Du kan bruge nødprocedurerne, hvis toldsystemerne eller EMCS ikke er tilgængelige, og du har brug for at toldbehandle varer her og nu.

Vær opmærksom på, at du kun må bruge nødproceduren, når det står i driftsmeddelelserne, eller du har fået tilladelse hos servicedesk eller et toldekspeditionssted.

Herunder følger en samlet, opdateret beskrivelse for anvendelse af nødprocedurer som følge af systemnedbrud i forbindelse med Import, EU-Forsendelse (NCTS), TIR (NCTS), udførsel (e-Export), Manifestsystemet, INF-SP, INF-STP og EU Customs Trader Portal.

Du kan få tilladelse til at bruge nødprocedure ved at henvende dig til Told Servicedesk på telefon 70 15 73 01, med mindre det allerede er meldt ud på Toldsystemets rullemenu. Udenfor Told Servicedesks åbningstid skal du henvende dig til de(t) berørte toldekspeditionssted(er). Hvis du vil anvende nødproceduren til INF-SP, INF-STP eller EU Customs Trader Portal, kan det dog kun ske ved at rette henvendelse til Toldvejledningen på telefon 72 22 12 02 eller til toldekspeditionen i Aarhus på telefon 72 38 03 52 eller mail Toldekspedition.Aarhus@toldst.dk. Du kan læse mere om nødproceduren for INF-systemerne længere nede på siden.

I de tilfælde hvor brugen af nødprocedure knytter sig til en enkelt virksomhed, skal virksomheden sende en mail efter nærmere aftale med Told Servicedesk. Tilladelsen/afslaget gives direkte til virksomheden i et retursvar, hvor det er angivet, hvor længe din virksomhed kan anvende nødproceduren og eventuelle særlige betingelser. Hvis det ikke er muligt at sende/modtage mail, kan vi give tilladelsen telefonisk.

I de tilfælde hvor der gives generel tilladelse til nødproceduren for en eller flere af procedurerne, offentliggøres dette, i det omfang det er muligt, på Toldsystemets rullemenu. Der skrives ligeledes på Toldsystemets rullemenu, når brugen af nødproceduren ophører.

Det kan som udgangspunkt forventes, at der gives tilladelse til at anvende nødproceduren, når årsagen/nedbruddet har varet, eller forventes at vare, mere end 30 til 60 minutter. De konkrete omstændigheder kan dog betyde, at tilladelsen enten gives tidligere eller at der afventes til et senere tidspunkt og tilladelsen gives altid efter en konkret vurdering.

Ved planlagte nedetider (opdateringer af systemerne m.v.) meldes dette på forhånd ud på Toldsystemets rullemenu. I den perioden hvor systemet(erne)  ikke er tilgængeligt, gives der altid tilladelse til at anvende nødprocedure, såfremt nedetiden er forventet at vare mere end 60 minutter. Når systemet(erne) er i drift igen, meddeles dette ligeledes på Toldsystemets rullemenu og brugen af nødprocedure ophører.

 1. Situationer, hvor Toldstyrelsens it-system ikke er tilgængeligt

Følgende regler gælder uanset hvilken type dokument, der anvendes ved nødproceduren:

 • angivelsen skal udfyldes i overensstemmelse med bilag 37 og 45a til GB og fremlægges i tre eksemplarer - benævnt eksemplar 1, 4 og 5
 • angivelsen skal registreres i rubrik C ved hjælp af et andet nummereringssystem end det, der anvendes i edb-systemet
 • hvis der anvendes et ledsagedokument, må hverken stregkoden eller forsendelsens referencenummer (MRN) være anført i angivelsen
 • hvis virksomheden er godkendt afsender, skal virksomheden opfylde alle de forpligtelser og betingelser, der gælder for godkendt afsender, herunder anvendelsen af det særlige stempel i rubrik C
 • nødproceduren er angivet i forsendelsesangivelsen med nedenstående stempel af format 26 x 59 mm i rød sværte anbragt i rubrik A i enhedsdokumentet eller i stedet for MRN-nummeret og stregkoden på forsendelsesledsagedokumentet

NØDPROCEDURE - NCTS

INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET

PÅBEGYNDT DEN___________

(Dato/klokkeslæt)

Hvis standardproceduren anvendes, er det afgangstoldstedet, der sætter stemplet. Hvis det er den forenklede procedure, der anvendes, er det den godkendte afsender, der sætter stemplet. For varer under den forenklede procedure skal den godkendte afsender selv anskaffe stemplet.

Hvis der træffes beslutning om at anvende nødproceduren, er det vigtigt at sikre, at alle angivelser, der er indført i NCTS, men som ikke er viderebehandlet, fordi systemet svigtede, annulleres. Som virksomhed er du forpligtet til at meddele dette til det pågældende afgangstoldsted.

2. Situationer, hvor den hovedforpligtedes it-system og/eller netværk ikke er tilgængeligt

 • Reglerne i punkt 1 finder anvendelse med undtagelse af reglerne vedrørende godkendt afsender
 • Den hovedforpligtede skal underrette toldmyndighederne, når dennes edb-system og/eller netværk igen er tilgængeligt.

3. Situationer, hvor den godkendte afsenders it-system og/eller netværk ikke er tilgængeligt

Hvis den godkendte afsenders it-system og/eller netværk ikke er tilgængeligt, gælder følgende regler:

 • Reglerne i punkt 1 finder anvendelse
 • Den godkendte afsender skal underrette toldmyndighederne, når dennes edb-system og/eller netværk på ny er tilgængeligt.
 • Hvis mere end 2 procent af en godkendt afsenders årlige angivelser indgives under anvendelse af nødproceduren, fordi vedkommendes system ikke er tilgængeligt, eller som følge af at netforbindelsen ikke virker, tages tilladelsen til godkendt afsender op på ny med henblik på at vurdere, om betingelserne herfor stadig er opfyldt.

Behandling og indtastning af forsendelser ved afgangstoldstedets foranstaltning

I tilfælde af nedbrud, jf. punkt 2 og 3, kan afgangstoldstedet i stedet give tilladelse til, at den hovedforpligtede indgiver forsendelsesangivelser i ét eksemplar til afgangstoldstedet.

I sådanne situationer kan den hovedforpligtede anvende det administrative enhedsdokument eller layoutet til ledsagedokumentet som grundlag for afgangstoldstedets indtastning af forsendelsesoplysningerne i transitsystemet.

TIR-forsendelser

I de tilfælde, hvor der ikke er adgang til transitsystemet (NCTS), og/eller når systemet for indgivelse af TIR-carnet oplysningerne er ude af drift, anvendes nødproceduren, jf. artikel 454, stk. 6, i GB.

Nødproceduren består i, at TIR-forsendelsen frigives på grundlag af TIR-carnetet.

Procedure på afgangs- eller indpassagetoldstedet

Angivelse af nødproceduren foretages af toldstedet i talon 1 (Counterfoil No 1) og på blad 2 (Voucher No2) i rubrikken "Forbeholdt myndighederne" ved anvendelse af et stempel med følgende tekst:

NØDPROCEDURE - NCTS

INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET

PÅBEGYNDT DEN_________________

(Dato/klokkeslæt)

(Stempeldimensioner: 26 x 59 mm, rødt blæk)

Stemplet er det samme, som anvendes i forbindelse med nødproceduren for EU forsendelser.

Læs om nødproceduren, når EMCS ikke er tilgængeligt

Afhængigt af dit behov skal du bruge disse blanketter:

Forsendelse - beredskabsprocedure (F.A.20.4)

Særligt for AEO-virksomheder med tilladelse til godkendt frembydelse ved eksport

For virksomheder med en AEO-bevilling er det fra den 1. maj 2019 muligt at anmode om at anvende nødprocedure elektronisk ved at sende en mail, hvor du angiver bestemte data. Når e-Export ikke virker, skal du som virksomhed sende en mail til Toldstyrelsens Døgntjeneste på godkendt.frembydelsessted@toldst.dk.

I emnefeltet skal du angive EORI-nr. og kode for bestemmelsesland. I mailen skal du skrive:

 • den 4-cifrede HS-kode
 • den samlede statistiske værdi
 • tilladelsens nummer
 • hvilken godkendt adresse varerne er til stede på og er tilgængelig for toldkontrol.

Du skal samtidig indgive eksport- eller reeksportangivelsen ved at vedhæfte den til mailen som PDF.

Varerne kan anses som frigivet efter 15 minutter, medmindre du modtager en mail om, at varerne er udtaget til kontrol. Hvis varerne skal udtages til kontrol, vil Døgntjenesten besvare mailen inden for 15 minutter efter modtagelsen.

Umiddelbart efter at systemet er tilgængeligt igen, skal du registrere angivelsen i e-Export som efterfølgende eksportangivelse, angivelsesart 28, med det oprindelige faktiske ekspeditionstidspunkt. I rubrik 44.6 - Meddelelse skal du anføre, at dette alene er en elektronisk registrering af en manuel angivelse.

Særligt for AEO-virksomheder ved import

AEO-certificerede virksomheder skal ikke have en særskilt tilladelse til at anvende nødproce­dure, men kan blot sende en e-mail til servicedesk@toldst.dk samt de(t) berørte toldekspeditionssted(er). 

I emnefeltet skal du skrive: Nødprocedure - AEO-certifikat nr. - Starttidspunkt.

Mailen skal indeholde disse oplysninger:

 • Virksomhedens CVR-/SE-nr.
 • Hvilke systemer der er berørt
 • Menes fejlen at ligge hos Toldstyrelsen eller i virksomheden
 • Kort beskrivelse af årsag til nødprocedure
 • Ansvarlig i virksomheden samt kontaktoplysninger på vedkommende.

Når AEO-virksomheden ikke længere benytter sig af nødprocedure, skal du sende en kopi af ovenstående e-mail og tilføje sluttidspunkt i emnelinjen til servicedesk@toldst.dk samt de(t) berørte toldekspeditionssted(er).

Betingelserne for at anvende nødprocedure som følge af systemnedbrud i forbindelse med vareførselssystemerne, kan du læse i afsnittene om de enkelte systemer.

I de tilfælde hvor der allerede er givet generel tilladelse til at bruge nødprocedure på Toldsystemets rullemenu, jf. ovenstående afsnit "Generelt", er AEO-virksomhederne også omfattet af denne, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Udgangspunktet i EU's lovgivning er, at importangivelser udfærdiges på EU's enhedsdokument. I Danmark foretages næsten alle importangivelser dog elektronisk, hvilket betyder, at den papirbaserede procedure her betragtes som nødprocedure. Det betyder samtidig, at enhedsdokumentet altid kan anvendes, og at det ikke kræver særlig tilladelse.

Papirproceduren kan anvendes som nødprocedure når:

 • Toldstyrelsens importsystem er ude af drift
 • Toldportalen er ude af drift
 • Virksomhedens importsystem er ude af drift, eller
 • Netforbindelsen mellem virksomheden og Toldstyrelsen er ude af drift

Ved papirproceduren anvendes enhedsdokumentets eksemplar 6, 7 og 8 og der skal, når den anvendes som nødprocedure, ikke vedlægges yderligere dokumenter, end hvis angivelsen havde været lavet elektronisk.

Enhedsdokumentet skal være udfyldt i overensstemmelse med den ønskede procedure og indleveres til ekspeditionsstedet.

 • Ekspeditionsstedet kontrollerer, om virksomheden er importørregistreret og om virksomheden har kredit
 • Angivelsen antages
 • Der foretages kontrol af eventuelle varebestemmelser og der laves fysisk kontrol, hvis det vurderes at være relevant
 • Hvis der er tale om en Fuldstændig Ekspres Angivelse, en Standard Fortoldning eller en H7 angivelse, foretages der manuel beregning af told og afgifter, som påføres enhedsdokumentet
 • Varerne frigives
 • Eksemplar 7 udleveres til repræsentanten/virksomheden
 • Angivelsen indtastes i importsystemet, så snart det er muligt.

I de tilfælde hvor varernes ibrugtagning ikke er af hastende karakter, kan afgivelse af angivelsen eventuelt afvente at systemerne igen kan anvendes efter nærmere aftale med ekspeditionsstedet.

Du kan i øvrigt tage kontakt til det pågældende ekspeditionssted for at aftale nærmere.

I den periode hvor der anvendes nødprocedure for importsystemet eller Toldportalen, kan der heller ikke valideres ankomstdeklarationer og -meddelelser, som indeholder referencer til angivelser i det system, der er nede. Det er derfor nødvendigt også at anvende nødproceduren for Manifestsystemets ankomstdel.

Når importsystemet eller Toldportalen igen fungerer, indsætter virksomheden derfor først eventuelt manglende ekspresfortoldninger i importsystemet eller H7 angivelser i Toldportalen. Derefter skal virksomheden indsætte ankomstdeklaration og -meddelelse i Manifestsystemet, som beskrevet under nødproceduren for dette. Der vil derefter automatisk blive indsat faktisk ankomst i fortoldningsangivelsen.

Hvis Toldportalen er ude af drift jf. ovenstående, vil det være muligt at lave en toldangivelse i Toldstyrelsens importsystem i stedet for at anvende en H7 angivelse.

ICS

De regler, der skal anvendes, når det på grund af systemnedbrud er nødvendigt at anvende nødproceduren i forbindelse med udførsel af varer, fremgår af EUTK. Art. 6 stk. 3 litra b.

Nødprocedure ved udførselstoldstedet

Toldstyrelsen giver tilladelse til at anvende nødproceduren, når det elektroniske system er ude af drift i følgende tilfælde:

 • E-Export er ude af drift
 • Udførselsangivelserne tildeles ikke MRN
 • Virksomhedens eksportsystem er ude af drift
 • Netforbindelsen mellem virksomheden og Toldstyrelsen er ude af drift.

Varerne frembydes på et toldsted (almindelig procedure)

Ved nødproceduren anvendes det administrative enhedsdokument (SAD), print af enhedsdokumentet eller en eventuel udskrift fra e-Export.

Brug af enhedsdokumentet
Enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3 eller print heraf i 2 eksemplarer skal fremlægges ved varernes frembydelse på udførselstoldstedet.

Begge eksemplarer registreres med nummeratør i en særlig nummerrække. Nummeret anbringes i rubrik A sammen med nedenstående stempel i rødt tryk. I rubrik D anføres toldstempel og underskrift. Eksemplar 3 eller det ene eksemplar af printet udleveres som ledsagedokument.

Brug af udskrift fra e-Export
Hvis angivelsen allerede er godkendt og registreret i e-Export, men ikke kan færdiggøres i systemet, kan et print herfra ligeledes anvendes. Nedenstående stempel i rødt tryk anbringes i rubrik A, og i rubrik D ("Control by office of dispatch/export") anføres toldstempel og underskrift. Der tages desuden kopi af angivelsen, som anvendes til opfølgning jf. nedenstående afsnit om dette. 

Brug af Manifestsystemet

Når en udførselsangivelse er startet i nødprocedure kan den ikke angives i Manifestsystemet. Der skal derfor anvendes fritagelseskoden for denne i afgangsdeklarationen.

Opfølgning på angivelser startet i nødprocedure

Det er Toldstyrelsens ansvar at lave opfølgning på angivelser, som er startet i nødprocedure.

Nødprocedure ved udgangstoldstedet

Når et ekspeditionssted i Danmark er udgangstoldsted, kan der gives tilladelse til nødprocedure, når der ikke kan ske elektronisk registrering af ankomstmeddelelse til e-Export i følgende tilfælde:

 • E-Export er ude af drift
 • Virksomhedens eksportsystem er ude af drift eller
 • Netforbindelsen mellem virksomheden og Toldstyrelsen er ude af drift.

Eksportledsagedokumentet (EAD) skal afleveres til udgangstoldstedet med oplysning i rubrik K om, hvor varerne opbevares.

I den periode, hvor der anvendes nødprocedure i e-Export, kan der heller ikke valideres afgangsdeklarationer og -meddelelser i Manifestsystemet. Det er derfor nødvendigt også at anvende nødproceduren for Manifestsystemets afgangsdel.

Når e-Export igen fungerer, indsætter virksomheden derfor først ankomstmeddelelsen i e-Export og derefter afgangsdeklaration og -meddelelse i Manifestsystemet, som beskrevet nedenfor under nødproceduren for dette. Der vil derefter automatisk blive indsat udpassageattest i eksportangivelsen.

Modtagelse af Enhedsdokumenter opstartet i nødprocedure i et andet EU-land

Dokumentet returneres til den, der har indleveret det, eller det sendes til udførselstoldstedet.

Generelle bestemmelser

De særlige bestemmelser for anvendelse af nødproceduren, jf. artikel 291 i Kommissionens Gennemførselsforordningen (GF) nr. 2015/2447, er fastsat i bilag 72-04 til GF.

Bestemmelserne anvendes for hovedforpligtede, herunder godkendte afsendere, i følgende tilfælde:

 • Når Toldstyrelsens edb-system (transitsystemet) er ude af drift
 • Når den hovedforpligtedes edb-system er ude af drift
 • Når netværket mellem den hovedforpligtede og Toldstyrelsen er ude af drift.

Følgende papirdokumenter kan benyttes som forsendelsesangivelse i nødproceduren:

 • Et enhedsdokument
 • Et enhedsdokument, som virksomheden har udskrevet på almindeligt papir
 • Enhedsdokumentet kan erstattes af skemaet for forsendelsesledsagedokumentet, hvis toldmyndighederne finder, at virksomhedens behov er berettigede.

Ankomst

Ved ankomsttid forstås det tidspunkt, som ankomstmeddelelsen skal indsendes på i henhold til toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal underrette Toldstyrelsen om transportmidlets ankomst ved at indlevere nedenstående oplysninger enten direkte til ekspeditionsstedet eller pr. mail efter forudgående aftale.

Oplysninger ved ankomst
Oplysning Angiv oplysning
Transportmidlets IMO-nr. (kun søtransport)  
Transportmidlets navn (kun søtransport)  
Transportmidlets rutenr. (kun lufttransport)  
Ankomststed  
Afgangssted (ankommer fra)  
Skal der losses fragt indladet i tredjeland? (ja/nej)  
Transportoperatør (EORI nr./navn og adresse)  
Repræsentant for transportoperatør (EORI nr.)  
Ansvarlig for midlertidig opbevaring (EORI nr.)  
Forventet ankomsttid  
Evt. AEO certifikatnummer  

Virksomheden vil efter Toldstyrelsens behandling få tilladelse til at losse fragten og få frigivet den i forhold til sikkerhedsbestemmelserne. For virksomheder der er AEO-godkendt, vil dette ske uden videre, og for andre virksomheder vil det ske efter en konkret vurdering. Tilladelsen vil blive givet ved stempel på papiret eller svarmail.

Fly der ankommer fra et andet sted i EU må dog losse varerne umiddelbart som ved den almindelige procedure.

De korrekte ankomstdeklarationer og -meddelelser skal efterfølgende indsendes til Manifestsystemet, når dette igen er funktionsdygtigt.

Frigivelse af varer omfattet af ekspresfortoldninger sker i henhold til nødproceduren for import.

Afgang

Ved afgangstid forstås det tidspunkt, som afgangsmeddelelsen skal indsendes på i henhold til toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal underrette Toldstyrelsen om transportmidlets afgang ved at indlevere nedenstående oplysninger enten direkte til ekspeditionsstedet eller pr. mail efter forudgående aftale.

Oplysninger ved afgang
Oplysning Angiv oplysning
Transportmidlets IMO-nr. (kun søtransport)  
Transportmidlets navn (kun søtransport)  
Transportmidlets rutenr. (kun lufttransport)  
Afgangssted  
Transportoperatør (EORI nr./navn og adresse)  
Repræsentant for transportoperatør (EORI nr.)  
Forventet afgangstid  
Evt. AEO certifikatnummer  

Transportmidlet kan afgå efter at Toldstyrelsen har stemplet papiret eller sendt svarmail.

De korrekte afgangsdeklarationer og -meddelelser skal efterfølgende indsendes til Manifestsystemet når dette igen er funktionsdygtigt.

Udpassageattest indsættes automatisk i eksportangivelserne efter de almindelige procedurer når afgangsdeklarationerne og -meddelelserne efterfølgende indsættes.

Opbevaringsdelen af manifestsystemet

I de tilfælde, hvor virksomheden ikke kan indsende angivelser til midlertidig opbevaring på oplag (MIO), anvendes samme regler som beskrevet under nødproceduren for import.

Sådan anvender du nødproceduren

Du kan rekvirere blanketten til brug ved anmodning om brug af INF under nødprocedure hos enten Toldvejledningen på telefon 72 22 12 02 eller toldekspeditionen i Aarhus på telefon 72 38 03 52 eller på mail Toldekspedition.Aarhus@toldst.dk. Henvendelsen kan ske alle hverdag mellem 08.00-16.00.

Den udfyldte blanket skal sendes på mail til Toldekspedition.Aarhus@toldst.dk.

Når vi har behandlet og godkendt din anmodning, sender vi et underskrevet og stemplet eksemplar retur til dig.

Toldekspeditionen i Aarhus sørger for, at data bliver indtastet i INF-systemet senest 7 dage efter beredskabsprocedurens ophør.

Det har ingen indflydelse på toldsystemerne til import og eksport, hvis du bruger allerede godkendte INF-anmodninger, at INF-systemet er ude af drift. 

En eller flere INF-anmodninger kan kun omhandle én toldangivelse. Det vil sige, at der godt kan være flere INF-dokumenter knyttet til den samme toldangivelse, men ikke omvendt. 

Hvis virksomhedens manifestsystem er ude af drift, og der er givet tilladelse til brug af nødproceduren, anvendes de samme regler som ovenfor.

Hvis det er virksomhedens filoverførselssytem, der er ude af drift, kan virksomheden vælge at anvende onlineløsningen, hvis virksomheden ønsker det. Dette kræver ikke tilladelse fra Toldstyrelsen, da der ikke er tale om en egentlig nødprocedure, men virksomheden skal være opmærksom på, at brugen af onlineløsningen kræver en individuel digital signatur.