Dato for udgivelse
24 Feb 2021 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2021 08:40
SKM-nummer
SKM2021.103.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1382388
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Renteswapaftaler, lån, kursgevinst, omlægning, rentefradragsbegrænsning
Resumé

Spørger beskæftiger sig med investering i og udlejning af fast ejendom. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 20xx blev selskabets investeringsejendomme nedskrevet betydeligt.

Banken har finansieret Spørger og den samlede koncern. Spørger foretog i (årstal udeladt) en låneomlægning, hvorved der blev hjemtaget kreditforeningslån med variabel rente. Spørger indgik 10 renteswap-aftaler med Banken, hvor den variable rente på realkreditlånene blev swap’et til en fast rente på mellem (rentespænd udeladt). Renteswap-aftalerne udløber i 20(..).

Banken og Spørger er nu i dialog om en rekonstruktion af selskabet. Da parterne forventer, at renteswap-aftalerne i deres nuværende form kan stå i vejen for et salg af Spørger, ønsker de rekonstruktionen gennemført ved, at Banken annullerer alle de eksisterende renteswap-aftaler mod, at der for hver af de eksisterende kontrakter indgås en ny renteswap-aftale med en markedsværdi på f.eks. 40% af den nuværende aftale.

Skatterådet bekræfter, at en realiseret kursgevinst ved den påtænkte annullering af renteswap-aftaler og en samtidig indgåelse af 10 nye renteswap-aftaler med en markedsværdi på f.eks. 40% af de 10 nuværende renteswap-aftaler vil kunne modregnes i beskårne urealiserede nettokurstab på samme kontrakter fremført efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt. Skatterådet er ligeledes enig i, at et eventuelt uudnyttet fremførbart fradrag på de 10 kontrakter fortabes.

Da størrelsen af det tab, som Banken kommer til at lide som led i den planlagte rekonstruktion, ikke er præcist kendt, er der ikke ved det bindende svar taget stilling til den talmæssige opgørelse, men alene til principperne for den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved annullation af de eksisterende rente-swaps og samtidig indgåelse af nye rente-swaps på markedstilpassede vilkår.

Hjemmel

Kursgevinstlovens § 33
Selskabsskattelovens § 11 B
Forarbejder
Betænkning til lov nr. 254 af 30. marts 2011 (L 84 2010-11).

Reference(r)

Kursgevinstlovens § 33
Selskabsskattelovens § 11 B
Forarbejder
Betænkning til lov nr. 254 af 30. marts 2011 (L 84 2010-11).

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.D.2.4.4.2.10

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at en annullering af alle 10 renteswap-aftaler og en samtidig indgåelse af 10 nye renteswap-aftaler med en markedsværdi på f.eks. 40% af de 10 nuværende renteswap-aftaler, som nærmere beskrevet nedenfor, vil medføre en skattepligtig gevinst på hver af de 10 finansielle kontrakter, som kan modregnes i fremførte fradrag efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt., knyttet til hver af de 10 kontrakter?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger beskæftiger sig med investering i og udlejning af fast ejendom. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten pr. 31.12.20xx blev selskabets investeringsejendomme nedskrevet betydeligt primært som følge af en markant ændret udlejningssituation på selskabets ejendomme i X-by. Pr. 31.12.20xx udgjorde selskabets egenkapital ca. (udeladt).

Spørger ejes ultimativt af Holdingselskabet Y1 ApS.

Banken har finansieret Spørger og den samlede koncern. Nedenfor oversigt over den samlede gæld i Spørger pr. 31.12.20xx. (udeladt).

Gæld til tilknyttede virksomheder er gæld til Holdingselskabet Y2 2 ApS, og modsvares af gæld til Z Bank i dette selskab. Som sikkerhed for udlånet til Holdingselskabet af Y2 ApS har Banken pant i aktierne i Spørger.

Spørger foretog i 20zz en låneomlægning. Der blev hjemtaget kreditforeningslån med variabel rente. I perioden (periode udeladt) indgik Spørger 10 renteswap-aftaler med Banken, hvor den variable rente på i alt (beløb udeladt) af de optagede realkreditlån blev swap’et til en fast rente på mellem 5,01% og 5,26%. Renteswap-aftalerne udløber i 20(..).

Som bilag er vedlagt en oversigt over de 10 indgåede renteswap-aftaler. Som følge af det aktuelt lave renteniveau havde de 10 swap-aftaler en negativ markedsværdi 31.12.20xx på (beløb udeladt). Tallet fremgår både af oversigten over renteswap-aftalerne og af gældsoversigten ovenfor.

Spørger havde pr. 31.12.20xx et skattemæssigt underskud til fremførsel på (beløb udeladt) og en saldo til fremførsel som følge af beskæring af nettofinansieringsudgifter efter selskabsskattelovens § 11 B knyttet til renteswap-aftalerne på (beløb udeladt), jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt.

I november 20yy udgør den negative egenkapital i Spørger i niveauet (beløb udeladt) bl.a. som følge af de aktuelle værdier af de indgåede rente-swapaftaler. Hvor stort et Banken kommer til at tage som led i den planlagte rekonstruktion, jf. nærmere nedenfor, er derfor ikke præcist kendt på nuværende tidspunkt. Det spiller efter vores opfattelsen ingen rolle for besvarelsen af de stillede spørgsmål, at det præcise tab ikke kendes.

Rekonstruktion af egenkapital

Banken og Spørger er i dialog om en rekonstruktion af selskabet. Det er målsætningen, at rekonstruktionen af Spørger sker inden eller som led i et salg af selskabet til en ekstern. Der er aktuelt ikke konkrete dialoger med nogen potentielle købere af selskabet.

Det er parternes forventning, at renteswap-aftalerne i deres nuværende form måske kan stå i vejen for et salg af Spørger, hvorfor Banken ønsker, at rekonstruktionen gennemføres ved, at Banken annullerer alle 10 eksisterende renteswap-aftaler mod, at der for hver af de 10 kontrakter indgås en ny renteswap-aftale med en markedsværdi på f.eks. 40% af den nuværende aftale.

Det kan i dialogen med en ekstern køber vise sig nødvendigt med øvrige og andre nedskrivninger end nævnt ovenfor.

Spørger ønsker derfor med denne anmodning at få bekræftet, at den skattepligtige gevinst på hver af de 10 kontrakter, som opnås ved den ønskede rekonstruktionsmodel vil kunne modregnes i fremførte fradrag efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt., knyttet til hver af de 10 kontrakter, inden modellerne gennemføres.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger har som nævnt indgået 10 renteswap-aftaler med Banken. Renteswap-aftalerne beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter i kursgevinstlovens kapitel 6 og ikke efter kursgevinstlovens regler om fordringer og gæld i kapitel 2 til 5.

Det betyder, at gevinst og tab på renteswap-aftalerne opgøres efter kursgevinstlovens § 33. Her fremgår bl.a.:

"Gevinst eller tab på en kontrakt opgøres som forskellen mellem værdien af kontrakten ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet)…. Er kontrakten realiseret i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem kontraktens afståelsesværdi og kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse".

Udviklingen i renteswap-aftalernes værdi har resulteret i en begrænsning i Spørgers fradrag for nettofinansieringsudgifter efter selskabsskattelovens § 11 B. Fradragsbegrænsningen har resulteret i et fremførbart fradrag efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, hvoraf fremgår:

"Hvis et selskab i et indkomstår fradragsbeskæres efter stk. 1, vil beskårne nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven kunne fradrages i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven i de 3 efterfølgende indkomstår. Uanset 1. pkt. kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom fremføres i kontraktens løbetid til fradrag i urealiserede kursgevinster på samme kontrakt og i realiserede kursgevinster på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører".

De 10 renteswap-aftaler er omfattet af bestemmelsen i 2. pkt., hvilket betyder, at der for hver af de 10 renteswap-aftaler fremføres et fradrag, der kan modregnes i såvel urealiserede kursgevinster som realiserede kursgevinster på den samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører.    

Som det fremgår af vedlagte skattebilag for Spørger for 20xx, udgør det samlede fremførebare fradrag efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, for alle 10 renteswap-aftaler i alt ca. (beløb udeladt). Dette beløb er altså summen af de 10 individuelle fradrag, som fremføres på den enkelte kontrakt.

Parterne påtænker som led i en rekonstruktion af Spørger at annullere alle 10 renteswap-aftaler mod indgåelsen af 10 nye renteswapaftaler med lavere markedsværdi, måske 40% af den nuværende markedsværdi.

Spørger opnår ved aftalen en gevinst på hver af de 10 kontrakter svarende til forskellen mellem markedsværdien af den nuværende kontrakt og markedsværdien af den kontrakt, som træder i stedet.

Gevinsten skal opgøres efter KGL § 33. Gevinsten på de 10 finansielle kontrakter vil være skattepligtig for Spørger og vil kunne modregnes i de fremførebare fradrag på hver af de 10 kontrakter, jf. ordlyden i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2. pkt.

Da de 10 nuværende kontrakter ophører ved transaktionen, mistes også et eventuelt uudnyttet fremfør-bart fradrag på hver af de 10 kontrakter, da fradraget som tidligere beskrevet alene kan modregnes i kursgevinster på samme kontrakt.

Beskatningen af de indgåede renteswap-aftaler vil således være symmetrisk og i overensstemmelse med lovens formål.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2. pkt., blev indsat ved Lov nr. 254 i 2011 (L84) netop for at skabe denne symmetri.

Frem til lovændringen i 2011 kunne et fremførebart tab på renteswap-aftaler vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom ikke fremføres mere end 3 år, jf. hovedreglen i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 1. pkt. Da renteswap-aftaler vedrørende lån med pant i fast ejendom imidlertid ofte har en løbetid, som er markant længere end 3 år, ville hovedreglen medføre - hvilket blev meget tydeligt under finanskrisen, bl.a. hos Spørger - at mange selskaber ville få begrænset store tab på renteswap-aftaler. 

Med lovændringen i 2011 blev det således muligt at fremføre tab på renteswap-aftaler i hele kontraktens løbetid, jf. undtagelsen i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2. pkt., og som det fremgår af betænkningen til L 84:

Det må dog lægges til grund, at det ikke har været hensigten, at der netto skulle ske en beskatning af en renteswap med en løbetid ud over 3 år, hvor der som udgangspunkt samlet set hverken er gevinst eller tab over løbetiden.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en realiseret kursgevinst ved en påtænkt annullering af 10 renteswap-aftaler og en samtidig indgåelse af 10 nye renteswap-aftaler med en markedsværdi på f.eks. 40% af de 10 nuværende renteswap-aftaler vil kunne modregnes i beskårne urealiserede nettokurstab på samme kontrakter fremført efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt.

Det er oplyst, at fremført urealiseret kurstab på de 10 kontrakter udgjorde ca. (beløb udeladt) pr. 31. december 201xx, og at de 10 renteswap-aftaler, der påtænkes annulleret pr. samme dato havde en negativ markedsværdi på ca. (beløb udeladt).

Det er oplyst, at den negative egenkapital i Spørger A/S i november 20yy udgjorde i niveauet (beløb udeladt) bl.a. som følge af de aktuelle værdier af de indgåede rente-swapaftaler.

Størrelsen af det tab, som Banken kommer til at lide som led i den planlagte rekonstruktion, er ikke præcist kendt på nuværende tidspunkt. Der er derfor ikke ved dette bindende svar taget stilling til den talmæssige opgørelse, men alene til principperne for den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved annullation af de eksisterende rente-swaps og indgåelse af nye rente-swaps på markedstilpassede vilkår.

Begrundelse

Sædvanlige renteswapaftaler er omfattet af kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter, hvorved swapaftalen lagerbeskattes, jf. kursgevinstlovens § 29. Gevinst eller tab på en kontrakt opgøres som forskellen mellem værdien af kontrakten ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Se kursgevinstlovens § 33.

I beregningen af nettofinansieringsudgifter indgår bl.a. visse gevinster og tab på finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven. Hovedreglen er, at alle beskårne fradrag bortfalder. Som en undtagelse til hovedreglen følger det af selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 1. pkt., at beskårne kurstab på gæld og finansielle kontrakter kan fremføres til modregning i tilsvarende bruttogevinster i de efterfølgende tre indkomstår.

Selskabsskattelovens § 11 B, stk.10, 2. pkt. er indsat ved lov nr. 254 af 30. marts 2011. Lovændringen indebærer, at fradragsbeskårne urealiserede gevinster på en renteswapaftale vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom fordeles til modregning i kursgevinst, henholdsvis kurstab i hele aftalens løbetid. Ændringen har virkning beskårne urealiserede kurstab på renteswaps, der er beskåret den 2. juli 2007 eller senere.

Baggrunden for lovændringen var, at velkonsoliderede selskaber som følge af det aktuelt meget lave renteniveau kunne være blevet ramt af fradragsbegrænsningen i § 11 B, hvis de havde afdækket deres risiko på et variabelt forrentet lån i fast ejendom med en renteswap. Værdien af swapaftalen kunne som følge af det lave renteniveau være faldet meget, hvorved der ved lagerbeskatningen konstateredes store kurstab. Disse kurstab kunne efter de hidtil gældende regler fortabes efter tre indkomstår.

Det følger således af selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2. pkt., at fradragsbeskårne urealiserede tab på en renteswapaftale vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom kan fremføres til modregning i urealiserede gevinster på samme kontrakt i hele kontraktens løbetid og i kursgevinster, der realiseres i kontraktens ophørsår.

Fremførselsadgangen efter 2. pkt. gælder for urealiserede kurstab på samme kontrakt i hele kontraktens løbetid og realiserede kursgevinster i det indkomstår, hvor kontrakten ophører. Fremførselsadgangen bortfalder derfor ved renteswappens ophør. Se SKM2017.133.SR.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at de urealiserede kurstab, der kan modregnes i urealiserede kursgevinster, skal vedrøre samme kontrakt. Forarbejderne forudsætter derfor efter Skattestyrelsens opfattelse en tæt sammenhæng mellem renteswappen og lånet, fx derved, at et variabelt lån swappes til et fastforrentet lån.

En renteswap er en ubetinget gensidigt forpligtende aftale indgået mellem to parter på aftaledagen om bytte af rentebetalinger på to lån. En låneomlægning, hvor det underliggende lån erstattes af et nyt lån på andre vilkår, vil kunne påvirke swappens dagsværdi. Efter bestemmelsens ordlyd og forarbejderne hertil, er det Skattestyrelsens opfattelse, at der skal være en direkte tilknytning mellem lånet med sikkerhed i fast ejendom, og den renteswap, der afdækker risikoen på netop det lån. Skattestyrelsen finder derfor, at renteswappen må anses for ophørt i forbindelse med låneomlægning, både hvis renteswappen erstattes med en ny renteswap, og hvis der indgås et nyt lån på andre markedstilpassede vilkår, som kan afdækkes af den samme renteswap. Se til støtte herfor SKM2017.133.SKM og SKM2014.580.SR.

Skattestyrelsen er derfor enig med Spørger i, at en realiseret kursgevinst ved en påtænkt annullering af 10 renteswap-aftaler og en samtidig indgåelse af 10 nye renteswap-aftaler med en markedsværdi på f.eks. 40% af de 10 nuværende renteswap-aftaler vil kunne modregnes i beskårne urealiserede nettokurstab på samme kontrakter fremført efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt. Skattestyrelsen er ligeledes enig i, at et eventuelt uudnyttet fremførbart fradrag på de 10 kontrakter fortabes.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.