Indtil 1. januar 2020 var visse hybride obligationer omfattet af kursgevinstloven, som følge af særlige regler i ligningsloven og kursgevinstloven. De blev beskattet som andre obligationer, og din bank indberettede om renter, handler og beholdning. Men med den nye lovændring vil der være hybride obligationer, der ikke længere er omfattet af kursgevinstloven, men derimod beskattes efter statsskatteloven.

Fra indkomståret 2020 indberetter din bank derfor ikke om afkast, handler og beholdning for en lang række hybride obligationer, som er omfattet af lovændringen. Af samme grund kan du ikke længere se oplysninger om disse hybride obligationer i dine skatteoplysninger på skat.dk.

For de obligationer, der ikke er indberettet af din bank, skal du selv oplyse om de løbende indtægter (renter/afkast) på din årsopgørelse. Du skal også selv opgøre og oplyse om fortjeneste og tab ved salg og indfrielse. Læs mere under Det skal du skrive på din årsopgørelse.

De hybride obligationer (gældsinstrumenter), hvor reglerne er ændret, er hybride obligationer:   

  • der ikke har noget fastsat forfaldstidspunkt - og
  • hvor udsteder er en stat, et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab, et investeringsforvaltningsselskab eller et forsikringsselskab indenfor EU/EØS
  • der alene var omfattet af kursgevinstloven på grund af de nu ophævede kursgevinstlovs § 1, stk. 5 og stk. 6

Der vil dog fortsat være hybride obligationer, der er omfattet af kursgevinstloven. Disse obligationer er normalt kendetegnet ved, at selvom der ikke er fastsat et forfaldstidspunkt, så har udsteder et økonomisk incitament til at indfri dem efter en kort årrække. Fx på grund af et step-up til renten.

Skattestyrelsen har for 2021 justeret de kendetegn, som skal afgøre, hvilke hybride obligationer der ikke anses for en fordring og derfor ikke skal indberettes om.

Kendetegnene for 2021 er:

  • obligationen er udstedt uden fastsat forfaldstidspunkt eller med en løbetid på mere end 100 år, og
  • der er ikke et økonomisk incitament til indfrielse i form at step-up til renten

Skattestyrelsens justering i 2021 kan give anledning til, at din bank ændrer den indberetning, der er foretaget for indkomståret 2020.

Ændrer banken indberetningen for 2020, skal du selv være opmærksom på, om din årsopgørelse skal ændres.

Der er tale om spekulation, hvis du køber en hybrid obligation for at opnå en fortjeneste ved et senere salg eller får indfriet før tid.

Køber du en hybrid obligation, som ikke længere er omfattet af kursgevinstloven, skal du oplyse din fortjeneste og dit tab på din årsopgørelse, hver gang du sælger eller får indfriet.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har købt hybride obligationer med henblik på fortjeneste, skal du lave en helhedsvurdering på baggrund af forskellige omstændigheder ved købet.

Du kan også få et bindende svar med en konkret vurdering.

Hvis du som privatperson derimod køber og sælger hybride obligationer, hvor der ikke er tale om spekulation, er din fortjeneste skattefri efter statsskatteloven § 5 a, og du vil heller ikke få fradrag for dit tab. 

Husk dog altid at oplyse om de løbende indtægter (renter) på din årsopgørelse, da de er skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

Der gælder særlige regler, hvis du er næringsdrivende med handel med hybride obligationer.

Læs mere om regler for næringsdrivende i Den juridiske vejledning

Læs mere om spekulation i Den juridiske vejledning

Hvis du havde hybride obligationer i din beholdning den 31. december 2019, der efter lovændringen ikke længere er omfattet af kursgevinstloven, anses de for at være solgt og genkøbt til kursværdien den 31. december 2019.

Du skal i oplysningsskemaet for 2019 oplyse om gevinst/tab (kursværdien den 31. december 2019 minus købsprisen), og du bliver beskattet/får fradrag i kapitalindkomsten.

Hvis obligationerne er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse om gevinst/tab i rubrik 32. Hvis obligationerne ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse om gevinst/tab i rubrik 40.

Har du glemt at oplyse om fortjeneste eller tab på din årsopgørelse for 2019, skal du rette den.

Log ind og ret din årsopgørelse

Hybride obligationer, der var omfattet af lovændringen, som du har i din beholdning den 1. januar 2020, anses som anskaffet til kursværdien 31. december 2019.

Når du sælger eller får indfriet hybride obligationer, og der er tale om spekulation, skal du opgøre, om du har fået en kursgevinst eller kurstab. Kursgevinsten eller -tabet er forskellen mellem købs- og salgsprisen. Ved indfrielse er det forskellen mellem indfrielsessummen og købsprisen.

Har du direkte omkostninger ved salg/indfrielse og køb (fx kurtage), kan du trække dem fra i din opgørelse. Du medregner kursgevinst og -tab, når obligationerne er solgt eller indfriet (realiseret).

Du skal medregne både børs- og valutakursændringer for obligationer i fremmed valuta. Du skal derfor omregne din salgs- og købspris til danske kroner på både salgs- og købstidspunktet.

Har du købt flere hybride obligationer, som ikke længere er omfattet af kursgevinstloven, skal du opgøre kursgevinst og kurstab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at de obligationer, du har købt først, er dem du sælger først. Du skal opgøre hver handel for sig, hvilket betyder, at du ikke må modregne et tab fra en handel i en anden handels fortjeneste.

I eksempel 1 og 2 nedenfor kan du se, hvordan du opgør dine handler efter FIFO-princippet, og om du har fortjeneste eller tab. Fortjenesten og tabet skal du oplyse på din årsopgørelse i hver sin rubrik (tab i rubrik 58 og fortjeneste i rubrik 20).

Eksempel 1: Køb og salg af hybride obligationer i 2020 efter FIFO-princippet (først-ind-først-ud)
Beskrivelse Værdi
Køb x-serie obligation 1. marts 2020 (100.000 kr. á kurs 98) 98.000 kr.
Køb x-serie obligation 1. juli 2020 (100.000 kr. á kurs 105,1) 105.100 kr.
Salg x-serie obligation 2. august 2020 (100.000 kr. á kurs 105) 105.000 kr.
Oplys gevinsten som personlig indkomst i rubrik 20 på oplysningsskemaet. Gevinsten opgøres som salget (105.000 kr.) fratrukket de først købte obligationer (98.000 kr.) 7.000 kr.
Salg x-serie obligation 1. november 2020 (100.000 kr. á kurs 102) 102.000 kr.
Oplys tabet som ligningsmæssigt fradrag i rubrik 58 på oplysningsskemaet (tabet opgøres som købet (105.100 kr.) fratrukket salget (102.000 kr.).

Du skal ikke modregne bundfradraget, der står ud for rubrikken. Tabet er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag.
3.100 kr.
Eksempel 2: Hvis du ejede hybride obligationer den 31. december 2019 og solgte efter den 1. januar 2020
Beskrivelse Værdi
Køb z-serie obligation 1. juli 2019 (100.000 kr. á kurs 95) 95.000 kr.
Kursværdi af obligationer i beholdning den 31. december 2019 (100.000 kr. á kurs 98) 98.000 kr.
Salg z-serie obligation 1. marts 2020 (100.000 kr. á kurs 100) 100.000 kr.
Gevinsten 2019
Gevinsten er kapitalindkomst i 2019. Oplys i rubrik 32, hvis obligationerne er optaget til handel på et reguleret marked. Oplys i rubrik 40, hvis obligationerne er optaget til handel på et ikke-reguleret marked

Kursværdien den 31. december 2019 (98.000 kr.) fratrukket købsprisen (95.000 kr.). På grund af de ændrede regler anses beholdningen den 31. december 2019 for solgt til kursværdien
3.000 kr.
Gevinst 2020
Gevinsten er personlig indkomst i 2020, som du skal oplyse i rubrik 20

Gevinsten opgøres som salget den 1. marts 2020 (100.000 kr.) fratrukket kursværdien pr. 31. december 2019 (98.000 kr.)
2.000 kr. 

Oplys altid om dine løbende indtægter

Du skal altid beskattes af de løbende indtægter (renter/afkast) som personlig indkomst, og du skal selv registrere de løbende indtægter i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Oplys altid om din fortjeneste og dit tab ved spekulation

Du skal selv oplyse både fortjeneste og tab på din årsopgørelse, hvis du har købt obligationer med henblik på fortjeneste (spekulation).

Hvis du derimod ikke har købt hybride obligationer med henblik på fortjeneste, skal du kun oplyse de løbende indtægter. I det tilfælde vil din gevinst ved salg af hybride obligationer være skattefri, og du vil ikke kunne få fradrag for et evt. tab.

Vær opmærksom på, at du ikke må modregne tab i fortjeneste. Du skal derimod oplyse tab og fortjeneste i hvert sit felt på din årsopgørelse.

Sådan oplyser du løbende renter, fortjeneste og tab på din årsopgørelse
Beskrivelse Indtast på din årsopgørelse
Løbende indtægter I rubrik 20
Fortjeneste ved spekulation I rubrik 20
Tab ved spekulation I rubrik 58 (du skal ikke modregne bundfradraget, som står ud for rubrikken)