.15 til D for 1.100.000 dkk inkl. registreringsafgift på 660.367 dkk. I den forbindelse tog H1 en BMW X5 i bytte til en værdi af 650.000 dkk. Denne bil blev knapt 2 måneder senere solgt for blot 540.000 dkk. Resten af Porschen blev betalt henholdsvis ved optagelse af et lån hos F1-Bank på 400.000 dkk. og betaling af 50.000 dkk. kontant, som blev modposteret på mellemregningskontoen for A.

2.2 Købs- og salgspriser mv ifølge fremlagt dokumentation

I tabellen nedenfor er anført udgifter og indtægter for handelsforløbet for H1 A/S.
[…]
Handelsforløbet viser at køretøjet købes den 1. juli 2015 for 510.000 kr., eksklusiv moms, og sælges den 17. juli 2015 for 352.463 kr., eksklusiv moms, hvilket giver et samlet underskud på 157.537 kr.

Udgifter

Kr.

01-07-2015

Omkostninger til indkøb - eksklusiv moms
Faktura 764 fra G1 IVS

510.000

17-07-2015

Registreringsafgift

660.367

i alt: udgifter

1.170.367

Indtægter

17-07-2015

Salgspris til D, netto kontant

1.100.000

- moms
1.096.220 - registreringsafgift 660.367 = 435.853 kr som er inklusiv moms. Moms 20% herefter

 87.170

i alt: indtægter

1.012.830

Underskud

157.537

Finansieringen er iflg. oplysninger i politirapport foregået på følgende måde:

Byttebil BMW X5

650.000

Lån F1-Bank

400.000

Kontant, som blev modposteret på mellemregningskontoen for A.

50.000

1.100.000

Det fremgår af politirapport om byttebilen (som også citeret ovenfor i punkt 2.1):

I den forbindelse tog H1 en BMW X5 i bytte til en værdi af 650.000 dkk. Denne bil blev knapt 2 måneder senere solgt for blot 540.000 dkk.

3. Afgifts- og momsmæssig behandling hos G7 af køretøjet

3.1 Afgift

H1 A/S påfører køretøjet på månedsangivelsen for registreringsafgift for juli måned 2015. Den afgiftspligtige værdi anføres til at være 389.119 kr. Der angives registreringsafgift med 660.367 kr.

I grundlagt for angivelsen, oplyses det, at der er tale om et brugt køretøj.

[…]

5 SKATS bemærkninger

5.1 SKAT anser det for godtgjort, at der er tale om et nyt køretøj:

1) Det fremgår af rapport fra […] Politi at G2 v/ sælger B, har oplyst at køretøjet ved udleveringen til A, den 8. juli 2015, højst havde kørt 100 km.

2) Bilen har tidligere, den 30. oktober 2014, været indregistreret i Tyskland med registreringsnummer […]. Der var tale om en dagsregistrering, som kun var gyldig på denne ene dag.

Indregistreringen i Tyskland er sket på foranledning af G2 og transport til og fra Tyskland er sket med biltransport og betalt af G2. Indregistreringen skete for at imødekomme ny EU regler om automatisk dæktryksovervågningssystem.

Af salgsslutseddel af 26. november 2014, fremgår det at der er tale om et brugt køretøj med første indregistrering den 30. oktober 2014.

SKAT anser det for klarlagt, at baggrunden for at køretøjet i salgsslutseddel af 26. november 2014 beskrives som brugt (på trods af det højst havde kørt 100 km ved udleveringen den 8. juli 2015), udelukkende er den tidligere endags-registrering.

3) SKAT har ikke oplysning om at køretøjet har været indregistreret i perioden 31. oktober 2014 til 17. juli 2015.

4) Ved syn den 16. juli 2015 er kilometerstand anført til at være 25.000.

SKAT anser det ikke for sandsynligt, at køretøjet har kørt over 24.000 km. i perioden 8. til 16. juli 2015, idet køretøjet i den periode endnu ikke var indregistreret.

5) I faktura 41384 af 17. juli 2015 fra H1 A/S til D, for køretøjet, er rubrik for "Km. stand" ikke udfyldt.

SKAT finder det unormalt, at der ikke anføres kilometerstand ved salg af et (angiveligt) brugt køretøj.

Der skal efter SKATs vurdering betales registreringsafgift efter reglerne for nye køretøjer - jævnfør § 27 i Bekendtgørelse om registreringsafgift- idet køretøjet er importeret til Danmark som nyt i oktober 2013 og er derfor under fire år gammel - og samtidig har kørt under 2.000 km - ved indregistrering i Danmark i juli 2015.

Der er ikke i de fremlagte dokumenter oplysninger om at køretøjet har beskadigelser eller viser spor af slitage.

5.2 SKAT anser det for godtgjort, at købs- og salgspriser ikke er korrekte

H1 A/S har angiveligt haft et tab på 157.537 kr. i forbindelse med salg af den omhandlede Porsche Cheyenne (køretøjet købes den 1. juli 2015 for 510.000 kr., eksklusiv moms, og sælges den 17. juli 2015 for 352.463 kr., eksklusiv moms og registreringsafgift) hvis beregningen foretages på grundlag af den dokumentation, der er til rådighed for SKAT:

Udgifter

Kr.

01-07-2015

Omkostninger til indkøb - eksklusiv moms
Faktura 764 fra G1 IVS

510.000

17-07-2015

Registreringsafgift

660.367

i alt: udgifter

1.170.367

Indtægter

17-07-2015

Salgspris til D, netto kontant

1.100.000

- moms
1.096.220 - registreringsafgift 660.367 = 435.853 kr som er inklusiv moms. Moms herefter

 87.170

i alt: indtægter

1.012.830

Underskud

157.537

SKAT bemærker at H1 A/S angiveligt købte køretøjet den 1. juli 2015 fra G1 IVS og solgte det til D mindre end 3 uger senere, den 17. juli 2015.

SKAT finder det ikke sandsynligt, at en professionel autovirksomhed som H1 A/S, så hurtigt (køretøjet har været til salg i under tre uger), vil acceptere et tab på 157.537 kr. 

Det er SKATs konklusion, at de beløb der fremgår af de fremlagte fakturaer fra G1 IVS samt fra H1 A/S til D, ikke er udtryk for faktiske handelspriser.

6. Yderligere registreringsafgift

6.1 Beregning af registreringsafgift

Ifølge registreringsafgiftslovens § 8 er den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet.

H1 A/S har selv anmeldt, værdisat samt ført køretøjet på månedsangivelsen for registreringsafgift for juli måned 2015. Den afgiftspligtige værdi anføres til at være 389.119 kr. Der angives registreringsafgift med 660.367 kr. Beregningen er sket som et brugt køretøj.

Af registreringsafgiftslovens § 8 fremgår endvidere, at der "I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler". Køretøjets afgiftspligtige værdi beregnet på dette grundlag udgør:

Indkøbspris (importpris) 65.341 euro (omregnet ved anvendelse eurokurs noteret af Nationalbanken den 10. oktober 2013, 7,4594)

487.404 kr.

Minimum avance 9%

43.866 kr.

Subtotal

531.270 kr.

Moms, 25 %

132.817 kr.

Afgiftspligtig værdi

664.087 kr.

Registreringsafgiften beregnet på grundlag af en afgiftspligtig værdi af 664.087 kr. udgør 1.111.716 kr (bilag 13).

H1 A/S har angivet 660.367 kr. Der opkræves yderligere registreringsafgift på 451.349 kr.

[…]

8. Skatteyders opfattelse og begrundelse:
Den 27. september 2017 har advokatfirmaet R1 (R1), på vegne af A og H1 A/S m.fl., fremkommet med bemærkninger til fremsendte forslag. Bemærkningerne er vedlagt denne afgørelse.

[…]

I forbindelse med sag om registreringsafgift vedrørende Porsche Cayenne bestrider R1 forhøjelsen med henvisning til, at der var tale om en brugt bil, hvilket også fremgår af synsregistreringer.

9. SKATS bemærkninger og endelige afgørelse:

[…]

R1 har valgt ikke at fremlægge eventuel dokumentation for at der er tale om et brugt køretøj på indregistreringstidspunktet.

Det er herefter SKATS endelige afgørelse at der opkræves registreringsafgift med 451.349 kr.

10. Begrundelsespligt

SKAT anser det for at være nødvendigt, jf. Forvaltningslovens §24, stk. 2 om begrundelsespligt,

At beskrive forhold om betaling af køretøjet til G2,

At anvende oplysning om importpris indhentet hos køretøjets importør, for dokumentation af bestemmelserne i Registreringsafgiftslovens § 8, 3. punktum "I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler".

[…]"

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at Selskabets registreringsafgiftstilsvar for perioden juli 2015 nedsættes med 451.349 kr.

Til støtte for påstanden, har selskabets repræsentant anført følgende [uddrag]:

"Nærværende sag drejer sig om i hvilket omfang klagers registreringsafgiftstilsvar for juli 2015 skal forhøjes som følge af afgiftsberigelsen af en Porsche Cayenne, der af klager er afgiftsberigtiget som en brugt bil, men som efter SKATs opfattelse skulle afgiftsberigtiges som en ny bil.

[…]

For en nærmere belysning af de faktiske omstændigheder i sagen henvises i første omgang til sagsfremstillingen indeholdt i SKATs afgørelse af den 3.11.2017, jf. bilag 1.

[…]

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at H1 A/S har erhvervet og solgt en brugt Porsche Cayenne, således som det også fremgår af bilens kilometerregistreringer, bl.a. hos bilsynsmyndigheden."

Motorstyrelsens udtalelse
Skatteankestyrelsens udkast til afgørelse har været i høring hos Motorstyrelsen, der den 5. oktober 2020 har fremsendt følgende bemærkninger (uddrag):

"Motorstyrelsen kan ikke tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling i sagen.

Vi bemærker for det første, at Skatteankestyrelsen ikke tillægger G2s ansatte Bs udtalelse af 20. februar 2017 værdi. Sælgeren af køretøjet udtaler, at bilen er helt ny og har gået højst 100 km på overdragelsestidspunktet den 8. juli 2015. I relation til afgiftssagen er sælgeren et uvildigt vidne, hvorfor der ikke er grund til at betvivle hans oplysning herom.  Bilen bliver toldsynet den 16. juli 2015, altså 8 dage senere. Ved toldsynet har bilen kørt 25.000 km. Det er vores vurdering, at køretøjet under ingen omstændigheder har kørt 25.000 km på 8 dage, da dette vil medføre en gennemsnitshastighed på over 130 km/t ved konstant kørsel 24 timer i døgnet. Vi kan derfor konkludere, at Skatteankestyrelsen finder, at udtalelsen fra B ikke kan tillægges værdi. Det er vores opfattelse, at udtalelsen fra sælgeren B skal tillægges værdi, særligt taget de øvrige omstændigheder i betragtning.

Vi har ved samtale med G2 fået bekræftet, at det konkrete køretøj i oktober 2014 havde kørt 17 km. Køretøjet havde kørt 7 km, da det ankom fra Tyskland og G2 kørte yderligere 10 km prøvekørsel, som er standard for alle Porsche Cayenne. Det kan derfor dokumenteres, at køretøjet i oktober 2014 havde kørt 17 km.

I perioden fra oktober 2014 til juli 2015 skal køretøjet have kørt 25.000 km, hvis vi ser bort fra sælgeren Bs udtalelse. Spørgsmålet er blot, hvor køretøjet skal have kørt de 25.000 km. Køretøjet har ikke været indregistreret, hvorfor det ikke lovligt har kunne ibrugtages på vejene, hverken i Danmark eller andet sted i EU. Der ses ikke oplysninger i sagen om, at køretøjet har været uden for EU. Såfremt dette er tilfældet bør dette dokumenteres af klager.

Vi vil desuden bemærke, at den teknisk ansvarlige for G3 ApS, C, oplyste, at han ikke kunne udelukke, at kilometertallet var blevet aflæst forkert. Dette understøtter vores opfattelse af, at der muligvis har været angivet en forkert kilometerstand ved toldsynet den 16. juli 2015.

Det konkrete køretøj med stelnummer […] har aldrig været indregistreret i Danmark før overdragelsen til klager. Det vil med andre ord sige, at bilen ikke kan have kørt de 25.000 km i Danmark.

Vi har ved opslag i det internationale system EUCARIS fået bekræftet, at dette køretøj heller ikke har været indregistreret andre steder i EU. Den eneste registrering af køretøjet er en endags registrering i Tyskland den 30. oktober 2014. Køretøjets endags registrering i Tyskland kan ikke have medført et kilometerantal på 25.000 km.

Det er vores opfattelse, at sagens omstændigheder gør, at toldsynets angivelse af kilometerstanden ikke kan lægges til grund. Det er vores opfattelse, at det påhviler den afgiftspligtige at dokumentere en kilometerstand, såfremt et køretøj ønskes indregistreret som brugt når køretøjet aldrig har været indregistreret i hverken Danmark eller udlandet før."

Selskabets bemærkninger
Motorstyrelsens bemærkninger har været sendt i høring hos selskabets repræsentant. Selskabets repræsentant har den 19. oktober 2020 meddelt, at konkursboet ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

Landsskatterettens afgørelse
Inden et køretøj tages i brug på færdselslovens område, skal køretøjet registreres i køretøjsregistreret, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014.

Det er udgangspunktet, at der betales fuld registreringsafgift af et køretøj i forbindelse med første registrering her i landet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1 - 3.

Køretøjets registreringsafgift beregnes på grundlag af den afgiftspligtige værdi.

Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. Den afgiftspligtige værdi må ikke være lavere end den pris, der er betalt for køretøjet, jf. dog § 9, stk. 4. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 1-3 pkt.

Den almindelige pris for et nyt køretøj ved salg til bruger kan anmeldes for told- og skatteforvaltningen af den, som har fastsat prisen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilket udstyr den anmeldte pris omfatter, jf. registreringsafgiftslovens § 9, stk. 1.

For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres, jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1.

Det fremgår af bekendtgørelse om registreringsafgift § 27, dagældende bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013, at et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt, indtil det har kørt 2.000 km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt, jf. dog § 31.

Porschen blev indregistreret første gang i Tyskland den 30. oktober 2014 for én dag. Ifølge de oplysninger, Motorstyrelsen har indhentet fra G2, havde bilen kørt 7 km ved ankomsten til Danmark, hvorefter der blev kørt 10 km prøvekørsel, således at den herefter havde kørt 17 km i alt. B, der var ansat i G2, har den 20. februar 2017 oplyst, at bilen var helt ny og højest havde kørt 100 km den 8. juli 2015, da den blev udleveret til A hos G2.

Porschen har ikke været indregistreret permanent i Danmark eller i et andet EU-land før indregistreringen i Danmark den 16. juli 2015. Porschen kunne derfor ikke lovligt være taget i brug på færdselslovens område inden indregistreringen den 16. juli 2015.

På dette grundlag finder Landsskatteretten det usandsynligt, at Porschen skulle have kørt 25.000 km den 16. juli 2015, hvor den blev synet. C, G3 ApS, har også oplyst, at han ikke kan udelukke, at kilometerstanden da blev aflæst forkert.

Landsskatteretten finder herefter, at der er tale om et nyt køretøj, jf. bekendtgørelse om registreringsafgift § 27 i dagældende bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.