De amerikanske skattemyndigheder meddelte i begyndelsen af 2021, at koderne der anvendes til manglende gyldigt amerikansk skatteidentifikationsnummer (US-TIN) ændres.

Reglerne for anvendelse af koderne har virkning for indberetninger, som foretages til Skattestyrelsen til april i år, 2021.

Muligheden for at udfylde US-TIN med 9*A udgår, som det også tidligere er blevet udmeldt. 
Som indberetter skal du være opmærksom på, at:

 • i de situationer hvor en FATCA-indberetning ikke indeholder et gyldigt US-TIN, skal du i stedet anvende kodeværdierne, som er listet nedenfor.
 • de nye koder ikke erstatter US-TIN, men alene er en forklaring på, hvorfor et US-TIN ikke findes i indberetningen. Som indberetter skal du derfor fortsat indhente gyldige US-TIN i overensstemmelse med de gældende due diligence bestemmelser.

Skattestyrelsen holder fortsat muligheden for at indberette 9*0 åben.

Du skal som indberetter være opmærksom på, at de amerikanske skattemyndigheder ikke anser 9*0 som en "acceptabel" værdi.

Se koderne og deres beskrivelser nedenfor.

 Koden er for allerede eksisterende person-konti med kun amerikansk indicie værende, amerikansk fødested. 

Koden er for nye person-konti som: 

 • har indicie for amerikansk fødested

og som enten:

 • har en ændring i omstændigheder, som medfører at den egenerklæring der oprindeligt blev fremskaffet ved kontooprettelse, er forkert eller upålidelig, og en ny egenerklæring er ikke blevet fremskaffet, eller
 • var under værdigrænsen for dokumentering og indberetning af kontoen for tidspunktet for kontooprettelsen og efterfølgende har overskredet værdigrænsen og egenerklæring er ikke blevet fremskaffet.

Koden er for allerede eksisterende person- og enhedskonti som: 

 • har amerikanske indicie andet end et amerikansk fødested

og som enten:

 • har en ændring i omstændighederne, der medfører at egenerklæring eller anden dokumentation, der oprindeligt blev fremskaffet, var forkert eller upålidelig, og en ny egenerklæring eller anden dokumentation er ikke fremskaffet, eller
 • var under værdigrænsen for dokumentering og indberetning af kontoen på tidspunktet for kontooprettelsen og har efterfølgende har overskredet værdigrænsen, og der er ikke fremskaffet egenerklæring eller anden dokumentation.

Koden er for ny person- og enhedskonto som:

 • har amerikanske indicie, andre end amerikansk fødested

og som enten:

 • har en ændring i omstændighederne, der medfører at egenerklæringen eller anden dokumentation, der oprindeligt blev fremskaffet, er forkert eller upålidelig og en ny egenerklæring eller anden dokumentation er ikke fremskaffet, eller
 • var under værdigrænsen for dokumentation og indberetning af kontoen på tidspunktet for kontooprettelsen og har efterfølgende har overskredet værdigrænsen, og en egenerklæring eller anden dokumentation er ikke fremskaffet.

Koden er for allerede eksisterende enhedskonti med kontosaldo på mere end 1.000.000 USD og ejes af en passiv NFFE, hvor der ikke er fremskaffet en egenerklæring, og der er ikke identificeret nogen amerikanske indicier i forhold til dens kontrollerende personer.

Koden er for eksisterende konto, hvor: 
•    US-TIN ikke er fremskaffet
•    beløbsgrænsen er overskredet
•    konto er hvilende (se nedenstående definition) 

Hvilende konto 

En hvilende konto er i relation til kode 777777777 defineret ved, at kontohaveren af den hvilende konto eller nogen anden konto hos det finansielle institut: 
•    Ikke har foretaget transaktion de seneste 3 år med det finansielle institut 
•    Ikke har kommunikeret de seneste 6 år med det finansielle institut

9*2 kan udelukkende anvendes som kode for manglende US-TIN ved eksisterende person-konti, hvor det eneste US-indicie er amerikansk fødested. Tilstedeværelse af et hvilket som helst andet US-indicie medfører, at 9*2 ikke kan anvendes.


Ingen af de 2 betingelser, som er knyttet til 9*4 er opfyldt. Der er derfor ingen af de nye koder for manglende US-TIN, som må anvendes. 

Uanset om den yderligere dokumentation udgør et US indicie, vil hverken 9*3 eller 9*5 kunne anvendes, da der ikke er ændring i omstændighederne. Det er for både 9*3 og 9*5 en forudsætning, at et af kriterierne er opfyldt (ændring i omstændighederne eller værdigrænse oversteget).