Dato for udgivelse
30 Mar 2021 09:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2019 08:54
SKM-nummer
SKM2021.175.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0005306
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker vejledning eller information
Emneord
Skatterådet, bindende svar, spørgsmål, bortfaldet, skattefri aktieombytning, transparente enheder
Resumé

Klageren og klagerens to søstre anmodede om bindende svar på i alt 10 spørgsmål vedrørende forhold omkring muligheden for en skattefri aktieombytning. Skatterådet svarede nej til spørgsmål 1 og 2, og som følge heraf anså Skatterådet spørgsmål 7, 8 og 9 for bortfaldet. Klageren klagede herefter over, at Skatterådet havde anset spørgsmål 7, 8 og 9 for bortfaldet. Klageren anførte til støtte herfor, at Skatterådet burde have besvaret spørgsmål 7, 8 og 9, uanset at Skatterådet havde svaret nej til spørgsmål 1 og 2, idet der ikke var den sammenhæng mellem spørgsmålene, som Skatterådet havde tillagt det. Landsskatteretten fandt, at Skatterådet enten skulle have realitetsbehandlet spørgsmål 7, 8 og 9 eller afvist at tage stilling til spørgsmålene, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1 og 2. Da Landsskatteretten ikke kan realitetsbehandle spørgsmål, som Skatterådet har anset for bortfaldet eller afvist, hjemviste Landsskatteretten derfor spørgsmål 7, 8 og 9 til en fornyet behandling i Skatterådet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, § 22, nr. 1, § 24, stk. 1 og stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit A.A.3.13.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.D.7.4.1.

Redaktionelle noter

Se tidligere instans (SKM2018.519.SR)

Der klages over, at Skatterådet har anset spørgsmål 7, 8 og 9 i en anmodning om bindende svar for bortfaldet, fordi Skatterådet har svaret nej på spørgsmål 1 og 2.

Nr.

Spørgsmål

Klagerens opfattelse

Skatterådets afgørelse

Landsskatterettens afgørelse

7

Kan Skatterådet bekræfte, at goodwill i H1 GmbH & Co. KG kan opgøres efter principperne i TS-cirkulære 2000, nr. 10?

Ja

Bortfalder

Se Landsskatterettens afgørelse

 

8

Kan Skatterådet bekræfte, at handelsværdien på ejendommen i H1 GmbH & Co. KG kan fastsættes til X Euro i forbindelse med et kontrolleret salg?

Ja

Bortfalder

Se Landsskatterettens afgørelse

 

9

Kan Skatterådet bekræfte, at øvrige aktiver, som følger af vedlagte anlægskartotek, kan overdrages til den bogførte værdi, da denne værdi anses at udgøre handelsværdien?

Ja

Bortfalder

Se Landsskatterettens afgørelse

Faktiske oplysninger
Den 17. november 2017 anmodede klageren [A] og klagerens 2 søstre B og C Skatterådet om et bindende svar på i alt 10 spørgsmål. De 10 spørgsmål og Skatterådets afgørelse af 24. april 2018 på de 10 spørgsmål er:

Nr.

Spørgsmål

Klagerens opfattelse

Skatterådets afgørelse

1

Kan Skatterådet bekræfte, at spørgerne kan foretage en fælles skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, af deres ejerandel i H2 SA til et nystiftet tysk GmbH (H3 Holding GmbH)?

Ja

Nej

 

2

Kan Skatterådet bekræfte, at hvis overdragelsen af aktierne i H2 SA til det nystiftede selskab sker i forbindelse med omdannelsen af H4 Holding GmbH & Co. KG til H3 Holding GmbH, bl.a. indeholdende ejerandelen af virksomheden H1 GmbH & Co. KG, så kan overdragelsen af aktierne betragtes som en skattefri aktieombytning efter de objektive regler, når spørgerne alene vederlægges med aktier i det modtagende selskab?

Ja

Bortfalder

 

3

Kan Skatterådet bekræfte, at spørgerne kan foretage en fælles skattefri aktieombytning efter de objektive regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, af deres ejerandel i H5 [US] til et nystiftet tysk GmbH (H3 Holding GmbH)?

Ja

Nej

 

4

Kan Skatterådet bekræfte, at hvis overdragelsen af aktierne i H5 [US] til det nystiftede selskab sker i forbindelse med omdannelsen af H4 Holding GmbH & Co. KG til H3 Holding GmbH, bl.a. indeholdende ejerandelen af virksomheden H1 GmbH & Co. KG, så kan overdragelsen betragtes som en skattefri aktieombytning efter de objektive regler, når spørgeren alene vederlægges med aktier i det modtagende selskab?

Ja

Bortfalder

 

5

Kan Skatterådet bekræfte, at omdannelsen af virksomheden H1 GmbH & Co. KG ikke kan foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, idet der er fast driftssted i Tyskland?

Ja

Bortfalder

 

6

Ændres svaret på spørgsmål 5, hvis overdragelsen af virksomheden i H1 GmbH & Co. KG efter tyske regler kan foretages som en skattefri virksomhedsomdannelse?

Nej

Bortfalder

 

7

Kan Skatterådet bekræfte, at goodwill i H1 GmbH & Co. KG kan opgøres efter principperne i TS-cirkulære 2000, nr. 10?

Ja

Bortfalder

 

8

Kan Skatterådet bekræfte, at handelsværdien på ejendommen i H1 GmbH & Co. KG kan fastsættes til X Euro i forbindelse med et kontrolleret salg?

Ja

Bortfalder

 

9

Kan Skatterådet bekræfte, at øvrige aktiver, som følger af vedlagte anlægskartotek, kan overdrages til den bogførte værdi, da denne værdi anses at udgøre handelsværdien?

Ja

Bortfalder

 

10

Kan Skatterådet bekræfte, at aktierne i det nystiftede tyske GmbH kan ombyttes til anparter i H6 Holding ApS efter de objektive regler om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36?

Ja

Bortfalder

Inden Skatterådet traf afgørelse på anmodningen 17. november 2017 den 24. april 2018, anmodede klageren og klagerens 2 søstre den 12. april 2018 Skatterådet om et bindende svar på 4 spørgsmål. De 4 spørgsmål og Skatterådets besvarelse heraf ved afgørelse af 24. august 2018 er:

Nr.

Spørgsmål

Spørgerens

opfattelse

Skatterådets afgørelse

1

Kan Skatterådet bekræfte, at H3 Holding GmbH & Co., KG kan foretage en skattefri aktieombytning, hvorved selskabets aktier i H2 SA ombyttes med aktier i H6 Holding ApS efter de objektive regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36?

Ja

Ja, se dog Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

 

 

2

Kan Skatterådet bekræfte, at H3 Holding GmbH & Co., KG kan foretage en skattefri aktieombytning, hvorved selskabets aktier i H5 [US] ombyttes med aktier i H6 Holding ApS efter de objektive regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36?

Ja

Ja, se dog Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

 

 

3

Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at den skattefri aktieombytning, som beskrevet i spørgsmål 1, ikke får nogen skattemæssige konsekvenser for A, B samt C?

Ja

Nej

 

 

4

Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at den skattefri aktieombytning, som beskrevet i spørgsmål 2, ikke får nogen skattemæssige konsekvenser for A, B samt C?

Ja

Nej

Landsskatteretten har i 3 enslydende afgørelser af 4. december 2019 stadfæstet Skatterådets afgørelse af 24. august 2018. Landsskatterettens afgørelser har sagsnr. 18-0019387, 18-0019344 og 18-0019385.

Klageren ejer 33,3 % af H6 Holding ApS. Klagerens 2 søstre B og C ejer hver især ligeledes 33,3 % af kapitalen i H6 Holding ApS. Dvs. de 3 søstre tilsammen ejer 100 % af kapitalen i H6 Holding ApS.

H6 Holding ApS ejer 100 % af kapitalen i H7 Holding GmbH, som ejer 100 % af kapitalen i H8 GmbH og 1 % af kapitalen i H4 Holding Gmbh & Co. KG samt 1 % af kapitalen i H1 GmbH & Co. KG. H6 Holding ApS ejer endvidere flere datterselskaber i bl.a. Land Y1, Land Y2 og Land Y3.

De 3 søstre ejer endvidere personligt og direkte hver 33 % af H3 Holding GmbH & Co. KG, som igen ejer 99 % af H1 GmbH & Co. I alt ejer de 3 søstre tilsammen 99 % af egenkapitalen i de 2 tyske KG-selskaber.

Skattemæssigt svarer det til, at de 3 søstre hver især er personlig deltager i og driver 2 tyske virksomheder med en ideel ejerandel på 33 % hver især. Da de 3 søstre er fuldt skattepligtige til Danmark, beskattes resultatet ved deltagelse i de 2 tyske KG-selskaber her i Danmark. Det er oplyst, at resultatet også beskattes i Tyskland, og at der i den danske skat gives lempelse for den i Tyskland betalte skat.

H4 Holding GmbH & Co. KG ejer 100 % af kapitalen i H5 [US], Land Y1 og 90 % af kapitalen i H2 SA, Land Y4. De resterende 10 % i H2 SA ejes af H7 Holding GmbH.

I den danske del af koncernen er der en fabrik i By Y1. Koncernen har endvidere en fabrik/driftsejendom i Tyskland. På fabrikken i By Y1 produceres […], som sælges til hhv. et koncernselskab i Land Y4 og til et koncernselskab i Land Y1.

Det er i anmodningen om bindende svar oplyst, at klageren og klagerens søstre af forretningsmæssige årsager ønsker at ændre ejerstrukturen. Der er ønske om, at udvide fabrikken i Tyskland og fabrikken i By Y1. Der er endvidere planer om at opføre en domicilejendom syd for By Y2. Det er oplyst, at den nuværende ejerstruktur gør det vanskeligt at flytte likviditet rundt i selskaberne, sådan at den placeres der, hvor den er mest gavnlig forretningsmæssigt, og uden at det medfører ulovlige aktionærlån.

Driftsejendommen i H1 GmbH & Co. KG ønskes overdraget til et selskab ejet 100 % af H7 Holding GmbH.

Af forretningsmæssige hensyn ønsker de 3 søstre at omdanne virksomheden i Tyskland fra den transparente enhed til et egentligt selskab (GmbH).  I Tyskland kan denne omdannelse af den transparente enhed til et egentligt selskab gennemføres skattefrit efter de tyske skatteregler, hvis de 3 søstre bevarer ejerskabet i mindst 7 år. Det er H4 Holding GmbH & Co. KG, der påtænkes omdannet til H3 Holding GmbH. Det nystiftede H3 Holding GmbH vil herefter eje 99 % af H1 GmbH &. Co. KG.

H4 Holding GmbH & Co. KG ejer før den påtænkte skattefri omdannelse i Tyskland 100 % af aktierne i H5 [US] og 90 % af aktierne i H2 SA, jf. ovenfor beskrevet. Efter den påtænkte skattefri omdannelse i Tyskland vil såvel selskabet i Land Y1 som selskabet i Land Y4 være ejet af H3 Holding GmbH.

Når omdannelsen i Tyskland er gennemført, vil de 3 søstre hver især eje 33 % af det nyetablerede tyske selskab H3 Holding GmbH, i alt 99 %. Den sidste procent vil være ejet af H7 Holding GmbH.

De 3 søstre vil herefter foretage en fælles aktieombytning af kapitalen i H3 Holding GmbH til anparter i H6 Holding ApS. De 3 søstre vil igen herefter foretage en skattefri aktieombytning af anparterne i H6 Holding ApS med anparter i H9 Holding ApS, som stiftes i forbindelse med apportindskud af anparterne i H6 Holding ApS. Når aktieombytningen er gennemført, ønsker de 3 søstre at gennemføre en skattefri ophørsspaltning af H9 Holding ApS.

Omdannelsen af driftsvirksomheden i Tyskland H4 Holding GmbH & Co. KG til H3 Holding GmbH vil ifølge anmodningen om bindende svar blive betragtet som en skattepligtig afståelse i Danmark med avancebeskatning af de 3 søstre i Danmark. Dette medfører, at der vil ske afståelse af driftsbygninger og bygningerne, der er knyttet til de tyske KG´er.

De 3 søstre ønsker derfor at opnå et bindende svar på principperne for opgørelse af værdiansættelsen af goodwill, ejendom og øvrige aktiver (spørgsmål 7, 8 og 9).

Klagerens repræsentant har på et møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler fremlagt 3 sæt plancher. De 2 planchesæt er en beskrivelse af de planlagte omstruktureringer, som der er forelagt Skatterådet ved anmodningen af hhv. den 17. november 2017 og den 12. april 2018.  Det tredje planchesæt er en beskrivelse af SKM2006.458.LSR og U.1983.318 HR.

Af plancher til beskrivelse af de påtænkte dispositioner, der er beskrevet i anmodningen af 17. november 2017, fremgår, at slutresultatet er, at de tyske KG´er ikke længere eksisterer, og at de 3 søstres ejerskab til koncernen nu er igennem hvert sit helejede danske holdingselskab. De 3 holdingselskaber ejer tilsammen 100 % af kapitalen i H6 Holding ApS, som ejer 100 % af kapitalen i H7 Holding GmbH, som ejer 100 % af kapitalen i H1 GmbH og 100 % af kapitalen i hhv. H5 [US] og H2 SA. H7 Holding GmbH ejer endvidere 100 % af kapitalen i H8 GmbH.

Af plancher til beskrivelse af de påtænkte dispositioner, der er beskrevet i anmodningen af 12. april 2018, fremgår, at slutresultatet er som beskrevet i plancherne vedrørende de påtænkte dispositioner, der er beskrevet i anmodningen af 17. november 2017.

Skatterådets afgørelse

"(…) Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1
"Det ønskes bekræftet, at spørgerne kan foretage en fælles skattefri aktieombytning efter de objektive regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, af deres ejerandel i H2 SA til det nystiftede H3 Holding GmbH.

Begrundelse
Ved ombytning af aktier forstås den transaktion, hvorved et selskab (det erhvervende selskab) erhverver en andel i et andet selskabs (det erhvervede selskab) aktiekapital ved at tildele aktionærerne i det erhvervede selskab aktier og en eventuel kontant udligningssum med den virkning, at det erhvervende selskab opnår stemmeflertallet eller en yderligere andel i det erhvervede selskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, kan der gennemføres skattefri aktieombytning efter § 36, stk. 1-5, uden tilladelse fra SKAT. Det er bl.a. en betingelse, at såvel det erhvervede som det erhvervende selskab er omfattet af begrebet "selskab" i en EU-medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF (fusionsskattedirektivet), eller er et selskab, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU, jf. § 36, stk. 6, 1. pkt., jf. stk. 1, 1. pkt. Det fremgår endvidere af § 36, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 1, 5. pkt., at reglerne om skattefri aktieombytning ikke finder anvendelse, når det erhvervede eller erhvervende selskab ved beskatning i Danmark anses for at være en transparent enhed.

Aktierne i H2 SA ejes af det tyske kommanditgesellschaft H4 Holding GmbH & Co. KG, og det anføres i anmodningen, at det er det tyske kommanditgesellschaft, som ønskes omdannet til det nystiftede H3 Holding GmbH. H4 Holding GmbH & Co. KG må således anses for at være det erhvervede selskab i forhold til reglerne om skattefri aktieombytning.

Et tysk kommanditgesellschaft er ikke omfattet af begrebet "selskab" i fusionsskattedirektivet, og det behandles i Danmark som skattemæssigt transparent på samme måde som et dansk kommanditselskab (K/S).

De skattemæssige spørgsmål om aktier ejet af en transparent enhed har været behandlet i bl.a. følgende retspraksis og administrativ praksis:

U 1983.318 H vedrørte en ligelig udlodning af aktier fra et interessentskab, som alene foretog administration af aktieselskabet, til dets seks interessenter. Højesterets flertal fandt, at interessentskabet ved udlodningen til interessenterne måtte anses at have afstået aktierne, selv om der ikke var sket nogen formueforskydning mellem interessenterne indbyrdes. Hver af interessenterne blev derfor anset for at have solgt 1/6 af deres anpart af de aktier, som var blevet udlagt til de øvrige interessenter, og for at have erhvervet 5/6 af de aktier, som var blevet udlagt til den pågældende selv, og at der skulle ske afståelsesbeskatning hos de enkelte interessenter i overensstemmelse hermed.

I SKM2006.458.LSR stadfæstede Landsskatteretten et afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning. Sagen drejede sig om et kommanditselskab, som ejede samtlige aktier i et aktieselskab, og kommanditisterne ønskede at ombytte aktierne med aktier i et nystiftet holdingselskab. Landsskatteretten bemærkede bl.a., at uanset at kommanditselskabet var transparent, var det kommanditselskabet, som var ejer af aktierne, og at en aktieombytning foretaget af kommanditisterne derfor forudsatte, at aktierne først blev udlagt til de enkelte kommanditister med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten henviste bl.a. til den ovennævnte højesteretsdom.

H4 Holding GmbH & Co. KG må efter praksis anses for ejer af aktierne i H2 SA, og eftersom der ikke kan ske skattefri aktieombytning, når det erhvervede selskab er skattemæssigt transparent, kan der efter SKATs opfattelse ikke ske skattefri ombytning af aktierne i selskabet i Land Y4 med aktierne i det nystiftede H3 Holding GmbH.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2
Det ønskes bekræftet, at overdragelsen af aktierne i H2 SA til det nystiftede selskab også kan ske som en skattefri aktieombytning i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 36, når omdannelsen af H4 Holding GmbH & Co. KG til H3 Holding GmbH bl.a. indeholder ejerandelen af H1 GmbH & Co. KG.

Begrundelse
Efter SKATs opfattelse er det en forudsætning for besvarelsen af spørgsmål 2, at spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "bortfalder".

(…udeladt spørgsmål 2, 4, 5 og 6 inkl. her)

Spørgsmål 7
Det ønskes bekræftet, at goodwill i H1 GmbH & Co. kan opgøres efter principperne i TS cirkulære 2000, nr. 10.

Begrundelse
Efter SKATs opfattelse er det en forudsætning for besvarelsen af spørgsmål 7, at spørgsmål 1 og 3 besvares bekræftende.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "bortfalder".

Spørgsmål 8
Det ønskes bekræftet, at handelsværdien på ejendommen i H1 GmbH & Co. KG kan fastsættes til X Euro i forbindelse med et kontrolleret salg.

Begrundelse
Efter SKATs opfattelse er det en forudsætning for besvarelsen af spørgsmål 8, at spørgsmål 1 og 3 besvares bekræftende.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 8 besvares med "bortfalder".

Spørgsmål 9
Det ønskes bekræftet, at øvrige aktiver som angivet i et anlægskartotek kan overdrages til den bogførte værdi, idet værdien anses at udgøre handelsværdien.

Begrundelse
Efter SKATs opfattelse er det en forudsætning for besvarelsen af spørgsmål 9, at spørgsmål 1 og 3 besvares bekræftende.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 9 besvares med "bortfalder".

(…)

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at spørgsmål 7, 8 og 9 besvares med et Ja.

Klagen:

"(…) Baggrund
De tre søstre A, B og C ejer hver 33,3 % af H6 Holding ApS (cvr-nr. […]). De ejer endvidere personligt hver 33 % af H4 Holding GmbH & Co. KG, som igen ejer 99 % af H1 GmbH & Co. KG. Den sidste procent i hver GmbH & Co. KG ejes af H7 Holding GmbH, som er ejet 100 % af H6 Holding ApS. Se koncernoversigt […], som fremgår af Skatterådets bindende svar af den 24. april 2018. Denne skitserer det nævnte ejerskab. I Tyskland er der alene driftsaktivitet i H1 GmbH & Co. KG. I koncernoversigten er vist alle step (Phases), der er i transformationen i såvel Danmark som Tyskland.

Driftsejendommen i Tyskland ejes af H1 GmbH & Co. KG (Skattemæssigt transparent) og ønskes overdraget til et selskab ejet 100 % af H7 Holding GmbH. Der er således til denne overdragelse behov for en værdiansættelse.

Begge tyske selskaber (KG'er = K/S'er) er skattemæssigt transparente i såvel Danmark som Tyskland. De svarer skattemæssigt reelt til et dansk K/S. De tre ejere beskattes derfor personligt i såvel Tyskland som Danmark af 99 % af driftsresultatet fra virksomheden. I de danske skat gives der lempelse for den i Tyskland betalte skat.

Af forretningsmæssige hensyn ønsker man nu at omdanne virksomheden i Tyskland fra den transparente enhed til egentligt selskabsregi (GmbH). Omdannelsen i Tyskland kan foretages skattefrit, mod at man bevarer ejerskabet i mindst 7 år. Det er H4 Holding GmbH & Co. KG, der omdannes til H3 Holding GmbH. Det nye tyske selskab vil herefter eje 99 % af H1 GmbH & Co. KG, som fortsat vil være en transparent enhed.

Omdannelsen af driftsvirksomheden i Tyskland (det faste driftssted) vil blive betragtet som e skattepligtig afståelse for de tre spørgere i Danmark. Det medfører, at der skal opgøres afståelsesavancer i den danske indkomst. Der vil bl.a. ske afståelse af driftsbygninger og goodwill

Man har derfor et ønske om at opnå bindende svar på principperne for opgørelse af værdiansættelsen af disse aktiver.

Skatterådet har med henvisning til, at der er svaret benægtende på spørgsmål 1, og 3, ladet spørgsmålene 7, 8 og 9 bortfalde. Der er efter vores opfattelse ikke den sammenhæng mellem spørgsmålene, som Skatterådet tillægger det.

Påstand
Det er vores påstand, at spørgsmålene 7, 8 og 9 skal ændres fra "Bortfalder" til et "Ja"

Begrundelse
Spørgsmål 7
Spørgsmålet er 100 % aktuelt og helt uden betydning i forhold til svarene på spørgsmål 1 og 3. Man overvejer rent faktisk her at gennemføre en overdragelse af virksomheden i H4 Holding GmbH & Co. KG ved en skattepligtig transaktion til et GmbH, og derfor har man brug for bindende svar på værdiansættelsen af goodwill. Overdragelsen af virksomheden kan ske før eller i forbindelse med en overdragelse af aktierne i selskaberne i Land Y4 og Land Y1

Spørgsmålet er således stillet helt uafhængigt af, hvorvidt man opnåede et positivt eller et negativt svar på spørgsmål 1 og 3. Der er altså ingen sammenhæng mellem overvejelserne bag denne transaktion og så transaktionerne i spørgsmål 1 og 3.

Spørgsmål 8
Se begrundelse på spørgsmål 7, her bare vedrørende ejendommen.

Spørgsmål 9
Se begrundelse på spørgsmål 7, her bare vedrørende andre aktiver. (…)"

Landsskatterettens afgørelse
Der fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, at enhver hos Told- og Skatteforvaltningen kan få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når Told- og Skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 22, nr. 1, at der kun afgives bindende svar om ansættelse af indkomstskat ved anmodning om bindende svar om opgørelsen af en afståelsessum eller fordeling heraf efter afskrivningslovens § 45, stk. 1 og 2, eller ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4 og 5, hvis hver af parterne i købsaftalen anmoder om svaret.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, at en anmodning om bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at Told- og Skatteforvaltningen respektive Skatterådet i særlige tilfælde kan afvise at afgive et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Det fremgår af de faktiske oplysninger, som de er beskrevet i Skatterådets bindende svar, og i anmodningen om bindende svar, at spørgerne (de 3 søstre) har forudsat, at omdannelsen af H4 Holding GmbH & Co, KG til et nystiftet selskab H3 Holding GmbH efter danske skatteregler vil blive anset som en skattepligtig afståelse, hvorfor de 3 søstre skal avancebeskattes af goodwill, driftsejendom og andre driftsaktiver, der er knyttet til det faste driftssted i Tyskland.

Landsskatteretten finder derfor, at Skatterådet enten skulle have realitetsbehandlet spørgsmål 7, 8 og 9 eller afvist at tage stilling til spørgsmålene, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1 eller stk. 2. Landsskatteretten kan ikke realitetsbehandle spørgsmål, som Skatterådet har anset for bortfaldet eller afvist. Landsskatteretten hjemviser derfor spørgsmål 7, 8 og 9 til en fornyet behandling i Skatterådet.