Dato for udgivelse
30 Mar 2021 13:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2021 13:36
SKM-nummer
SKM2021.181.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0194195
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der i henhold til skattekontrollovens § 62 meddeles Skattestyrelsen tilladelse til hos platformsbaserede tjenester at indhente nye oplysninger om ikke-identificerede personer og deres indtægter.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62, stk. 1

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2021-1, afsnit A.C.2.1.3.2.7

Skatterådet har på møde den 23. marts meddelt Skattestyrelsen tilladelse til at indhente nye oplysninger om ikke-identificerede personer og virksomheder om deres indtægter hos en række arbejdsplatforme.

Formål og baggrund 

Skattestyrelsen har tidligere fået Skatterådets tilladelse til at indhente tilsvarende oplysninger til gennemførelse af kontrol af indtægter erhvervet via arbejdsplatforme, senest ved Skatterådets tilladelse af 28. januar 2020 - offentliggjort ved SKM2020.50.SKTST

De nye oplysninger ønskes indhentet med henblik på at fortsætte kontrollen med at få efterprøvet om de indtægter, som udbydere af arbejdskraft på arbejdsplatforme oplyser på deres årsopgørelse, stemmer overens med deres faktiske indtægt.

Skattestyrelsen finder det relevant at lave en opfølgende kontrol- og vejledningsindsats for indkomståret 2020 vedrørende indtægter erhvervet via flere af platformene. Denne anmodning drejer sig primært om at få opdateret de tidligere tilladelser med oplysninger fra 2020.  

I relation til kontrolarbejdet er det afgørende, at Skattestyrelsen modtager oplysningerne direkte fra platformene, idet de nødvendige oplysninger til brug for kontrollen ikke kan indhentes på andre måder.

Hvem pålægges oplysningspligt

En række arbejdsplatforme.

Hvilke oplysninger indhentes

Følgende oplysninger for alle registrerede udbydere af arbejdskraft hos de platformsbaserede tjenester:

·       Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse og cpr-nr. og evt. cvr-nr.

·       Samlet indtægt

·       Antal overførsler fra den platformsbaserede tjeneste, til den registrerede udbyder samt datoer for overførslerne

·       Oplysninger om de konti, indtægterne er sat ind på

·       Gebyr betalt fra udbyder af arbejdskraft til arbejdsplatformen

·       Eventuelle registrerede data om antal kørte kilometer ifm. udførelse af aktiviteter på arbejdsplatformen, herunder oplysninger om anvendt befordringsmiddel. 

For hvilken periode indhentes oplysninger

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger for kalenderåret 2020.

Offentliggørelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod. Der foreligger ikke sådanne særlige hensyn, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse. 

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at pålægge ovennævnte arbejdsplatforme oplysningspligt om ikke identificerede personer/virksomheder om deres indtægter som anført oven for.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på mødet den 23. marts 2021 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.