Indhold

Dette afsnit handler om undtagelserne til hovedreglen om fristen for Toldstyrelsen at meddele toldskyld.

Afsnittet indeholder:

  • Forlængelse af meddelelsesfristen
  • Suspension af meddelelsesfristen ved indgivelse af klage
  • Suspension af meddelelsesfristen i høringsperioden
  • Suspension af meddelelsesfristen ved genindførsel af toldskyld

Bemærk

At meddelelsesfristen suspenderes betyder, at fristen midlertidigt sættes i bero. Fristen stopper med at løbe ved suspensionens indtræden og løber videre, når suspensionsperioden er udløbet.

Forlængelse af meddelelsesfristen

Toldstyrelsens frist for at meddele krav på toldskyld overfor debitor forlænges til 10 år, hvis toldskylden er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning. Se EUTK art. 103, stk. 2 og TDL § 30 b.

Ved handling forstås også en undladelse, fx en undladelse til at angive varer.

Det er ikke et krav, at der rejses eller gennemføres en straffesag, for at kunne anvende denne fravigelse fra hovedreglen.

Suspension af meddelelsesfristen ved indgivelse af klage

Hvis debitor indgiver en klage efter EUTK art. 44, over Toldstyrelsens afgørelse om toldskyld, suspenderes meddelelsesfristen fra den dato, hvor klagen indgives, og indtil klageproceduren er afsluttet. Se EUTK art. 103, stk. 3, litra a.

Suspension af meddelelsesfristen er betinget af, at klagen indgives inden meddelelsesfristens udløb.

Såvel den 3-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 1) som den 10-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 2) kan suspenderes efter denne regel.

Suspension i klageperioden kan (også) anvendes i en sag, hvor meddelelsesfristen tidligere er suspenderet i høringsperioden; fx kan meddelelsesfristen i første omgang suspenderes i høringsperioden, og så igen ved indgivelse af klage.

Se også

Se afsnit A.A.7.4.9.3 for klagevejledning.

Se afsnit A.A.10 for mere om klage og domstolsprøvelse.

Suspension af meddelelsesfristen i høringsperioden

Toldstyrelsens frist at meddele krav på toldskyld overfor debitor suspenderes fra den dato forslag til afgørelse om toldskyld er modtaget af debitor og indtil udløbet af høringsfristen. Se EUTK art. 103, stk. 3, litra b. Se også afsnit A.A.7.4.5.3 om høringsfristens længde.

Suspension af meddelelsesfristen er betinget af, at forslag til afgørelse om toldskyld er meddelt og modtaget af debitor inden meddelelsesfristens udløb.

Såvel den 3-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 1) som den 10-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 2) kan suspenderes efter denne regel.

Suspension af meddelelsesfristen ved genindførsel af toldskyld

Hvis der genindføres en toldskyld i medfør af EUTK art. 116, stk. 7, suspenderes meddelelsesfristen fra den dato, ansøgningen om godtgørelse eller fritagelse blev indgivet efter EUTK art. 121 og indtil den dato, der træffes afgørelse. Se EUTK art. 103, stk. 4.

Såvel den 3-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 1) som den 10-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 2) kan suspenderes efter denne regel.